zondag 6 juli 2014

De schepping kijkt naar jou uit!

De schepping kijkt naar jou uit
Je hoeft de krant maar open te slaan, het nieuw te kijken op TV of te luisteren op de radio, de nieuwsbrieven te lezen van hulporganisaties of te luisteren naar de mensen die je persoonlijk ontmoet en je weet dat de wereld in nood is. Wat zijn er veel mensen, jong en oud, over de hele wereld voor wie het leven zwaar is en om allerlei verschillende redenen. 

Tegen die achtergrond werd ik bepaald bij Romeinen 8:19: "De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn." En de reden staat er ook bij: "Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt." (Romeinen 8:20-21) 

We kunnen ongetwijfeld allemaal ook uit eigen leven voorbeelden kunnen noemen, die iets laten zien van de nood van de schepping. Maar, zegt Paulus, er is hoop! Namelijk wanneer openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Dat vraagt dus om na te gaan wat de Bijbel daar verder over zegt.

kinderen van God
Kinderen van God, dat zijn "allen die door de Geest van God worden geleid." (Romeinen 8:14). Zij laten zich niet langer leiden door hun eigen wil (vers 13), zij leven niet meer in angst (vers 15), zij hebben een innige relatie met God want zij zien Hem als hun Papa (vers 16). Tegelijk zegt Paulus er ook bij, dat dat niet betekent dat kinderen van God nu al in een volmaakte wereld leven of zelf niet meer met ellende te maken hebben. "Ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan." (Romeinen 8:23) 

Met andere woorden: Ik weet dat ik kind van God ben, maar het is lang niet altijd zichtbaar in wat ik doe, in mijn omstandigheden of in wat mij overkomt. Het is wél zichtbaar in hoe ik daar mee om ga. Ik ga er mee naar mijn hemelse Papa! En soms heb ik dan geen idee wat ik moet zeggen. Maar: "De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten." (Romeinen 8:26)

Wanneer ik dat lees moet ik denken aan mijn dochter die totaal overstuur in mijn armen vluchtte. Ze kon geen woord uitbrengen, maar ik wist dat er blijkbaar met spelen iets flink mis was gegaan. Het eerste wat ze dan nodig heeft, is een knuffel en tot rust komen in mijn armen. En daarna pas zijn we gaan kijken wat er gebeurd was en zijn we gaan zoeken naar een oplossing. "Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd." (Psalmen 103:13-14) 

dank zij Christus
God kent mij en mijn omstandigheden en weet wat ik nodig heb. Tegelijkertijd zegt God ook: vergeet niet dat je geen slaaf meer bent van je omstandigheden of van wat er in deze wereld gebeurt! Ik was "onderworpen aan de machten van de wereld." (Galaten 4:3) Maar Christus heeft mij daarvan bevrijd! "Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden." (Galaten 4:4-5) Dat ik kind van God ben, heb ik te danken aan Christus. 

In Hem mag ik leven in vrijheid. Ook wanneer de ellende in de wereld, mijn omstandigheden, mijn lichamelijke gebreken of wat dan ook maar mij iets heel anders proberen wijs te maken! Paulus waarschuwt: "Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt?" (Galaten 4:9) Laat je niet opnieuw tot slaaf maken, maar ga staan in je vrijheid! Laat zien dat je kind van God bent! 

kenmerken
De Bijbel geeft verschillende kenmerken van iemand die kind van God is. Een paar voorbeelden:
  • hij/zij is vredestichter (Matteüs 5:9)
  • hij/zij legt zieken de handen op tot genezing en drijft demonen uit (Marcus 16:17-18)
  • hij/zij volgt Gods voorbeeld (Efeziërs 5:1)
  • hij/zij leeft rechtvaardig en heeft zijn/haar broeder of zuster lief (1 Johannes 3:10)
  • hij/zij doet alles zonder morren en tegenspreken en is daarom zuiver en smetteloos (Filippenzen 2:14-15)
Bij wie zien we deze kenmerken beter terug dan bij Jezus. Hij is ons grote Voorbeeld. Ik mag Zijn discipel zijn. De Geest werkt in mij, dat ik meer en meer ga lijken op Jezus, wanneer ik Hem volg en mij door de Geest laat leiden in plaats van door wat ik zelf wil. In mij mag zo iets zichtbaar worden van het herstel dat God heeft beloofd. Zo profeteerde Hosea over Israël: "Waar tegen hen gezegd is: ‘Jullie zijn mijn volk niet meer,’ zullen ze weer kinderen van de levende God worden genoemd. (Hosea 2:1) God doet wat Hij belooft. Dat geldt voor Israël en voor iedereen die Hem ontvangt en in Zijn Naam gelooft (Johannes 1:12). 

hoop
In het verlengde daarvan wordt in mij ook iets van hoop zichtbaar. Hoop voor mensen en hoop voor deze wereld. Eens zal de hele schepping worden bevrijd van de duisternis, van de machten van het kwaad en van alle gebrokenheid. Gods Licht zal voorgoed doorbreken. Iets van dat Licht wordt nu al zichtbaar in Gods kinderen, in wie Jezus volgt. "Onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel." (Filippenzen 2:15) 

De vraag die naar mij toe komt is: Ben ik inderdaad zo'n schitterende ster in deze duistere wereld? Is dat mijn diepste verlangen? "De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn." (Romeinen 8:19) We kennen allemaal de voorbeelden die laten zien hoe groot de duisternis is. Er is zoveel nood! God laat mij in de Bijbel zien, dat Hij bezig is met Zijn herstelplan en dat Hij mij en al Zijn kinderen daarvoor wil gebruiken als schitterende ster. Lichtpunt van hoop zijn, waardoor anderen ook gaan verlangen naar bevrijding door Jezus Christus en Hem gaan volgen. Ook zij zullen dan vernieuwd worden door de Geest en op hun beurt ook weer hun plek innemen als schitterende ster. Steeds meer sterren in de nacht; ontelbaar veel. 

Ik moet denken aan Gods belofte aan Abraham: "Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen." (Genesis 26:4) Allereerst een belofte voor Abraham. Maar De Bijbel zegt: "U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn." (Galaten 3:7) De mensen zijn jaloers op de zegen die de nakomelingen van Abraham, ook zij die dat zijn in geestelijke zin, ontvangen. Dat kan alleen als de zegen die ik ontvang ook zichtbaar wordt voor hen, doordat ik schitter als een ster in deze duisternis.

Kind van God heeft aan de ene kant een rijke belofte in zich: "Wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. (1 Johannes 3:2-3) Het is dus ook een opdracht! Een opdracht tot discipelschap: Maak je rein en schitter als een ster. Breng zo licht in de duisternis. Paulus geeft daarvoor een belangrijk advies: "Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt." (Filippenzen 2:16) Vast houden aan Gods beloften. Aangesloten blijven op de Lichtbron! Alleen dan kan ik blijven stralen en hoop brengen in deze wereld in nood! Er zijn mensenlevens mee gemoeid!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten