zondag 9 februari 2014

Zeven lessen om Gods stem te leren verstaan

Bijbel lezen om Gods stem te verstaan
Naar aanleiding van mijn overdenking 'Niet mijn plannen, maar Zijn plan' kreeg ik verschillende reacties en had ik verschillende gesprekken over hoe je dan weet wat Gods plan is. Het meest eenvoudige antwoord daar op is, dat God Zijn plan in de Bijbel voor ons uiteen zet. Sterker nog, we lezen daarin ook hoe God bezig is om dat plan te realiseren. Wil je dus Gods plan weten? Lees dan in de Bijbel!

In Efeziërs 1 wordt Gods plan kort samengevat: "In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus." (Efeziërs 1:4-10) 

God is bezig om hemel en aarde onder heerschappij van Christus te brengen. En Hij heeft ons uitgekozen om met Hem als profeet, priester en koning voor eeuwig te heersen. En omdat Christus al is gestorven, mogen wij daar ook nu al gestalte aan geven. Samen zijn we beeld van Christus en hebben we de opdracht om Zijn Koninkrijk te verkondigen.

Binnen Zijn grote plan heeft God een plekje voor mij. Ik merk dat veel mensen zich daarmee met een kluitje in het riet gestuurd voelen. En zo heb ik dat zelf ook lang ervaren. Je wilt immers graag concreet horen wat Gods plan met jou is. Dat je concrete opdrachten krijgt wat je moet gaan doen. Dat je letterlijk Gods stem hoort, die zegt wat Hij wil. Dan weet je te minste waar je aan toe bent! De vraag is of dat klopt. De Israëlieten hoorden Gods stem. "Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt." (Deuteronomium 4:36) Met eigen ogen hebben ze het gezien en met hun eigen oren gehoord. Maar betekent dat, dat ze vanaf dat moment Gods plan voor hen ten uitvoer brachten? 

In Hebreeën lees ik: "Wie waren het dan die zijn stem hoorden en toch opstandig werden? Waren dat niet degenen die onder Mozes’ leiding uit Egypte waren weggetrokken?" (Hebreeën 3:16) Het daadwerkelijk horen van Gods stem is dus blijkbaar niet genoeg. "En aan wie zwoer hij dat ze niet zouden binnengaan in zijn rust – toch zeker aan hen die ongehoorzaam waren? Zo zien we dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof." (Hebreeën 3:18-19) Gods stem was duidelijk, Zijn plan was duidelijk en wat hij van de mensen vroeg was duidelijk. Waar ging het mis? Bij de ongehoorzaamheid van de mens. Ik moet daarbij meteen ook aan Adam en Eva denken. Zien we daar niet ten diepste hetzelfde?

les 1 - geloof en gehoorzaamheid
Het eerste wat ik leer, is dus: Gods plan met mij gaat hand-in-hand met geloof en gehoorzaamheid van mij. Jezus zegt zelf: "Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven." (Johannes 5:24) 

les 2 - handelen
Een tweede les krijg ik in Romeinen, namelijk dat gehoorzaamheid ook zichtbaar moet zijn. "Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten." (Romeinen 2:15) God schrijft Zijn wet, dat wat Hij wil dat ik doe, in mijn hart door de Heilige Geest. Al mijn gedachten, en dus ook mijn plannen, zullen door mijn geweten getoetst worden aan die wet. En het is aan mij om daar dan ook naar te handelen. En dat is niet vrijblijvend! Sterker nog: "Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de HEER een gruwel." (Spreuken 28:9) 

les 3 - strijd tegen het kwaad
De derde les die ik uit de bijbel haal, is dat wanneer Gods stem klinkt voor mensen er altijd sprake is van strijd tegen het kwaad. "Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’" (Johannes 12:28) Dit gebeurt vlak voordat Jezus gevangen wordt genomen en Hij zelf zegt, dat Hij doodsbang is. Jezus staat daar midden in de geestelijke strijd. De mensen die daar aanwezig zijn, kunnen de stem niet plaatsen. "De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had." (Johannes 12:29) Het antwoord van Jezus is opvallend: "Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden." (Johannes 12:30-31) Gods stem klinkt hier niet om Jezus te troosten, maar om de mensen er van te doordringen wat hier gaande is! God bindt de strijd met satan aan!

les 4 - strijd in jezelf
Hierbij moet ik denken aan de Israëlieten, die doodsbang zijn wanneer Gods stem klinkt. Zou dat niet zijn omdat dat wat God hen te zeggen heeft heel ver af staat van en in contrast is met hoe hun leven er uit ziet? Ze weten heel erg goed, dat wat zij doen zich niet verdraagt met wat God wil. Datzelfde blijkt ook in Nehemia, als de wet weer onder het stof vandaan wordt gehaald en voor het eerst weer wordt voorgelezen. "Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde." (Nehemia 8:9) Dit komt ook terug in Daniël: "Het kwaad dat over ons gekomen is, staat al beschreven in de wet van Mozes, en toch hebben wij de HEER, onze God, niet gunstig gestemd door afstand te nemen van onze overtredingen en uw waarheid in acht te nemen. (Daniël 9:13)

Gods stem leren verstaan, betekent dus dat ik niet alleen moet luisteren, maar ook moet gehoorzamen, hier vervolgens ook naar handel en daarmee de strijd aan ga met het kwade in mijn leven. Dat is de vierde les. "Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede." (Romeinen 8:5-6) Gods plan volgen betekent automatisch geestelijke strijd en dat is ook een strijd in je eigen binnenste! Vragen om Gods stem te mogen verstaan, is dus niet zomaar iets! Het gaat me alles kosten! Het idee, dat als ik Gods plan leer verstaan mij alles voor de wind zal gaan, kan ik dus rustig laten varen! Maar wanneer ik me door de Geest laat leiden, dan wijst Hij mij de weg naar leven en vrede. Mijn tranen zijn niet voor niets. "Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven." (Psalmen 126:5-6) Strijd en zegen gaan hand in hand! 

les 5 - terug naar het Woord
De vijfde les vind ik in Hebreeën. Om te weten wat God wil, zal ik aldoor weer terug moeten naar wat Hij zegt. Naar het Woord dat Hij door Zijn Geest in mijn hart schrijft. "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden." (Hebreeën 4:12)

les 6 - dagelijks onderhoud
God zuivert mijn hart door Zijn Woord en Geest. Vervolgens vraagt dat om voortdurend onderhoud. Dat is de zesde les. "Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven." (Spreuken 4:20-23) 

les 7 - uitzien naar wat komt
Tenslotte de zevende les: uitzien naar wat komt. God wil mij Zijn plan laten zien. Als ik het Hem vraag, zal Hij antwoorden! "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij." (Openbaring 3:20) En hoeveel mij dat ook zal kosten, het is niet voor niets! "Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’" (Openbaring 14:13) Ik mag uitzien naar eeuwige rust en vrede! Al mijn tranen zullen zijn geteld. Ik hoef alleen de deur van mijn hart maar open te zetten!

Zeven lessen die me helpen Gods stem te verstaan in mijn leven. Volledig? Nee, slechts een begin! Daarom ben ik ook benieuwd naar jouw verhaal! Wat helpt jou om Gods stem te verstaan in jouw leven?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten