maandag 28 april 2014

In verwachting

In verwachting
Inmiddels zijn we van Pasen op weg naar Pinksteren. Op de 50e dag na Jezus opstanding gaf Hij de Heilige Geest. Vaak de Trooster genoemd, maar in Bijbels perspectief is Hij veel meer degene die ons aanvuurt, ons aanspoort, ons de juiste richting wijst.

Pinksteren, 50 dagen na Pesach, voor de Joden het feest van de eerstelingen van de oogst. Christus geeft daaraan, na Zijn hemelvaart, een diepere betekenis. Met Pinksteren haalt Hij als het ware Zijn eerste oogst binnen. "‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed." (Handelingen 2:38-42) Maar het is 'slechts' de eerste oogst! De totale oogst zal nog vele malen groter zijn!

zondag 13 april 2014

Geen haan die er naar kraait

de haan kraait
Een bekend gedeelte uit het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen: Petrus die tot drie keer toe zegt dat hij Jezus niet kent en dan de haan hoort kraaien. De vier evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vertellen het alle vier. En bij alle vier lezen we ook, dat Petrus na het kraaien van de haan bitter weende, omdat hij zich dan de woorden van Jezus herinnert: "Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent." (Lucas 22:34) 

Petrus, die had gezegd: "Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!" (Marcus 14:29) "Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit." (Matteüs 26:35) "Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven." (Lucas 22:33) Ik geloof echt, dat het uit zijn hart kwam! Hij hield zoveel van zijn Meester. Alles had hij voor Hem over! Was het ook niet Petrus, die zijn zwaard trok om Jezus te verdedigen en een slaaf van de Hogepriester zijn oor af sloeg? Een wapenfeit, die we over geen van de andere leerlingen horen! Geen woorden, maar daden!

Maar wanneer de haan kraait, realiseert Petrus zich, dat hij heeft gefaald! Toen het er op aan kwam, had hij maar een klein hartje! Hij was bang! Wat een teleurstelling! Jezus had gelijk gekregen. Hij had zijn meester verloochend en weent bitter wanneer hij zich dat realiseert.

zondag 6 april 2014

Jezus volgen betekent lijken op Hem

Jezus volgen betekent lijken op hem
"Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft." (Matteüs 10:40) Woorden van Jezus tegen Zijn discipelen. Ik moest bij deze woorden denken aan de woorden van God toen Hij de schepping bijna had voltooid: "God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen." (Genesis 1:26-27) Heel bijzonder! Dat betekent heel concreet: Als je naar Adam en Eva keek, dan zag je God daarin terug!

Door de zondeval is dat kapot gemaakt. In zijn doen, laten en denken vertoonde de mens voortaan het beeld van satan. Maar terwijl de mens God de rug toe keerde, deed God dat andersom niet. Integendeel! "Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel." (Genesis 3:15) God kondigde meteen al aan, dat Hij Zijn heerschappij zou herstellen. Door de hele Bijbel heen lezen we hoe God daarmee aan het werk is. Wanneer Jezus sterft aan het kruis en weer opstaat uit de dood krijgt Genesis 3:15 zijn vervulling. Jezus, dé volmaakte Beelddrager van God. "Wie mij ontvangt ontvangt Hem die mij gezonden heeft." zegt Jezus over Zichzelf. 'Als je naar Mij kijkt, dan zie je Mijn Vader!' 

als koningen heersen
Maar Jezus trekt die lijn heel nadrukkelijk door! "Wie jullie ontvangt, ontvangt mij!" Dat is nogal wat! Voor mij klinken hierin heel nadrukkelijk de woorden van God door bij de schepping van de mens. En daarmee ook woorden van herstel! Jezus komt om de schepping te herstellen en de mens daarin weer de positie te geven die God hem (en haar!) daarin toebedeeld had. Met Hem zal de mens eens weer als koning heersen: "En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’" (Openbaring 5:9-10)