zondag 14 december 2014

In geloof op weg naar het Koninkrijk

rotsvast geloven betekent horen en doen
Soms kom ik van die Bijbelgedeelten tegen, die ik al heel vaak gehoord of gelezen heb, maar die ineens opnieuw tot me spreken. Zo las ik vandaag de woorden van Jezus tegen Petrus, nadat deze de bekende woorden sprak: "U bent de messias, de Zoon van de levende God." (Matteüs 16:16) Het wordt vaak de belijdenis van Petrus genoemd. Het antwoord van Jezus is bijzonder!  "Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel." (Matteüs 16:17) Deze geloofsbelijdenis is niet het resultaat van onderwijs of eigen inzichten. En dus ook niet het resultaat van het onderwijs van Jezus zelf. Het is een openbaring vanuit de hemel. Een rechtstreekse boodschap vanuit de hemel, die Petrus mag doorgeven. Petrus mag zeggen, wat de Vader wil dat Hij zegt.

En dan volgen de bekende woorden: "Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn." (Matteüs 16:18-19)

zondag 23 november 2014

Er is nog plaats op de edele Olijfboom!

Er is nog plaats op de edele Olijfboom
Bijzonder hoe God je in de Bijbel telkens weer een spiegel voor houdt! Deze week gebeurde mij dat toen ik Romeinen 11 las. "En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u." (Romeinen 11:17-18)

Ik mag mij, als niet-Joods christen, als loot van een wilde olijfboom dus, geënt weten op de edele olijfboom. Ik mag deel uitmaken van het Lichaam van Christus, van Zijn Bruid, van Zijn gemeente hier op aarde. Maar dat betekent niet, dat ik beter ben dan de oorspronkelijke takken! Het is 100% genade, dank zij de dood en opstanding van Jezus. Ik heb daarin niets bijgedragen, maar mag het alleen in geloof en dankbaarheid aannemen! Tegelijk dient mijn redding ook nog een ander doel, namelijk de redding van de oorspronkelijke takken, oftewel het Joodse volk! Eerlijk gezegd heb ik daar nog nooit bij stil gestaan!

zondag 16 november 2014

Discipelschap betekent helpen oogsten

discipelschap betekent helpen oogsten
Elke keer raak ik weer onder de indruk wanneer ik bezig ben met Bijbelstudie. Heel bekende teksten komen dan ineens tot leven. Ineens word ik geraakt door de dieper liggende boodschap. Soms zit dat in heel kleine details. Zo las ik vandaag de Bergrede weer eens door in Matteüs 5-7: het onderwijs van Jezus over hoe het er toe gaat in het Koninkrijk van God. Jezus maakt duidelijk hoe dat Koninkrijk nu al zichtbaar moet zijn in de levens van wie Hem volgen.

In het begin Matteüs 4 lees ik hoe Jezus verzocht wordt. Satan probeert Jezus op de knieën te krijgen. Dat deed hij bij Adam en Eva en dat probeert hij bij ieder mens. Mensen die knielen voor satan; daarin wordt zijn koningschap zichtbaar! Maar Jezus kwam om een ánder koningschap te vestigen. Satan wist dat als geen ander! Niet voor niets lezen we door de hele Bijbel heen hoe hij bezig is om Gods heilsplan te verstoren. Jezus op de knieën krijgen zou de ultieme overwinning zijn!

Maar het loopt anders. Jezus blijft letterlijk staande door het Woord van God te spreken. Eerst tegen satan zelf en die is er niet tegen bestand. "‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’  Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen." (Matteüs 4:10-11) Jezus maakt hier duidelijk dat Hij is gekomen om het Koningschap op te eisen. En de hemelse legers staan klaar om Hem daarbij van dienst te zijn.

maandag 3 november 2014

Discipelschap betekent niet vreemd gaan

Discipelschap betekent niet vreemd gaan
Vaak als ik iets lees of hoor over discipelschap heeft het vaak betrekking op doen wat Jezus deed. Hem navolgen in Zijn doen en laten. Dat is lekker concreet! Oog hebben voor de kwetsbaren, goed doen voor anderen, delen van je rijkdom, een licht zijn en licht brengen in de duisternis. En dat hoort er inderdaad allemaal bij. Maar ik werd de afgelopen dagen ook bepaald bij een ander aspect van discipelschap, namelijk keuzes maken en opruiming houden. Afrekenen met de grijze gebieden!

Het begon bij een cursusavond waar we Nehemia 13 behandelden. We lezen daar hoe Nehemia schoon schip maakt in de tempel. Hij heeft zojuist ontdekt, dat Tobia in de voorraadkamers van de tempel is gaan wonen. "Dit beviel mij in het geheel niet, en daarom gooide ik alle huisraad van Tobia naar buiten, het vertrek uit. Ik beval de vertrekken te reinigen en bracht vervolgens het tempelgerei weer terug, en ook de graanoffers en de wierook. (Nehemia 13:8-9)

zondag 26 oktober 2014

Na oorlog komt honger

Na oorlog komt honger
Na oorlog komt honger - Martin Haas
Onlangs kreeg ik het schilderij 'Na oorlog komt honger' van Martin Haas onder ogen. Hoe meer ik het op me in liet werken hoe meer het mij raakte. Oorlog is vernietigend. Het maakt alles kapot. En na afloop staan de mensen bij de puinhopen. Er is dan misschien wel vrede gesloten, maar zij staan met lege handen. Alles kwijt en niet wetend wat ze morgen moeten eten. 

De jongen op het schilderij strekt zich uit naar boven. De woorden van Psalm 121 komen in mij op. Een noodkreet vanuit de puinhopen: "Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?" (Psalm 121:1) En uit zijn houding blijkt, dat deze jongen ook het antwoord kent! "Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft." (Psalm 121:2) Geestelijke rijkdom te midden van aardse armoede!

zondag 19 oktober 2014

Niet mijn, maar Uw Koninkrijk

Niet mijn, maar Uw Koninkrijk
De grootste verandering in mijn leven was het moment, dat God mij liet beseffen, dat Zijn Koninkrijk niet alleen iets is voor later, maar ook voor nu. Het besef, dat Jezus niet zozeer kwam om mij te redden, maar om Gods Koninkrijk te herstellen. Gods boodschap voor mij was deze: Ik wil, dat jouw leven niet meer draait om jou, om jouw redding en jouw plezier. Ik wil, dat jouw leven draait om Mij, om Mijn eer, om Mijn wil en om Mijn Koninkrijk. Ik wil dat Ik zichtbaar wordt in jou, zoals Ik het bij de schepping van de mens heb bedoeld. Ik wil, dat je Jezus volgt en dat zo Mijn Koninkrijk nu al zichtbaar wordt in jou en in al Mijn kinderen.

Het raakte mij diep in mijn hart. Het voelde alsof alles op de kop werd gezet. Als God het middelpunt van mijn leven is en als alles wat ik doe direct te maken heeft met Zijn Koninkrijk, dan heeft dat consequenties voor alles! Allerlei bezigheden werden in een klap totaal onbelangrijk. Ik kreeg een verlangen om meer te leren, om te groeien. De lessen van Jezus, die ik verstandelijk zo goed kende waren ineens persoonlijke lessen voor mij geworden. Ik kreeg oog voor de lijnen in de Bijbel en ging zien hoe langs die lijnen zichtbaar wordt hoe God bezig is met Zijn herstelplan. Zonden waar ik tegen streed, kon ik nu zonder moeite de rug toe keren. Ik heb ervaren, wat een wezenlijk verschil er is tussen die twee!

zondag 5 oktober 2014

Wacht niet tot het donker wordt

wacht niet tot het donker wordt
‘Van uitstel komt afstel’ is een bekende uitdrukking. Wanneer je iets uitstelt, komt het er vaak niet meer van. En dat niet alleen. Vaak wordt de situatie er alleen maar complexer door. In mijn jeugd moest ik eens een pakketje bezorgen voor mijn vader. Ik had er weinig zin in en dacht: ‘Ik doe het morgen wel’. De volgende dag verging het me net zo en de dagen daarna ook. Na een paar dagen kwam de onvermijdelijke vraag of ik het pakketje al had bezorgd. Een gewetensvraag! Spreek je de waarheid, met als gevolg dat je straf krijgt? Of lieg je in de hoop, dat je de situatie nog kunt redden op één of andere manier.  Ik koos voor de laatste … en werkte me alleen maar dieper in de nesten …

“Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid” (Efeze 4:26) zegt Paulus. En hij vertelt er meteen bij waarom: “Geef de duivel geen kans.” (Efeze 4:26) Paulus gaat niet in op de oorzaak van de boosheid. Misschien is mijn boosheid wel heel terecht. Het is goed om op te merken, dat Paulus niet de boosheid zelf zondig noemt. Hij waarschuwt voor dat wat uit de boosheid voort kan komen! En daarom is zijn advies: Blijf er niet mee rond lopen!  Boosheid in combinatie met duisternis is een ideale broedplaats van het kwaad! Voor zaken, die het daglicht niet kunnen verdragen.

maandag 22 september 2014

Jezus als relatietherapeut

drievoudig snoer
Welk cijfer geef je jouw relatie op dit moment? En naar welk cijfer zou je toe willen? Twee veel gebruikte vragen tijdens bijvoorbeeld een relatietherapie. En vervolgens ga je samen onderzoeken hoe je daar denkt te komen. Ben je pas getrouwd, dan geef je je relatie wellicht een 9 en wil je naar een 10. Spelen er grote problemen, dan geef je wellicht een 2 en ben je al blij als je ooit weer op een 6 uit komt. Of misschien is de 9 langzamerhand een 7 geworden en kabbelt je huwelijk voort. Je zit in een bepaalde sleur, je hebt het op zich prima samen, maar diep van binnen is er toch dat verlangen naar een 8 of een 9. Zo heeft elke relatie zijn eigen geschiedenis en elk cijfer zijn eigen context.

Welk cijfer geef je jouw relatie met God? Ook daarvoor geldt, dat die relatie een geschiedenis heeft en het cijfer een context. Soms zou je het een 8 willen geven, op andere momenten misschien een 2. Goed om daar vanuit de Bijbel eens naar te kijken.

zondag 7 september 2014

Bevrijdingsfeest

brood en wijn
Avondmaal vieren; ik vind het altijd weer een bijzonder moment. Een moment van heel nauw verbonden zijn met Jezus. Allereerst omdat het gaat over Zijn lichaam en Zijn bloed, die Hij gaf voor mij. Hij stierf voor mij, zodat voor mij nieuw leven mogelijk werd. Hij stierf om voor mij vergeving mogelijk te maken. Het is een moment van vrijheid vieren. Bevrijdingsdag vieren kan niet zonder terugdenken aan hoe het was vóórdat je bevrijd werd. Maar vrijheid is pas echt vrijheid, wanneer je die vrijheid ook leeft! Paulus zegt: "Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen." (Galaten 5:1)  

Het feit, dat Jezus zelf opdracht gaf om het avondmaal te vieren is een tweede aspect, waardoor ik die verbinding met Jezus ervaar. "En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. (Lucas 22:19-20) Telkens opnieuw om Mij te gedenken ... Jezus zegt hier niet: 'telkens opnieuw om je zondigheid te gedenken'. Hij zegt: "om Mij te gedenken". De focus bij het avondmaal ligt dus op Hem en niet op mij!

dinsdag 2 september 2014

Hoop in een gebroken wereld

stronk die uitloopt
Hoop ... Een woord, dat we vaak horen in deze roerige tijden. Hoop ... Het is een soort reddingsboei. Je ergens naar uitstrekken, zonder dat je het nog ziet. Maar, je bent er van overtuigd, dat het er is. De Bijbel zegt het zo: "In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?" (Romeinen 8:24) 

Hoop betekent dus vooruit kijken. Maar daar gaat wel het nodige aan vooraf. Aan hoop ligt een bepaalde overtuiging ten grondslag, namelijk: geloof. "Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien." (Hebreeën 11:1) Geloof is dus de basis. Maar ook aan geloof gaat weer iets vooraf. Het wordt mij uit genade gegeven. "Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar het is een geschenk van God." (Efeziërs 2:8) 

donderdag 28 augustus 2014

Discipelschap is een werkwoord

voetwassing
‘Discipel is geen lookalike van Jezus’ las ik onlangs als kop boven een artikel in de krant* naar aanleiding van een verschenen boek.** De term trok mijn aandacht, maar riep ook weerstand op. Je kunt 'lookalike' tweeërlei opvatten. Allereerst als iemand die een ander nadoet. Toneelspel dus en daarmee zit je, als het gaat om Jezus navolgen, inderdaad op het verkeerde spoor. Het kan ook opgevat worden als ‘willen lijken op’, bijvoorbeeld op iemand waar je tegen op kijkt.

De geïnterviewde en medeschrijver van het bewuste boek geeft echter aan, dat we niet moeten proberen te worden als Jezus. In beide gevallen loop ik dus vast met deze term. “Voor je het weet ben je meer met jezelf bezig dan met Jezus. Dan wordt discipelschap een project met punten die gerealiseerd moeten worden. Dan ligt frustratie op de loer, of je probeert het niet meer om leerling van Jezus te zijn omdat het toch niet lukt.” Frustratie over het niet kunnen voldoen aan die, wellicht zelf opgelegde, hoge verwachting. En dus is het advies om vooral leerling te zijn, onder de indruk te zijn van de Meester en te leven uit genade. Mensen willen té graag wat doen en vergeten deze basis.

Nuanceverschil
Tussen ‘willen lijken op’ en ‘willen worden als’ zit een nuanceverschil. Lezend in de Bijbel denk ik dat het een combinatie is van beide! Willen leren van de Meester en van daaruit uit willen worden als Hij. Zo lees ik, dat wie met Christus is begraven en opgestaan ook meer en meer op Hem zal gaan lijken. Daarnaast nog een paar andere teksten ter overweging, zonder volledig te willen zijn:

zondag 24 augustus 2014

Vertrouwen in de woestijn

vertrouwen in de woestijn
Je zult maar midden in de woestijn zitten en je eten en drinken is zo goed als op. En dat, terwijl je uit een land komt waar eten genoeg was! Wat dat betreft snap ik de Israëlieten heel goed! 
"Had de HEER ons maar laten sterven in Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen." (Exodus 16:2-3) 

Wel valt me de heftigheid op waarmee ze dit zeggen. Zeker tegen de achtergrond van hoe hun leven in Egypte er uit zag: een slavenbestaan. Dag in dag uit werden ze afgebeuld en moesten ze keihard werken. Wie zou daar naar terug verlangen? Maar eten blijkt de Achilleshiel, de zwakke plek, ondanks Gods belofte, dat Hij hen zou brengen "naar een land dat overvloeit van melk en honing" (Exodus 3:8)

Maar dat land is nog ver weg! Hun blik wordt verblind, door de realiteit van het hier en nu. Wat ze nú zien is, dat het eten op is en om hen heen een dorre woestijn! Het gemopper richt zich tegen Mozes en Aäron. Maar, zoals van goede leiders verwacht mag worden, wijzen zij naar God. Hij is degene die de leiding heeft. "Wend u tot de HEER, want hij heeft uw geklaag gehoord.”’ Zodra Aäron dit aan het volk had opgedragen en allen zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, verscheen in een wolk de majesteit van de HEER." (Exodus 16:9-10)

dinsdag 19 augustus 2014

Niet jaloers zijn, maar jaloers maken

Niet jaloers zijn, maar jaloers maken
Het gras bij de buren is altijd groener. Ik kan jaloers zijn op dat mooie huis van een ander, waar alles tot in de puntjes voor elkaar lijkt te zijn. Of die goed onderhouden tuin, die onbezorgde vakantie, die geweldige baan, zijn succes, zijn welsprekendheid en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik werd me deze week bewust, dat ik onwillekeurig mezelf vergelijk met een ander. Tegelijkertijd weet ik ook, dat ik me er alleen maar vervelender door ga voelen.

Een goede aanleiding om er eens bij stil te staan wat God mij daarover leert in de Bijbel. Natuurlijk moest ik meteen denken aan het tiende gebod: "Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort." (Deuteronomium 5:21) Jaloezie is het begin van veel ellende. Het is een dodelijk gif! "Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. (Jakobus 1:14-15) De eerste les is dus, dat ik me letterlijk op een doodlopende weg begeef.

Paulus brengt het tiende gebod, in navolging van Jezus zelf, in verband met liefde: "Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ (Romeinen 13:9) Wanneer jaloezie om de hoek komt kijken, is de liefde in het geding! En daarvan geldt: "De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde." (Romeinen 13:10) Jaloezie tast de liefde aan. Signaleer ik jaloersheid bij mijzelf, dan doe ik er goed aan mijzelf wat vragen te stellen: Houd ik echt van mezelf? En houd ik echt van die ander? Wat staat dat 'houden van' mogelijk in de weg?

zondag 10 augustus 2014

Vier werkwoorden voor de eindtijd

Vier werkwoorden voor de eindtijd
'Het is alsof de wereld in brand staat!' Oorlog, staatsgrepen, protesten, honger, ziekten de de wereld over gaan. Het is haast niet te bevatten hoe het ene nieuwsbericht over het andere heen buitelt! Wat zal het volgende zijn?!

Tegelijk hoor ik ook steeds meer christenen er op wijzen, dat dit alles moet gebeuren. Het zijn de tekenen van de eindtijd zoals dat in de Bijbel wordt beschreven. "Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten." (Matteüs 24:3-10) "Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader." (Marcus 13:29-32)

zondag 3 augustus 2014

Gods stem verstaan betekent kijken met je oren en luisteren met je ogen

Gods stem verstaan betekent kijken met je oren en horen met je ogen
Je hebt van die tekeningen, waar je op twee manieren naar kunt kijken. Je ziet bijvoorbeeld in eerste instantie een jonge vrouw. Maar als je net even anders naar de tekening kijkt, dan zie je ook een oud vrouwtje. En als je die dan eenmaal gezien hebt, dan snap je niet dat je er eerst overheen hebt kunnen kijken!

Dat moet het gevoel zijn, dat de Emmaüs-gangers ook hadden. Ze zijn van Jeruzalem op weg naar huis en vol van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Jezus, hun Heer, hun Meester en Leraar is gekruisigd en enkele vrouwen beweren dat Hij is opgestaan en dat ze Hem hebben gezien! Terwijl ze er over praten komt er iemand bij hen lopen en doet hen uitgebreid uit de doeken, dat wat er gebeurd is, moest gebeuren en door de Bijbel heen, zoals die toen bekend was, ook aangekondigd. Ze zijn verbaasd over de kennis van deze vreemdeling. Pas wanneer de man bij hen thuis het brood breekt en rond deelt, zien ze het in eens! "Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik." (Lucas 24:31) 

geloof
Ze zien ineens dat het Jezus is! Daarvoor was "hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden." (Lucas 24:16) Een gevaarlijke situatie! Had Jezus niet geleerd: "Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis." (Lucas 11:34) Ongeloof ligt op de loer! Ze keken als het ware door een sluier. Jezus, op dat moment nog gezien als vreemdeling, spreekt hen daar op aan. "Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten." (Lucas 24:25-27) Ze hadden het kunnen weten als ze alles wat ze hadden gezien en hadden gehoord met elkaar hadden verbonden. En Jezus vertelt er ook bij wat de verbindende factor is: geloof!

maandag 21 juli 2014

Kijk eens door Gods ogen

Kijk eens door Gods ogen
Regelmatig hoor ik christenen zeggen, dat ze zich niet veilig voelen in hun gemeente. Huiskringen die niet goed draaien omdat mensen zich niet veilig voelen. Hoe vaker ik het hoor, hoe meer het me raakt! Het ergste vind ik nog, dat het wel geconstateerd wordt, maar min of meer als een gegeven wordt geaccepteerd. Of men zegt, dat het tijd nodig heeft ... Ik ben er echter van overtuigd, dat Jezus dit nooit zou accepteren!

In de Bijbel gaat het regelmatig over het oog, over kijken en over zien. Het oog staat nooit op zichzelf. Het oog registreert iets, dan volgt er een gedachte en deze gedachte leidt tot een actie of tot bepaalde uitspraken. Wát ik doe of zeg is het resultaat van mijn gedachten en de keuzes die ik daarin maak.

Eva zag de vrucht, woog voor zichzelf af wat het eten ervan haar op zou leveren en maakt de keuze om te eten. "De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan." (Genesis 3:6) 

zondag 6 juli 2014

De schepping kijkt naar jou uit!

De schepping kijkt naar jou uit
Je hoeft de krant maar open te slaan, het nieuw te kijken op TV of te luisteren op de radio, de nieuwsbrieven te lezen van hulporganisaties of te luisteren naar de mensen die je persoonlijk ontmoet en je weet dat de wereld in nood is. Wat zijn er veel mensen, jong en oud, over de hele wereld voor wie het leven zwaar is en om allerlei verschillende redenen. 

Tegen die achtergrond werd ik bepaald bij Romeinen 8:19: "De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn." En de reden staat er ook bij: "Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt." (Romeinen 8:20-21) 

We kunnen ongetwijfeld allemaal ook uit eigen leven voorbeelden kunnen noemen, die iets laten zien van de nood van de schepping. Maar, zegt Paulus, er is hoop! Namelijk wanneer openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Dat vraagt dus om na te gaan wat de Bijbel daar verder over zegt.

zondag 29 juni 2014

Wie Jezus volgt, loopt altijd achter de feiten aan

Wie Jezus volgt, loopt altijd achter de feiten aan
'We gaan gourmetten met mijn feestje.' zei mijn dochter een keer tegen een vriendinnetje. Ze bedoelt daarmee: zelf stukjes vlees braden, pannenkoekjes bakken, stokbroodjes klaarmaken, enzovoort. De activiteit zelf dus. Voordat het zo ver is, is er echter al heel wat gebeurd: vlees in stukjes snijden, beslag maken, stokbrood snijden, sausjes maken, het gourmetstel klaar zetten. Zonder die voorbereiding valt er niets te gourmetten. Mijn dochter doet niets aan deze voorbereiding, maar toch zegt ze: 'We gaan gourmetten.'

Ik moest hier aan denken toen ik deze tekst las: "Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid." (Efeziërs 2:10) Al het goede dat ik mag doen, is door God al lang voorbereid. Alles staat al klaar, ik hoef het alleen maar aan de slag te gaan! God is mij al tien stappen voor! Heel concreet: Dat ik deze week met iemand in gesprek kwam over hoe God bezig is in mijn leven is mijn actie. Maar het is al lang door Hem voorbereid. Hij heeft het zo geregisseerd. Hij gaf ook de juiste woorden om te spreken. 

Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen."(Lucas 12:11-12) Ze mogen er op rekenen als vaststaand feit!

zondag 22 juni 2014

Een geschenk om door te geven

Een geschenk om door te geven
Mijn huis, mijn auto, het geld op mijn bankrekening - van wie is dat eigenlijk? Domme vraag! Van mij natuurlijk! Ik heb er hard voor gewerkt, het zelf verdiend en bij elkaar gespaard! En die salarisverhoging, daar heb ik eigenlijk wel recht op zo langzamerhand! En een flinke bonus wanneer ik goed werk lever is toch heel normaal?

Het zijn de vragen van deze tijd ... Vragen die ook een keerzijde hebben. Want wat als ik niet krijg waar ik recht op meen te hebben? Wat als niet ik, maar mijn collega die loonsverhoging of bonus krijgt? En wat als ik hard werk en maar weinig verdien terwijl mijn buurman op zijn sloffen geld verdient? Is dat niet dé voedingsbodem voor jaloezie, onvrede, gemopper, soms zelfs haat. Of het slaat naar binnen: onzekerheid over jezelf, een gevoel van minderwaardigheid, twijfel, angst, een negatief zelfbeeld. 

Onvrede
'Je bent, wat je hebt.' lijkt het motto te zijn. Meer, mooier, beter, groter, luxer, nieuwer, ruimer zijn de drijfveren. Hebben wat je nu niet hebt. En het is van alle tijden! Het was dé ingang voor satan om bij Adam en Eva een voet tussen de deur te krijgen. "God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. (Genesis 3:5) Oftewel: Je krijgt iets, wat je nu nog niet hebt! En eigenlijk heb je er recht op ook!

zondag 15 juni 2014

What's in a Name?

Ik ben die ik zijn zal
Namen hebben soms prachtige betekenissen. Dat zien we al terug in de Bijbel. Vaak is de betekenis ook profetisch. Zelf moest ik altijd wat lachen om de betekenis van mijn naam: schoon, rein. Het zei me niet zoveel. Tot vandaag ...

Ik las 2 Korinthiërs 5:14-18: ”Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd." 

Met Christus ben ik gestorven, begraven en weer opgestaan. In Hem heb ik nu al een nieuw leven en ben ik dus rein en schoon! Nooit eerder is het tot me doorgedrongen, dat dat in mijn naam al over mij is uitgesproken! Elke keer wanneer iemand mij noemt bij naam mag ik weer herinnerd worden aan wat Jezus deed voor mij. Wat een genade, wat een zegen, wat een rijkdom!

zondag 8 juni 2014

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn

Waar je schat is daar zal ook je hart zijn
‘Houdt u van uw vrouw?’ vroeg ik een oudere man. ‘Ja, natuurlijk!’ antwoordde hij. ‘Doet u graag wat voor uw vrouw?’ Opnieuw antwoordde hij stellig: ‘Jazeker!’ We hadden een gesprek over de kerk, over kind van God zijn en het vallen en opstaan in het geloof. ‘We leven in het verbond en een verbond heeft een belofte en een eis. God heeft ons daarom Zijn wet gegeven.’ stelde hij.

Ook het huwelijk is een verbond. Je doet elkaar beloften, maar gaat ook verplichtingen aan. Die zijn zelfs wettelijk vastgelegd. Maar die verplichtingen ervaar je niet als verplichtingen. Je houdt immers van elkaar? En vanuit die liefde doe je niets liever, dan je verplichtingen tegenover die ander nakomen. Sterker nog: Je ervaart het niet eens als verplichting, maar doet het als vanzelfsprekend! De ander hoeft het ook niet aldoor tegen je te zeggen. Je weet het gewoon. Naar mate de liefde groeit, wil je steeds meer van die ander ontdekken. Hoe beter je de ander kent, hoe meer je de ander wilt behagen en dus wil je weten hoe je dat kunt doen. Wég met die sluier!

willen wordt moeten
Wanneer de liefde echter bekoelt en de relatie onder druk staat, dan wordt het ineens een ander verhaal. Je houdt misschien nog steeds van elkaar en je bent tenslotte nog getrouwd. Maar wat je eerst voor de ander deed zonder er over na te denken of juist heel bewust om de ander te behagen, wordt nu ineens een last. Het voelt ineens niet meer als willen, maar als moeten. En ook al zou je het desondanks gewoon doen, dan voelt het niet als bevredigend. Eigenlijk wil je liever juist het tegenovergestelde doen van wat je zou moeten doen. En de ander zal dit eveneens ervaren. In alles is merkbaar, dat het ineens een verstandelijk iets is geworden en niet meer iets van het hart. Het verlangen om de ander te behagen is uitgedoofd. Waar de relatie eerst beheerst werd door liefde, wordt die nu beheerst door de wet. Maar de huwelijkswet zelf is niet in staat om je relatie weer op de rit te krijgen. Dat kan alleen door de liefde.

vrijdag 30 mei 2014

Niet slapen maar bidden

Niet slapen maar bidden
"Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen." (Lucas 9:23) Dat is de les die Jezus Zijn discipelen leert. Jezus volgen, betekent de weg gaan die Hij ging. Geen gemakkelijk leven dus met alleen naar blijheid, vrolijkheid en geluk. Integendeel! Alleen langs die weg wordt Gods Koninkrijk zichtbaar in deze wereld die in de macht is van het kwaad. 

Door de hele Bijbel heen lees ik hoe die twee machten tegenover elkaar staan. Het goede tegenover het kwade, het licht tegenover de duisternis, God tegenover satan en de machten van deze wereld. Door de zondeval is de mens in de macht gekomen van het kwaad. En juist daarom kwam Jezus op aarde. "Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader." (Galaten 1:4) Om de mensen te bevrijden uit deze macht en hen over te brengen naar Zijn Koninkrijk. En satan en zijn kwade machten zullen er alles aan doen om dat te voorkomen.

zondag 11 mei 2014

Vruchtbaar zijn: zegen én opdracht

Vruchtbaar zijn - zegen en opdracht
Vruchtbaarheid is een zegen van God, maar tegelijk ook een opdracht. Direct nadat God de mensen schiep, zei Hij tegen hen: "Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’"(Genesis 1:28) God zegent de mens met vruchtbaarheid en geeft hen vanuit die vruchtbaarheid de opdracht om te heersen over de schepping. Maar de mens geeft de heerschappij uit handen. Hij faalt in datgene waarvoor hij bestemd is. 

begin van herstel
Maar God laat het daar niet bij! Hij kondigt direct herstel aan! En daarom klinken na de zondvloed wederom die woorden om de mens te herinneren aan zijn opdracht. Eerst zegt Hij over de dieren: "Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken." (Genesis 8:17) En dan staat er: "Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht." (Genesis 9:1-2) 

zondag 4 mei 2014

Vrucht dragen, onkruid wieden of geen van beide?


Vrucht dragen, onkruid wieden of geen van beide?
‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er met luide stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’ (Lucas 8:5-8)

Jezus vertelt de gelijkenis aan een grote mensenmassa die is toegestroomd. Hij trekt rond "om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen." (Lucas 8:1) Allemaal zijn ze gekomen om naar Zijn woorden te luisteren. Allemaal geïnteresseerd in Zijn boodschap. Aan de buitenkant geen verschil! Maar Jezus kijkt niet naar de buitenkant, maar naar hun hart. En daarom houdt Jezus hen een spiegel voor. Door middel van een verhaal stelt hij hen een vraag: Draait jouw leven om vrucht dragen, om onkruid wieden of om geen van beide?

maandag 28 april 2014

In verwachting

In verwachting
Inmiddels zijn we van Pasen op weg naar Pinksteren. Op de 50e dag na Jezus opstanding gaf Hij de Heilige Geest. Vaak de Trooster genoemd, maar in Bijbels perspectief is Hij veel meer degene die ons aanvuurt, ons aanspoort, ons de juiste richting wijst.

Pinksteren, 50 dagen na Pesach, voor de Joden het feest van de eerstelingen van de oogst. Christus geeft daaraan, na Zijn hemelvaart, een diepere betekenis. Met Pinksteren haalt Hij als het ware Zijn eerste oogst binnen. "‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed." (Handelingen 2:38-42) Maar het is 'slechts' de eerste oogst! De totale oogst zal nog vele malen groter zijn!

zondag 13 april 2014

Geen haan die er naar kraait

de haan kraait
Een bekend gedeelte uit het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen: Petrus die tot drie keer toe zegt dat hij Jezus niet kent en dan de haan hoort kraaien. De vier evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vertellen het alle vier. En bij alle vier lezen we ook, dat Petrus na het kraaien van de haan bitter weende, omdat hij zich dan de woorden van Jezus herinnert: "Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent." (Lucas 22:34) 

Petrus, die had gezegd: "Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!" (Marcus 14:29) "Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit." (Matteüs 26:35) "Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven." (Lucas 22:33) Ik geloof echt, dat het uit zijn hart kwam! Hij hield zoveel van zijn Meester. Alles had hij voor Hem over! Was het ook niet Petrus, die zijn zwaard trok om Jezus te verdedigen en een slaaf van de Hogepriester zijn oor af sloeg? Een wapenfeit, die we over geen van de andere leerlingen horen! Geen woorden, maar daden!

Maar wanneer de haan kraait, realiseert Petrus zich, dat hij heeft gefaald! Toen het er op aan kwam, had hij maar een klein hartje! Hij was bang! Wat een teleurstelling! Jezus had gelijk gekregen. Hij had zijn meester verloochend en weent bitter wanneer hij zich dat realiseert.

zondag 6 april 2014

Jezus volgen betekent lijken op Hem

Jezus volgen betekent lijken op hem
"Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft." (Matteüs 10:40) Woorden van Jezus tegen Zijn discipelen. Ik moest bij deze woorden denken aan de woorden van God toen Hij de schepping bijna had voltooid: "God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen." (Genesis 1:26-27) Heel bijzonder! Dat betekent heel concreet: Als je naar Adam en Eva keek, dan zag je God daarin terug!

Door de zondeval is dat kapot gemaakt. In zijn doen, laten en denken vertoonde de mens voortaan het beeld van satan. Maar terwijl de mens God de rug toe keerde, deed God dat andersom niet. Integendeel! "Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel." (Genesis 3:15) God kondigde meteen al aan, dat Hij Zijn heerschappij zou herstellen. Door de hele Bijbel heen lezen we hoe God daarmee aan het werk is. Wanneer Jezus sterft aan het kruis en weer opstaat uit de dood krijgt Genesis 3:15 zijn vervulling. Jezus, dé volmaakte Beelddrager van God. "Wie mij ontvangt ontvangt Hem die mij gezonden heeft." zegt Jezus over Zichzelf. 'Als je naar Mij kijkt, dan zie je Mijn Vader!' 

als koningen heersen
Maar Jezus trekt die lijn heel nadrukkelijk door! "Wie jullie ontvangt, ontvangt mij!" Dat is nogal wat! Voor mij klinken hierin heel nadrukkelijk de woorden van God door bij de schepping van de mens. En daarmee ook woorden van herstel! Jezus komt om de schepping te herstellen en de mens daarin weer de positie te geven die God hem (en haar!) daarin toebedeeld had. Met Hem zal de mens eens weer als koning heersen: "En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’" (Openbaring 5:9-10) 

zondag 23 maart 2014

Ontvangen is sterk zijn in zwakheid

Hulp accepteren
Als het goed is staan volgers van Jezus bekend als hulpvaardige en vrijgevige mensen. Wie een christelijke opvoeding heeft genoten, krijgt het met de paplepel ingegoten. Jezus vatte immers de wet en de profeten als volg samen "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf." (Matteüs 22:37-39) Hij sloot daarmee aan bij de woorden van God zelf toen Hij Zijn wet gaf aan Zijn volk: "Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER." (Leviticus 19:18)

Dat zinnetje "Ik ben de HEER" klinkt als een refrein door de hele wetslezing heen. Toen ik het hele hoofdstuk las, vielen me een paar zaken op. Allereerst de opdracht die God aan Mozes geeft: "Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig." (Leviticus 19:2) Hij spreekt het volk aan als 'gemeenschap', dus als mensen die een relatie met elkaar hebben en in relatie met elkaar leven. God zegt ook iets over de kwaliteit van dat samenleven. Het moet heilig zijn, want God zelf is heilig. Eigenlijk zegt God: Omdat ik mij aan jullie als gemeenschap verbind, verwacht ik van jullie, dat je anders met elkaar omgaat dan die volken waar ik Mij niet aan verbind. En vervolgens gaat Hij alle facetten van het leven bij langs, met aldoor dat refrein: "Ik ben de HEER". 

Niet ik maar Hij
Er wordt van de Tien Geboden wel eens gezegd, dat God ons die gaf, omdat Hij het beste met ons voor heeft. En dat is ook zeker het geval. Maar in een dergelijke formulering schuilt het gevaar, dat wij zelf in het middelpunt staan. 'Als ik nu maar doe wat er van me gevraagd word, dan komt het helemaal goed met me!' Dat is ook precies wat de Farizeeërs en Schriftgeleerden dachten! Het accent komt daarmee niet zozeer op het hier en nu te liggen, maar op de beloning die je te wachten staat. 'Als ik nu goed leef, dan ontvang ik straks het eeuwige leven.' En als vanzelf kom je in de sfeer van iets verdienen terecht.

zondag 16 maart 2014

Leef je geloof

hand om je schouder
Leer en leven ... Het kunnen twee totaal verschillende werelden zijn. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik daar geregeld de mist mee in ben gegaan en nog steeds ga. Ik weet wat God vraagt, maar het ook dóen, dat is toch wel even wat anders. Het evangelie verkondigen is één ding, maar het evangelie doen ... Dat is toch wel even andere koek. En juist op dat punt heeft God mij in de afgelopen jaren in de spiegel laten kijken! En God heeft ook echt verandering in mijn leven gebracht. 

Leer en leven ... Ik heb er heel lang mee geworsteld. "Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik." (Romeinen 7:19) Dit was voor mij een zeer herkenbare tekst! Maar God heeft mij laten zien, dat Hij hier geen genoegen me neemt! Integendeel! Het is juist de toestand waar Hij mij uit wil halen!

Leer en leven ... Ik werd er altijd heel onrustig van. Want doen, betekent niet alleen bekering, andere keuzes maken en leven uit genade en dankbaarheid. Het betekent: Jezus volgen. Leven zoals Jezus deed; in alles! En dat betekent dus ook: op mensen af stappen, er echt voor hen zijn. Contact maken dus en daarbij helemaal gericht zijn op de ander. Relatie dus! En juist dat contact maken vond ik heel erg lastig. Ik durfde niet zomaar bij iemand aan te bellen of op iemand af te stappen. Wat moet ik zeggen, misschien zitten ze helemaal niet op mij te wachten, wat als ... Allemaal gedachten die mij belemmerden! Maar God had andere plannen!

zondag 9 maart 2014

God antwoordt als ik roep

God antwoord als ik roep
Heb je dat ook wel eens? Dat je een bijbeltekst leest die je ineens erg raakt of die maar in je hoofd blijft hangen? Ik vind lezen in de Bijbel altijd geweldig boeiend en inspirerend. Maar soms springt er ineens een tekst uit. Ik heb langzamerhand geleerd dat in dat geval God me iets duidelijk wil maken. 

Terwijl ik dit zo opschrijf moet ik aan Samuel denken. Tweemaal roept God hem terwijl hij als jongen ligt te slapen in de tempel. En dan staat er: "Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten." (1 Samuel 3:7) Heel bijzonder eigenlijk! Samuel is haast dag en nacht in de tempel als hulp voor de Hogepriester Eli. Zijn ouders waren mensen die trouw de HEER dienden. Zeker zijn moeder was een diepgelovige vrouw. Ongetwijfeld zal zij Samuel verteld hebben hoe zij God gesmeekt heeft om een kind en daarbij beloofde dit kind ook weer aan Hem terug te geven. Het kan haast niet anders dan dat Samuel haar Godsvertrouwen en haar liefde voor de HEER geproefd heeft. Ik lees over hem: "De kleine Samuel diende de HEER, en droeg daarbij een linnen priesterhemd." (1 Samuel 2:18) En even verder: "De HEER zag inderdaad naar Hanna om: ze werd opnieuw zwanger en baarde nog vijf kinderen, drie zonen en twee dochters, terwijl de jonge Samuel dicht bij de HEER opgroeide." (1 Samuel 2:21) 

Leren luisteren
En toch staat er dan in 1 Samuel 3:7 dat hij de HEER nog niet had leren kennen. Hoe is het mogelijk! Diepgelovige ouders, opgroeien in de tempel tussen de priesters en toch de HEER niet kennen? De verklaring staat er bij: "want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten." Samuel kent God wel van de verhalen, maar had nog geen relatie met God. Hij had geen persoonlijke ontmoeting met God gehad. Wanneer God voor de derde keer roept en Samuel voor de derde keer naar Eli loopt, dan valt bij de oude Eli het kwartje! Het is de HEER die roept! Misschien ook niet verwonderlijk, dat Eli hier niet meteen aan denkt. "Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door." (1 Samuel 3:1) Eli was het misschien dus wat ontwend, waardoor het niet het eerste is waar hij aan denkt.

zondag 16 februari 2014

Samen kerk zijn

Samen kerk zijn
Waar ben jij nu echt fan van? En hoe ver ga je daar in? Mensen kunnen fan zijn van heel wat zaken: van bepaalde muziek, een muziekgroep of zanger, van een bepaalde sport of sportclub, van een tv- of radioprogramma, van gamen, enzovoort. Voor de een blijft dat beperkt tot een vorm van ontspanning, anderen laten er alles voor schieten om maar niets te hoeven missen.
In veel gevallen delen ze hun passie met hun partner, vriend, vriendin of vriendengroep. Samen iets beleven, er samen over kunnen praten, dingen uitwisselen is vele malen leuker dan het allemaal alleen te doen en te beleven.

fandag
Onlangs ging ik met mijn dochter naar de fan-dag van Checkpoint, een TV-programma van de EO. Honderden kinderen stroomden samen. Allemaal met dezelfde passie. Als je de mogelijkheid hebt om de hoofdrolspelers van het programma live te ontmoeten en met ze op de foto te gaan, dan laat je die kans niet voorbij gaan. Ook wil je natuurlijk als eerste de laatste nieuwtjes horen. En wat is er leuker dan met anderen die dezelfde passie hebben te praten over wat je nu eigenlijk zo leuk vindt. Samen genieten. Het voelt haast als één grote familie.

De makers van het TV-programma speelden hier handig op in. Op verschillende plekken kon je ‘gadgets’ kopen: een rugtas, een trui of t-shirt, een pet, een poster. En natuurlijk wil je die hebben als echte fan! Het geeft een gevoel van erbij horen. Eén grote familie, zeg maar. Met deze gadgets draag je uit dat je fan bent en maak je meteen ook weer reclame. Het maakt anderen nieuwsgierig. En zo groeit de familie van fans.

zondag 9 februari 2014

Zeven lessen om Gods stem te leren verstaan

Bijbel lezen om Gods stem te verstaan
Naar aanleiding van mijn overdenking 'Niet mijn plannen, maar Zijn plan' kreeg ik verschillende reacties en had ik verschillende gesprekken over hoe je dan weet wat Gods plan is. Het meest eenvoudige antwoord daar op is, dat God Zijn plan in de Bijbel voor ons uiteen zet. Sterker nog, we lezen daarin ook hoe God bezig is om dat plan te realiseren. Wil je dus Gods plan weten? Lees dan in de Bijbel!

In Efeziërs 1 wordt Gods plan kort samengevat: "In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus." (Efeziërs 1:4-10) 

God is bezig om hemel en aarde onder heerschappij van Christus te brengen. En Hij heeft ons uitgekozen om met Hem als profeet, priester en koning voor eeuwig te heersen. En omdat Christus al is gestorven, mogen wij daar ook nu al gestalte aan geven. Samen zijn we beeld van Christus en hebben we de opdracht om Zijn Koninkrijk te verkondigen.

zondag 2 februari 2014

Niet mijn plannen, maar Zijn plan

Niet mijn plannen, maar Zijn Plan
Elke dag weer geniet ik van het lezen in de Bijbel. Wat een geweldige dingen staan daar in. Het inspireert mij, het zet me in beweging. Vaak borrelen er allerlei ideeën in me op. Misschien kan ik dit, misschien kan ik ... In mijn gebed zie ik dat terug. Ik bespreek mijn ideeën en plannen met mijn Vader in de hemel. Vaak is mijn gebed heel concreet: Wilt U mij geven dat ik ...? Wilt u mijn plannen zegenen? Wil u laten zien hoe ik dit of dat kan doen?

Vandaag werd ik even stil gezet. Ik hoorde een preek over Jozua. "Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg: ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ De man antwoordde: ‘Bij geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de HEER. Daarom ben ik hier.’ Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem: ‘Mijn heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij?’ De aanvoerder van het leger van de HEER zei tegen Jozua: ‘Trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig.’ Jozua deed wat hem bevolen was." (Jozua 5:13-15)

Jozua wordt hier van leider een volger. De Engel van de Heer bepaalt Jozua er bij, dat hij als leider in dienst staat van God. Het gaat niet om hem en zijn eigen plannen, maar om wat God wil! Als leider zal Jozua heel wat plannen gemaakt hebben. Plannen die ongetwijfeld heel goed bedoeld waren en vanuit een verlangen om God te dienen. En toch zet God Jozua even stil. "Trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig."

zondag 26 januari 2014

Christus leeft in mij

Met Christus opgestaan in een nieuw leven
Onlangs zag ik een filmpje van SDOK: Het verhaal van Habila. Het raakte me diep! Voor de ogen van zijn vrouw en zoontje werd hij neergeschoten door moslimextremisten. De reden: Hij weigerde om Jezus te verloochenen. "Ben je bereid om als Christen te sterven?" vroegen ze hem. Ja, was het antwoord van Habila. Voor dood lieten ze hem achter.

Maar Habila leefde nog! Na negen uur lang bloedend op de grond te hebben gelegen met zware verminkingen in zijn gezicht wordt hij naar een ziekenhuis gebracht. Daarna volgt nog een langdurig traject. Er moeten zware operaties plaats vinden, maar wanner het zover is, staan de artsen voor een raadsel! Een bot- en huidtransplantatie blijken niet meer nodig. Er is nieuw bot aangegroeid en en de huid is zich aan het herstellen! "Een wonder van God!" aldus Habila. 

Ik moet denken aan de woorden van Job: "Met vlees en huid ben ik door u bekleed, met botten en pezen hebt u mij samengeweven. U schonk mij het leven en de liefde, uw zorg heeft mij bewaard." (Job 10:11-12). God doet dat in de buik van een moeder, maar kan het ook daar buiten. Habila heeft het aan den lijve ondervonden!

maandag 13 januari 2014

Laat jij je kleden?

witte kleren
Onlangs hoorde ik een preek over Genesis 3:9: "Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’" Het zette mij aan het denken en bleef mij bezig houden. Adam en Eva hadden alles wat ze nodig hadden. Maar satan fluisterde hen in, dat er nóg meer te halen viel. "‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ "(Genesis 3:4-5) Inderdaad, er was meer dan ze hadden. Eén hap van de vrucht die hen verboden was, was genoeg om het zich toe te eigenen. Maar als ze het dan eenmaal hebben, brengt het niets dan ellende.

Het volmaakte leven in Gods nabijheid is verdwenen. Adam en Eva zagen elkaar zoals God hen zag: volmaakt. Nu dat leven in Gods licht kapot gemaakt is, kunnen ze ook niet langer onbevangen naar elkaar kijken. "Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van." (Genesis 3:7) 

Juist die delen van het lichaam, die God gemaakt heeft om als man en vrouw een eenheid te vormen, willen ze nu voor elkaar bedekken! Ineens ligt er een sluier over deze eenheid. Man en vrouw trekken zich van elkaar terug. En als God naar hen toe komt, verstoppen ze zich ook voor Hem! Elke relatie is kapot gemaakt!

zondag 5 januari 2014

Kijken door een andere bril

3D bril
Onlangs heb ik een 3D-film gekeken. Je moet een 3D-bril opzetten om de film te kunnen bekijken. Doe je dat niet, dan kun je de film in principe gewoon bekijken. Het beeld is alleen wat wazig, niet helemaal scherp en bovendien tweedimensionaal. Wil je de film echt bekijken zoals deze is bedoeld, dan moet je de 3D-bril opzetten. Pas dan zie je alles scherp en zie je de diepte, het 3D-effect. De bril verandert niets aan de film zelf, maar wel aan wat ik te zien krijg.

Hieraan moest ik denken bij het lezen van deze tekst: "Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold." (Kolossenzen 2:12-13) Dit zegt alles over hoe God naar mij kijkt: schoongewassen en levend! Om mij zo te zien, zet God als het ware een bril op, namelijk: Christus. Als God naar mij kijkt ziet hij niet meer mijn gebreken, mijn vuiligheid, mijn zonden, maar Hij ziet Jezus! 

vrijspraak
"God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost." (Romeinen 3:22-24)