donderdag 28 augustus 2014

Discipelschap is een werkwoord

voetwassing
‘Discipel is geen lookalike van Jezus’ las ik onlangs als kop boven een artikel in de krant* naar aanleiding van een verschenen boek.** De term trok mijn aandacht, maar riep ook weerstand op. Je kunt 'lookalike' tweeërlei opvatten. Allereerst als iemand die een ander nadoet. Toneelspel dus en daarmee zit je, als het gaat om Jezus navolgen, inderdaad op het verkeerde spoor. Het kan ook opgevat worden als ‘willen lijken op’, bijvoorbeeld op iemand waar je tegen op kijkt.

De geïnterviewde en medeschrijver van het bewuste boek geeft echter aan, dat we niet moeten proberen te worden als Jezus. In beide gevallen loop ik dus vast met deze term. “Voor je het weet ben je meer met jezelf bezig dan met Jezus. Dan wordt discipelschap een project met punten die gerealiseerd moeten worden. Dan ligt frustratie op de loer, of je probeert het niet meer om leerling van Jezus te zijn omdat het toch niet lukt.” Frustratie over het niet kunnen voldoen aan die, wellicht zelf opgelegde, hoge verwachting. En dus is het advies om vooral leerling te zijn, onder de indruk te zijn van de Meester en te leven uit genade. Mensen willen té graag wat doen en vergeten deze basis.

Nuanceverschil
Tussen ‘willen lijken op’ en ‘willen worden als’ zit een nuanceverschil. Lezend in de Bijbel denk ik dat het een combinatie is van beide! Willen leren van de Meester en van daaruit uit willen worden als Hij. Zo lees ik, dat wie met Christus is begraven en opgestaan ook meer en meer op Hem zal gaan lijken. Daarnaast nog een paar andere teksten ter overweging, zonder volledig te willen zijn:

zondag 24 augustus 2014

Vertrouwen in de woestijn

vertrouwen in de woestijn
Je zult maar midden in de woestijn zitten en je eten en drinken is zo goed als op. En dat, terwijl je uit een land komt waar eten genoeg was! Wat dat betreft snap ik de Israëlieten heel goed! 
"Had de HEER ons maar laten sterven in Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen." (Exodus 16:2-3) 

Wel valt me de heftigheid op waarmee ze dit zeggen. Zeker tegen de achtergrond van hoe hun leven in Egypte er uit zag: een slavenbestaan. Dag in dag uit werden ze afgebeuld en moesten ze keihard werken. Wie zou daar naar terug verlangen? Maar eten blijkt de Achilleshiel, de zwakke plek, ondanks Gods belofte, dat Hij hen zou brengen "naar een land dat overvloeit van melk en honing" (Exodus 3:8)

Maar dat land is nog ver weg! Hun blik wordt verblind, door de realiteit van het hier en nu. Wat ze nú zien is, dat het eten op is en om hen heen een dorre woestijn! Het gemopper richt zich tegen Mozes en Aäron. Maar, zoals van goede leiders verwacht mag worden, wijzen zij naar God. Hij is degene die de leiding heeft. "Wend u tot de HEER, want hij heeft uw geklaag gehoord.”’ Zodra Aäron dit aan het volk had opgedragen en allen zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, verscheen in een wolk de majesteit van de HEER." (Exodus 16:9-10)

dinsdag 19 augustus 2014

Niet jaloers zijn, maar jaloers maken

Niet jaloers zijn, maar jaloers maken
Het gras bij de buren is altijd groener. Ik kan jaloers zijn op dat mooie huis van een ander, waar alles tot in de puntjes voor elkaar lijkt te zijn. Of die goed onderhouden tuin, die onbezorgde vakantie, die geweldige baan, zijn succes, zijn welsprekendheid en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik werd me deze week bewust, dat ik onwillekeurig mezelf vergelijk met een ander. Tegelijkertijd weet ik ook, dat ik me er alleen maar vervelender door ga voelen.

Een goede aanleiding om er eens bij stil te staan wat God mij daarover leert in de Bijbel. Natuurlijk moest ik meteen denken aan het tiende gebod: "Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort." (Deuteronomium 5:21) Jaloezie is het begin van veel ellende. Het is een dodelijk gif! "Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. (Jakobus 1:14-15) De eerste les is dus, dat ik me letterlijk op een doodlopende weg begeef.

Paulus brengt het tiende gebod, in navolging van Jezus zelf, in verband met liefde: "Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ (Romeinen 13:9) Wanneer jaloezie om de hoek komt kijken, is de liefde in het geding! En daarvan geldt: "De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde." (Romeinen 13:10) Jaloezie tast de liefde aan. Signaleer ik jaloersheid bij mijzelf, dan doe ik er goed aan mijzelf wat vragen te stellen: Houd ik echt van mezelf? En houd ik echt van die ander? Wat staat dat 'houden van' mogelijk in de weg?

zondag 10 augustus 2014

Vier werkwoorden voor de eindtijd

Vier werkwoorden voor de eindtijd
'Het is alsof de wereld in brand staat!' Oorlog, staatsgrepen, protesten, honger, ziekten de de wereld over gaan. Het is haast niet te bevatten hoe het ene nieuwsbericht over het andere heen buitelt! Wat zal het volgende zijn?!

Tegelijk hoor ik ook steeds meer christenen er op wijzen, dat dit alles moet gebeuren. Het zijn de tekenen van de eindtijd zoals dat in de Bijbel wordt beschreven. "Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten." (Matteüs 24:3-10) "Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader." (Marcus 13:29-32)

zondag 3 augustus 2014

Gods stem verstaan betekent kijken met je oren en luisteren met je ogen

Gods stem verstaan betekent kijken met je oren en horen met je ogen
Je hebt van die tekeningen, waar je op twee manieren naar kunt kijken. Je ziet bijvoorbeeld in eerste instantie een jonge vrouw. Maar als je net even anders naar de tekening kijkt, dan zie je ook een oud vrouwtje. En als je die dan eenmaal gezien hebt, dan snap je niet dat je er eerst overheen hebt kunnen kijken!

Dat moet het gevoel zijn, dat de Emmaüs-gangers ook hadden. Ze zijn van Jeruzalem op weg naar huis en vol van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Jezus, hun Heer, hun Meester en Leraar is gekruisigd en enkele vrouwen beweren dat Hij is opgestaan en dat ze Hem hebben gezien! Terwijl ze er over praten komt er iemand bij hen lopen en doet hen uitgebreid uit de doeken, dat wat er gebeurd is, moest gebeuren en door de Bijbel heen, zoals die toen bekend was, ook aangekondigd. Ze zijn verbaasd over de kennis van deze vreemdeling. Pas wanneer de man bij hen thuis het brood breekt en rond deelt, zien ze het in eens! "Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik." (Lucas 24:31) 

geloof
Ze zien ineens dat het Jezus is! Daarvoor was "hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden." (Lucas 24:16) Een gevaarlijke situatie! Had Jezus niet geleerd: "Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis." (Lucas 11:34) Ongeloof ligt op de loer! Ze keken als het ware door een sluier. Jezus, op dat moment nog gezien als vreemdeling, spreekt hen daar op aan. "Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten." (Lucas 24:25-27) Ze hadden het kunnen weten als ze alles wat ze hadden gezien en hadden gehoord met elkaar hadden verbonden. En Jezus vertelt er ook bij wat de verbindende factor is: geloof!