zondag 15 juni 2014

What's in a Name?

Ik ben die ik zijn zal
Namen hebben soms prachtige betekenissen. Dat zien we al terug in de Bijbel. Vaak is de betekenis ook profetisch. Zelf moest ik altijd wat lachen om de betekenis van mijn naam: schoon, rein. Het zei me niet zoveel. Tot vandaag ...

Ik las 2 Korinthiërs 5:14-18: ”Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd." 

Met Christus ben ik gestorven, begraven en weer opgestaan. In Hem heb ik nu al een nieuw leven en ben ik dus rein en schoon! Nooit eerder is het tot me doorgedrongen, dat dat in mijn naam al over mij is uitgesproken! Elke keer wanneer iemand mij noemt bij naam mag ik weer herinnerd worden aan wat Jezus deed voor mij. Wat een genade, wat een zegen, wat een rijkdom!

Niet vrijblijvend
Tegelijk word ik ook herinnerd aan de opdracht, die er in zit opgesloten: leven als een nieuwe schepping. Dat wil zeggen: in heel mijn doen en laten moet Christus zichtbaar worden, want dat is wie ik nu ben. Zoals Paulus zegt: "Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven." (Galaten 2:20) Wanneer iemand mijn naam noemt, spreken ze mij in feite aan op wie ik ben.

Zo is het ook met God zelf. Zijn Naam is JHWH: "Ik ben die er zijn zal, IK ZAL ER ZIJN" (Exodus 3:14). Telkens wanneer we Hem aanroepen, herinneren we Hem aan wie Hij is. Niet voor niets heeft God Zijn volk ingeprent, dat ze eerbied voor Zijn Naam moesten hebben en deze niet mochten misbruiken. Zijn Naam is in overeenstemming met wie Hij is. Besmeur je Zijn Naam, dan besmeur je wie Hij is. In de Bijbel komen we diverse voorbeelden tegen, waarin we zien, dat God dit zwaar bestraft! "Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden – zegt de HEER van de hemelse machten –, dan zal ik jullie met mijn vloek treffen en vervloek ik alles waarmee jullie gezegend zijn; ik zal jullie zéker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte." (Maleachi 2:2) Maar tegelijk zal er zegen zijn voor wie Zijn Naam met eerbied gebruiken: "Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt." (Maleachi 3:20) Gods Naam met eerbied gebruiken brengt dus zegen voort.

Vraag in Mijn Naam
Ook Jezus leert mij om Zijn Naam te gebruiken. Wanneer Zijn Naam verbonden is met wat ik doe of zeg, dan wordt Jezus zélf zichtbaar in wie Hij is. En daarin wordt vervolgens Zijn Vader weer zichtbaar. Bijvoorbeeld: "Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft." (Marcus 9:37) "En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen." (Johannes 14:13-14) 

Gods naam met eerbied gebruiken, handelen in Jezus Naam, is niet iets wat ik uit mijzelf doe. Ook dat is iets wat mij geschonken wordt. "Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft." (Romeinen 8:11) Het genadewonder is niet alleen, dat ik met Christus gestorven ben, maar ook dat Hij door Zijn Geest in mij voortleeft! Dank zij Christus is het elke dag Vaderdag! "Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘ Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn." (Romeinen 8:14-16)

Gods Naam dragen
Mijn achternaam heb ik gekregen van mijn vader en die weer van zijn vader. Ik heb hem weer door mogen geven aan mijn kinderen. In die naam zijn we aan elkaar verbonden. Ook Jezus heeft de Naam van Zijn Vader gekregen. En Hij heeft het weer doorgegeven aan iedereen die Hem willen volgen. "Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging." (Johannes 17:11-12) Jezus volgen betekent dus ten diepste: Gods Naam dragen, met God verbonden zijn. God zichtbaar in deze wereld!

Dat betekent tegelijk ook, dat ik met strijd te maken krijg. "Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam." (Lucas 21:17) "En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister." (Romeinen 8:17) "Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen." (Efeziërs 6:12) Wanneer ik Gods heilige Naam aanroep met eerbied, wanneer ik handel en spreek in de Naam van Jezus, dan begeef ik mij op het strijdtoneel. Maar wat een kracht gaat er van die Naam uit! "Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen." (Marcus 16:17-18)

Vrijmoedigheid
De discipelen herinneren zich deze woorden van Jezus. Wanneer ze te maken krijgen met vervolging zoeken ze elkaar op en gaan ze bidden: "Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar." (Handelingen 4:29-30) Ze roepen Gods Naam aan en doen een beroep op de kracht, die van die Naam uit gaat. Biddend belijden ze dat ze willen handelen en spreken in verbondenheid met die Naam. En wat een geweldig effect heeft dat! "Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God." (Handelingen 4:31) 

"Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 8:31-39)

Gebed
HEER, geef ook ons geloof, vrijmoedigheid en vertrouwen om zo met U verbonden te zijn. Laat ons Uw Naam dragen, zodat Uw Licht door mij heen mag stralen in de duisternis! "Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft." (Psalm 124:8) "De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los." (Psalm 138:8) "Toon uw daden aan uw dienaren, maak uw glorie bekend aan hun kinderen. Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat." (Psalm 90:16-17)

1 opmerking:

  1. Dank je wel. Eigenlijk is dit een soort Bijbelstudie hè? Ik leer er veel van. Dank je wel voor het gebed op het eind. Dat wil ik graag meebidden.

    BeantwoordenVerwijderen