zondag 11 mei 2014

Vruchtbaar zijn: zegen én opdracht

Vruchtbaar zijn - zegen en opdracht
Vruchtbaarheid is een zegen van God, maar tegelijk ook een opdracht. Direct nadat God de mensen schiep, zei Hij tegen hen: "Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’"(Genesis 1:28) God zegent de mens met vruchtbaarheid en geeft hen vanuit die vruchtbaarheid de opdracht om te heersen over de schepping. Maar de mens geeft de heerschappij uit handen. Hij faalt in datgene waarvoor hij bestemd is. 

begin van herstel
Maar God laat het daar niet bij! Hij kondigt direct herstel aan! En daarom klinken na de zondvloed wederom die woorden om de mens te herinneren aan zijn opdracht. Eerst zegt Hij over de dieren: "Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken." (Genesis 8:17) En dan staat er: "Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht." (Genesis 9:1-2) 

Er viel mij in deze woorden een verschil op ten opzichte van  de woorden uit Genesis 1! Het gaat nu over: angst, ontzag, macht. Een verschuiving van scheppingsorde naar een machtsverhouding waar een geestelijke strijd achter verborgen gaat. Satan kon zijn plaats niet accepteren en deed een greep naar de macht via de mens die God als heerser over de schepping had aangesteld. De mens was koning, namens God, maar gaf dat uit handen. 

als koning heersen
Tegen Abraham zegt God: "Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn." (Genesis 17:6) Dat klinkt heel positief. Wanneer het volk echter om een koning vraagt, dan wordt hen dat niet in dank afgenomen! "Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de HEER, maar die antwoordde: ‘Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou." (1 Samuel 8:6-8) En dan volgt een beschrijving van alle rechten die een koning en de plichten die het volk heeft. Niet bepaald een positief beeld en helemaal in lijn met Genesis 9. 

Wanneer ik naar alle koningen kijk die volgen, dan zie je dit ook weer duidelijk terug; allemaal koningen in aardse stijl. Vele koningen ook, die God de rug toe keerden en het volk daarin meesleepten. Maar ook een paar uitzonderingen! Over enkele koningen lees ik: "Hij deed wat goed was in de ogen van de HEER." En dan zie ik ook, dat God deze koningen zegent, rust geeft en hen vruchtbaar maakt in de zin van voorspoed voor henzelf en het volk. Je ziet in hen weer iets terug van het heersen zoals God dat bedoelde in Genesis 1. Weer iets van het beeld van God.

Er waren ook koningen bij, die zelf God dienden, maar daarin niet het volk voor gingen. Zij lieten dan bijvoorbeeld bepaalde afgodsbeelden of offerplaatsen staan. En waar aardse machten niet volledig worden uitgebannen, blijven zij hun verwoestende werk doen. Satan geeft zijn heerschappij op aarde niet zomaar op!

definitief herstel
Bijzonder wanneer ik Openbaringen 5 er naast leg: "En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’" (Openbaring 5:9-10) Jezus, die mens werd, heeft de schepping weer onder Zijn heerschappij gebracht en ik mag met Hem weer als koning heersen. Nu al koning zijn naar hoe God dat bedoeld had in Genesis 1.

En dat moet daarom ook nu al zichtbaar worden in mijn leven. Allereerst door volledig Hem te volgen en alles uit te bannen wat daar mee in strijd is. En door vruchtbaar te zijn, door Zijn Woord dat in mij is gezaaid te koesteren en door standvastig te zijn. Het geloof van Abraham mag mij daarin tot een voorbeeld zijn: "Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’ En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd."(Romeinen 4:18-21)

vruchtbaar koningschap
Vruchtbaar zijn is een zegen en een opdracht. Gods woord mag vrucht dragen in mijn leven. De woorden van Petrus zijn daarbij een enorme bemoediging: "Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. (2 Petrus 1:3-8)

Vruchtbaar zijn wil zeggen: In praktijk brengen wat Jezus mij heeft voorgedaan. Daarvoor gaf Hij allereerst zichzelf en vervolgens Zijn Geest: "Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil." (Romeinen 8:3-5) In Christus en door Zijn Geest mag ik mijn roeping waar maken: Vruchtbaar zijn zodat Gods Koninkrijk door mij heen zichtbaar wordt."Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus." (2 Petrus 1:10-11) Wat een geweldig perspectief!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten