maandag 21 juli 2014

Kijk eens door Gods ogen

Kijk eens door Gods ogen
Regelmatig hoor ik christenen zeggen, dat ze zich niet veilig voelen in hun gemeente. Huiskringen die niet goed draaien omdat mensen zich niet veilig voelen. Hoe vaker ik het hoor, hoe meer het me raakt! Het ergste vind ik nog, dat het wel geconstateerd wordt, maar min of meer als een gegeven wordt geaccepteerd. Of men zegt, dat het tijd nodig heeft ... Ik ben er echter van overtuigd, dat Jezus dit nooit zou accepteren!

In de Bijbel gaat het regelmatig over het oog, over kijken en over zien. Het oog staat nooit op zichzelf. Het oog registreert iets, dan volgt er een gedachte en deze gedachte leidt tot een actie of tot bepaalde uitspraken. Wát ik doe of zeg is het resultaat van mijn gedachten en de keuzes die ik daarin maak.

Eva zag de vrucht, woog voor zichzelf af wat het eten ervan haar op zou leveren en maakt de keuze om te eten. "De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan." (Genesis 3:6) 

Samuel zag hoe Eliab er uit zag, woog dit af tegen het beeld dat hij van een koning had en en kwam tot de conclusie dat dit de juiste man was. God maakt hem echter duidelijk, dat Hij niet kijkt naar de buitenkant, maar naar de binnenkant. "Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’ (1 Samuel 16:6-7)

van binnen of van buiten
Buitenkant en binnenkant kunnen heel verschillend zijn. Je kunt door iemands uiterlijk als een blok voor iemand vallen, maar naarmate je de ander echt keert kennen, kan blijken dat hij of zij echt niet bij jou past. Andersom kan het ook zijn, dat je door iemands uiterlijk de conclusie trekt dat iemand niet jou type is, maar naar mate je hem of haar leert kennen, blijkt dat hij of zij een hart van goud heeft en dat het heel goed klikt tussen jullie. 

God kijkt altijd eerst naar de binnenkant. "Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid." (Jesaja 58:2) Het ziet er zo geweldig uit. Alles lijkt vanuit menselijk standpunt te kloppen. Maar toch is dat niet het beeld dat God heeft. En de mensen merken dat: "Waarom ziet u niet dat wij vasten, en merkt u niet op dat wij ons onthouden?" (Jesaja 58:3) Met andere woorden: 'We doen zo ons best! We doen precies wat U vraagt! En toch ziet U het niet!' 

En hoe komt dat? "Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie arbeiders afbeulen, omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding: dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de HEER behaagt?" (Jesaja 58:3-5) 

waarschuwing
God neemt geen genoegen met een vrome buitenkant. Sterker nog, het is levensgevaarlijk! Want dan ligt namelijk satan op de loer om je in zijn greep te krijgen. Dat heeft God al duidelijk gemaakt aan Kaïn toen hij samen met Abel een offer bracht. "De HEER merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog." (Genesis 4:4-5) Kaïn kan dit niet verkroppen. En God spreekt hem daar op aan: "Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij." (Genesis 4:6-7) Kaïn volgt slechts de regels, maar offert niet met zijn hart. Met zijn offer heeft hij niet God op het oog, maar zijn eigen belang. Zijn aanbidding is er niet op gericht om God groot te maken, maar om Gods zegen af te dwingen met zijn goede werken.

In Matteüs 23 gaat Jezus heftig tekeer tegen het buitenkant-geloof, tegen de religie, van de Farizeeën en Schriftgeleerden. Hij zegt onder andere: "Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn." (Matteüs 23:27-28) Jezus veroordeelt hun gedrag en ontmaskert tegelijk ook satan: "Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?" (Matteüs 23:33) Hierin klinkt dezelfde waarschuwing door als de waarschuwing die Kaïn kreeg, maar dan nog veel sterker! Jezus noemt hen kinderen van satan!

niet wat ik wil
Buitenkant-geloof of binnenkant-geloof is dus een tegenstelling tussen geloof gericht op je eigen grootheid en geloof gericht op Gods grootheid en ten diepste de tegenstelling tussen satan en God. En daarom dus ook nooit een vrijblijvende keuze of iets dat nu eenmaal hoort in deze zondige wereld. God neemt met niets minder genoegen, dan mijn hele hart! En als ik mij met hart en ziel aan Hem toewijdt, zal ook dat onderscheid tussen binnenkant en buitenkant wegvallen. Dan zal aan de buitenkant zichtbaar worden wat God van binnen bij mij ziet. En het bijzondere van datgene wat dan zichtbaar wordt zich ook weer kenmerkt door het feit dat het gericht is op God en op anderen en niet op mijzelf. "In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente." (1 Korinthiërs 12:7)

Paulus zegt: "Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk." (2 Korinthiërs 12:7-10) Dat wat zichtbaar wordt van mijn geloof, druist menselijk gezien in tegen mijn eigen belang. Maar juist zo is zichtbaar wie Jezus werkelijk volgt. 

oud en nieuw
"U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is." (Romeinen 12:2) Hoe verander ik mijn gezindheid? De Bijbel geeft verschillende handreikingen. Van Paulus leer ik, dat ik allereerst naar Christus moet kijken. Want: "Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid." (Efeziërs 4:21-24) Mijn oude mens is met Christus gestorven en met Hem ben ik als nieuwe mens opgestaan. "Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God." (Kolossenzen 3:1-3) 

Mijn gezindheid veranderen, wil dus allereerst zeggen, dat ik besef dat ik in Christus nieuw ben. Door Zijn Geest zal Hij mij daar van overtuigen. "De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn." (Romeinen 8:16) Vervolgens zal ik me daar ook naar gaan gedragen. Wanneer ik nieuwe kleren aan heb, ga ik niet klussen of in de tuin werken. Ik wil die kleren netjes, heel en schoon houden. Daar pas ik dus mijn gedrag op aan. Zo werkt het ook in geestelijk opzicht. 'Je bent nieuw', zegt Paulus. 'Leef dan ook als nieuw mens! Laat alles achterwege wat daar niet bij past!' "Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen." (Galaten 5:24)

anders kijken
Dat heeft dan ook gevolgen voor waar ik naar kijk. Jezus zegt: "Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!" (Matteüs 6:22-23) Oog hebben voor wat goed is, voor wat van God komt. Op die manier komt Gods licht binnen in mij. "Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij." (Galaten 2:20) Dat betekent ook dat, als ik het oog op Hem houd en met Hem in verbondenheid leef, ik met Zijn ogen ga kijken. Ik ga zien wat Jezus ziet. Ik krijg oog voor dat waar Hij oog voor heeft. En daar zal ik vervolgens ook naar willen handelen. Ook als dat mij zelf niets oplevert! Want ik doe het niet voor mijzelf, maar voor God. Hij gaf en geeft alles wat ik nodig heb, zodat ik mij volledig kan concentreren op wat Hij wil en op wat een ander nodig heeft.

Zo zijn mijn binnenkant en mijn buitenkant één. Terug naar hoe het was voor de zondeval. Van Adam en Eva wordt gezegd: "Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar." (Genesis 2:25) Door de zondeval werden buitenkant en binnenkant verschillend, gingen ze zich voor elkaar schamen en kregen ze de behoefte om zich te bedekken en zich voor God te verstoppen. De veiligheid was weg! Bij mensen kan dat. Ik kan mij van buiten mooier voor doen dan ik ben. Maar bij God werkt dat niet. Hij kijkt naar mijn binnenkant, naar mijn hart, naar wat er in mij om gaat. 

eenheid
Leef ik nog als oude mens, dan kan Jezus van buiten zichtbaar zijn, zonder dat dat van binnen ook het geval is. Leef ik als nieuwe mens, dan zijn door Gods Geest mijn binnenkant en buitenkant een eenheid. Zo herstelt Christus wat door de zonde kapot is gemaakt. "Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." (2 Korinthiërs 5:17) En zo ga ik dan voortaan ook naar anderen kijken: "Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden." (2 Korinthiërs 5:16) Kijken naar anderen met de ogen van Christus. Wanneer ik één ben met Christus hoef ik mij niet mooier voor te doen dan ik ben, want als God naar mij kijkt ziet Hij Jezus. Zo mag ik ook naar mijzelf kijken en zo mag ik ook naar anderen kijken. 

Zo kom ik weer bij christenen die zeggen, dat ze zich niet veilig voelen in hun gemeente of huiskring. Dat geeft aan dat buitenkant en binnenkant bij velen nog steeds verschillend zijn. Jezus veroordeelt dit bij de Farizeeën en de Schriftgeleerden en ik geloof dat Hij dat nog steeds doet. Verstoppen en toneelspelen hoeft niet meer, want in Christus is er weer veiligheid. Tussen God en mensen én tussen mensen onderling. En dan krijgt satan geen enkele voet tussen de deur. 

Veilig in Jezus' armen! 
Veilig ben ik bij Hem! 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben! 

En dus zijn we ook veilig bij elkaar! Veiligheid is niet iets dat aan komt waaien, ook geen keuze, maar een opdracht! Veiligheid is daar waar mensen niet naar elkaar kijken met hun eigen ogen, maar met de ogen van God! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten