maandag 28 april 2014

In verwachting

In verwachting
Inmiddels zijn we van Pasen op weg naar Pinksteren. Op de 50e dag na Jezus opstanding gaf Hij de Heilige Geest. Vaak de Trooster genoemd, maar in Bijbels perspectief is Hij veel meer degene die ons aanvuurt, ons aanspoort, ons de juiste richting wijst.

Pinksteren, 50 dagen na Pesach, voor de Joden het feest van de eerstelingen van de oogst. Christus geeft daaraan, na Zijn hemelvaart, een diepere betekenis. Met Pinksteren haalt Hij als het ware Zijn eerste oogst binnen. "‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed." (Handelingen 2:38-42) Maar het is 'slechts' de eerste oogst! De totale oogst zal nog vele malen groter zijn!

Met Pinksteren vierden de Joden ook, dat God hen 50 dagen na de bevrijding van de slavernij in Egypte, Zijn wet had gegeven op de Sinaï. Tien Geboden gericht op een heilig leven met God. “Zorg ervoor dat jullie heilig zijn, en blijf heilig, want ik ben de HEER, jullie God. Houd je aan mijn bepalingen en leef ze na; ik ben de HEER, ik heilig jullie.” (Leviticus 20:7-8)

En nu geeft God Zijn kinderen, 50 dagen na Pasen, opnieuw een wet: de wet van Christus. "De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood." (Romeinen 8:2) Een wet, niet geschreven op stenen tafels, maar door de Geest geschreven in ons hart! Zo mogen we leven, geheiligd voor God: "Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen." (Galaten 5:16, 24)

Na Pinksteren komt het Loofhuttenfeest: het feest van de volledige oogst. Christus stierf niet 'slechts' voor ons, maar voor allen die Hem in geloof aannemen. Zoals vuur zich verspreidt, verspreidt ook het vuur van de Geest zich. Via mensen aan wie Hij in genade geschonken wordt.

Na zijn opstanding, vlak voordat Hij naar de Hemel ging, gaf Jezus Zijn leerlingen de opdracht om te verwachten: "u zult met de Heilige Geest gedoopt worden" (Handelingen 1:5). Blijkbaar was dat essentieel! Pas daarná kunnen ze op pad. Jezus legt zelf uit waarom: "U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." (Handelingen 1:8) Tot nu toe lag hun autoriteit, ook die in de geestelijke wereld, buiten henzelf. Jezus zelf was de autoriteit waar de leerlingen hun autoriteit aan ontleenden. Maar Jezus ging naar de Hemel en met Hem dus ook de autoriteit. Maar niet voor lang! Ze zullen de kracht van de Geest ontvangen. Vanaf dan kunnen ze op pad, mét autoriteit!

Wanneer we gedoopt worden, ontvangen we ook de Heilige Geest. De Geest door wie de wet van Christus in ons hart geschreven staat, de Geest die ons in beweging zet om het licht van het evangelie te verspreiden in de donkere wereld om ons heen, de Geest door wie we de autoriteit van Jezus in ons hebben, de Geest door wie wij getuigen zullen zijn in woord én daad! Laten we (de rest van) deze 50 dagen gebruiken om biddend te verwachten. Niet van een Geest die komt, want Hij is er al, maar van grote dingen die Hij door ons heen zal doen! God zal ons gebed zeker verhoren! "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader." (Johannes 14:12) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten