zondag 4 mei 2014

Vrucht dragen, onkruid wieden of geen van beide?


Vrucht dragen, onkruid wieden of geen van beide?
‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er met luide stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’ (Lucas 8:5-8)

Jezus vertelt de gelijkenis aan een grote mensenmassa die is toegestroomd. Hij trekt rond "om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen." (Lucas 8:1) Allemaal zijn ze gekomen om naar Zijn woorden te luisteren. Allemaal geïnteresseerd in Zijn boodschap. Aan de buitenkant geen verschil! Maar Jezus kijkt niet naar de buitenkant, maar naar hun hart. En daarom houdt Jezus hen een spiegel voor. Door middel van een verhaal stelt hij hen een vraag: Draait jouw leven om vrucht dragen, om onkruid wieden of om geen van beide?

vrucht dragen
Jezus legt het verhaal later uit aan Zijn discipelen: "Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen." (Lucas 8:15) Het Woord maakt iets bij hen los en zet hen in beweging. Het schiet stevig wortel in hun hart waardoor ze tegen een stootje kunnen. Het zijn dezelfde mensen van wie Jezus zegt: "Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots." (Matteüs 7:24-25) In deze mensen, zegt Jezus, is het Koninkrijk zichtbaar! 

Daar tegenover staan mensen die geen enkele vrucht dragen. Ze krijgen er niet eens de kans voor! "Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven." (Lucas 8:12) Het zaad krijgt niet eens de kans om te ontkiemen. Het Woord komt wel binnen in hun hart, maar vindt er geen voedingsbodem. Bijvoorbeeld omdat hun hart versteend is geraakt door allerlei omstandigheden in hun leven. Juist dan hebben ze Gods woorden zo nodig! Maar juist dan is satan er ook als de kippen bij om dat woord weg te pikken! Hij wil niet dat mensen hun toevlucht bij God zoeken. Hij is er veel meer bij gebaat wanneer zij in hun ellende blijven hangen en zich juist van God af keren. Jezus' waarschuwing is: "En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.” (Matteüs 7:26-27) In deze mensen is niets van het Koninkrijk zichtbaar, maar juist het tegenovergestelde!

ontvangen én aan het werk
Het Woord van God is dan wel in hun hart gezaaid, maar wanneer ze er niet naar luisteren, het niet koesteren en er niet volop mee bezig zijn, dan zal er geen vrucht komen. Jezus zegt: "Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen." (Matteüs 21:43) Vruchtbaar zijn en vrucht dragen is dus aan de ene kant iets wat ik ontvang, maar tegelijk ook iets wat ik moet doen, namelijk actief en betrokken er mee aan het werk! Vrucht dragen zodat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. "Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe." (Romeinen 8:9)

Jezus stelt mensen dus voor een keuze. De mensen tegen wie Jezus de gelijkenis spreekt, behoren bij het volk van Israël. In het Oude Testament lezen we regelmatig hoe de Israëlieten God de rug toe keerden. Perioden waarin Gods woorden geen vrucht droegen. Maar bij God is er altijd een weg terug. Wanneer mensen Hem weer zoeken en weer naar Hem willen luisteren, belooft Hij zijn zegen. "Het is waar dat het zaad nog ongebruikt in de schuur ligt, en ook hebben de wijnstok en de vijgenboom, de granaatappel en de olijf nog geen vrucht gedragen, maar vanaf vandaag zal ik jullie mijn zegen geven." (Haggai 2:19) Wanneer mensen zich bekeren, wil God ook in hen Zijn Koninkrijk zichtbaar maken.

goed zaad versus slecht zaad
Gods woord, het zaad, dat God in ons zaait, heeft mijn volledige toewijding nodig, in alle omstandigheden! Jezus laat ook zien wat er gebeurt, als ik andere prioriteiten heb: "Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. (Lucas 8:14) Wanneer ik mij laat beheersen door allerlei andere zaken, dan verwaarloos ik automatisch het zaad van het Woord, dat in mij moet ontkiemen en groeien. Langzaam maar zeker verstikt het.

Distels bestaan pas sinds de zondeval. In het paradijs zaaide satan onkruid in de harten van de mens: zijn leugenachtige woorden. En wat er vanaf dan van binnen bij de mens gebeurt, wordt ook zichtbaar in de schepping: "Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. (Genesis 3:17-18) Zo wordt in de wereld door de natuur zichtbaar, dat God en satan beide aan het zaaien zijn. Jezus wijst daar ook op in een andere gelijkenis: "Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer." (Matteüs 13:24-25) 

Waar het Koninkrijk van God zichtbaar wordt, daar verschijnt ook satan met zijn machten van het kwaad. Het is de vijandschap tussen God en satan: "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen." (Genesis 3:15 NBG) In de NBV wordt 'zaad' vertaald met 'nageslacht' en in de hele context is dat ook wel begrijpelijk. Hier kondigt God de komst van Zijn Zoon al aan, die satan zal overwinnen. Jezus, over wie Johannes zegt: "Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader." (Johannes 1:14) Hij is het Woord, dat als zaad gezaaid wordt in mijn hart. 

Maar satan is tegelijk ook aan het zaaien! In Johannes 8 lees ik hoe Jezus tegen de Joden zegt: "Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen." (Johannes 8:43-44)

onkruid wieden
Jezus noemt verschillende distels die geloofsgroei en vrucht dragen voor Zijn Koninkrijk in de weg kunnen staan. Rijkdom bijvoorbeeld, maar ook zorgen of ziekte. Ook die kunnen mij zo bezig houden en verstikken, dat het groei in de weg staat. Of ze drukken me neer, waardoor ik wel de problemen zie, maar niet meer omhoog kan kijken en me haast niet meer kan uitstrekken naar wat God me te bieden heeft. Maar Jezus zegt: "Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. (Lucas 12:29-31) Jezus wijst daarbij op de zorg, die God besteedt aan de vogels, de bloemen en het groen in het veld. Als God daaraan zoveel aandacht besteedt, zou Hij dat dan niet zeker doen met de mens, die Hij maakte als kroon op de schepping?

Een andere 'distel' die Jezus noemt, zijn "de genoegens van het leven". Mag ik dan niet genieten? Zeker wel! Als het maar genieten is van wat God mij geeft. Een genieten, dat niet gericht is op het hier en nu, waarbij ik uit het leven hier op aarde wil halen wat er in zit. Want dat zal mij vroeger of later belemmeren in het vrucht dragen. Genieten in Bijbelse zin gaat altijd samen met vrucht dragen voor God en het zichtbaar zijn van Gods Koninkrijk. David zingt: "Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na." (Psalmen 34:13-15) Paulus zegt het zo: "Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven." (1 Timoteüs 6:17-19)

bruiloft
Jezus geeft aan welke houding Hij graag bij mij wil zien en in welk perspectief: "Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. (Lucas 12:35-37) Hierin klinken de woorden door uit Openbaringen: "‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’" (Openbaring 19:6-9)

Jezus zal nog éénmaal terug komen en dan voorgoed. Zijn Koninkrijk, dat nu al zichtbaar mag zijn in wie Hem volgen, wordt dan ten volle zichtbaar. Als Hij mij dan aantreft in afwachting van Hem, klaar om Hem te ontvangen, dan zal Hij mij aan Zijn tafel nodigen. Dat is niet iets voor later, maar dat stempelt nu al mijn leven. Het bepaalt nu al mijn focus en datgene waar ik mij mee bezig houd en daar pluk ik nu ook al de vruchten van. Ik mag nu al van genieten van alles wat God geeft. Paulus zegt: "Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed. (1 Timoteüs 4:4-5)

koesteren
Maar dan moet ik dat Woord wel "koesteren", om Jezus woorden nog maar eens aan te halen. En het vraagt ook om "standvastigheid". Volhouden en vertrouwen in tijden van beproeving. Dat vraagt om oefening, maar het is de moeite waard! Het maakt mij des te meer vruchtbaar! "Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal." (1 Timoteüs 4:8) 

Gods Koninkrijk wordt zichtbaar wanneer Zijn woorden in mij vrucht dragen. En daar ben ik nooit klaar mee! Daarvoor is nodig, dat ik Zijn Woord koester en bid om vruchtbare grond. Dat ik stevig geworteld ben in Christus. Dat ik door de kracht van de Heilige Geest ook de distels uit mijn leven verdelg. Niet satan, maar Christus heeft het laatste woord! "Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 8:35-39)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten