zondag 10 augustus 2014

Vier werkwoorden voor de eindtijd

Vier werkwoorden voor de eindtijd
'Het is alsof de wereld in brand staat!' Oorlog, staatsgrepen, protesten, honger, ziekten de de wereld over gaan. Het is haast niet te bevatten hoe het ene nieuwsbericht over het andere heen buitelt! Wat zal het volgende zijn?!

Tegelijk hoor ik ook steeds meer christenen er op wijzen, dat dit alles moet gebeuren. Het zijn de tekenen van de eindtijd zoals dat in de Bijbel wordt beschreven. "Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten." (Matteüs 24:3-10) "Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader." (Marcus 13:29-32)

troost
Wat me opvalt, is dat deze aankondiging van Jezus vooral gebruikt wordt om troost te vinden. Al deze gebeurtenissen hoeven ons niet te verontrusten. Jezus heeft al voorspelt wat er zal gebeuren. Maar er zal een einde komen aan deze ellende en verschrikking! Deze 'weeën' zijn immers de opmaat naar Jezus' terugkomst. En vooral ook: God heeft alles in Zijn Hand! Hij regeert! 

Het gevaar bestaat, dat we de Bijbel eenzijdig gaan citeren. Want behalve dat ik troost mag vinden in deze woorden van Jezus, laat het mij ook in de spiegel kijken en lees ik er ook een opdracht in! Zo zegt Jezus ook: "Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. (Matteüs 24:11-12) En is dat niet precies wat ik om me heen zien gebeuren? Kerken die leeg lopen? De eenzaamheid die vele christenen ook zelfs binnen de kerk ervaren? Het gebrek aan tijd voor elkaar? Waar is de liefde? En dat terwijl Paulus toch zegt: "De liefde zal nooit vergaan." (1 Korinthiërs 13:8) De liefde vergaat niet, maar kan wel bekoelen. Hoe zit dat? 

liefde
Het antwoord vind ik bij Johannes: "Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem." (1 Johannes 4:15-16) God is liefde! En omdat Hij er is en altijd zijn zal, zal ook Zijn liefde er altijd zijn. Dat zal nooit vergaan! Maar toch kan het in mensenharten bekoelen. Namelijk wanneer iemand niet meer "belijdt, dat Jezus de Zoon van God is" en niet "in de liefde blijft". Wanneer Jezus en de liefde van God dus niet meer centraal staan, oftewel, wanneer iemand geen levende relatie heeft met God.

Dat zal dan ook blijken in de onderlinge omgang: "Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden." (1 Johannes 4:12) "Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben." (1 Johannes 4:19-21) 

Juist in tijden van verschrikking is deze liefde mijn reddingsboei! "Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. (1 Johannes 4:17-18) Ik mag én kan de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien! Ondanks alles waar ik tot die tijd voor zal komen te staan! En het is nogal wat, dat ik voor de kiezen zal krijgen! Maar vanuit mijn relatie met God, gevuld door en vertrouwend op Zijn Liefde, sta ik er nooit alleen voor! "Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest." (Marcus 13:11) "Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered." (Marcus 13:13)

weeën
Los van al die oorlogen, aardbevingen, overstromingen, enzovoort, zal ik het ook persoonlijk zwaar te verduren krijgen. Het zal ook christenen niet bespaard blijven; integendeel! Ook niet in Nederland. Tegelijk kondigt Jezus aan, dat deze tijd omwille van hen die Hem volgen, beperkt zal worden: "En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen, die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort." (Marcus 13:20) Zoals een vrouw die door de weeën heen zal moeten, voordat haar kind geboren wordt, zo geldt dat ook voor Christus kerk, Zijn bruid! 

In dit verband kunnen we niet heen om wat in Openbaringen wordt beschreven. "Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood." (Openbaring 12:1-2) Maar tegelijk: "Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. (Openbaring 12:3-4) 

strijd
Christus bruid, Zijn gemeente op aarde, tegenover satan. Maar we weten hoe het afloopt! "De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht." (Openbaring 12:9-10) Desondanks word ik gewaarschuwd! "Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven." (Openbaring 12:12-13,17)

Waar Jezus zelf al voor waarschuwde, komt ook hier weer terug; in alle hevigheid! Dat vraagt volharding, die ik alleen op kan brengen in nauwe verbondenheid met God en me laat vullen met Zijn Liefde. "Red je leven door standvastigheid!" zegt Jezus. (Lucas 21:19) En daar ligt ook meteen een opdracht in verscholen. Jezus leert ons niet, dat we deze tijd van rampspoed maar uit moeten zitten en dat het einde in zicht is. Zijn Liefde moet in ons zichtbaar worden! "Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op." (Jakobus 4:5) Gods liefde kan alleen zichtbaar worden, wanneer ik helemaal op Hem gericht ben. "Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen." (Jakobus 4:7-10)

Alleen zo kan ik staande blijven. Satan is overwonnen! Dat is de wetenschap van waaruit ik de geestelijke strijd mag én kan voeren. Staande in de overwinning! "Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8:35-39)

werkwoorden
Staande in de strijd krijg ik vier opdrachten mee:

Waakzaam zijn
Jezus antwoordde hun: "Pas op dat niemand jullie misleidt. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. (Matteüs 24:4,42) "Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt." (Matteüs 24:38-39)

Bidden
"Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen." (Lucas 21:36) Alleen in nauwe verbondenheid met Hem ben ik staat om overeind te blijven en om te kunnen onderscheiden waar het op aan komt.

Getuigen
"Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard." (Openbaring 12:11) Ook Jezus zelf wees hier op: "Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen." (Matteüs 24:14)

Aanbidden
"Juich, hemel, en allen die daar wonen!" (Openbaring 12:12) In de hemel klinkt het gejuich van de overwinning! De overwinning waarvan ook ik nu al verzekerd ben in Christus. "In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad." (Romeinen 8:37 NBG51) En daarom mag én kan ik ook nu al juichen, uitziende naar de Bruiloft van het Lam! "Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar." (Openbaring 19:6-7)

Waakzaam zijn, bidden, getuigen en aanbidden. Vier werkwoorden voor de eindtijd, vanuit Gods Liefde, tot de dag dat God ons bij Zich roept of Christus terug komt. 

'Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
Want alles, alles is voldaan!'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten