zondag 7 september 2014

Bevrijdingsfeest

brood en wijn
Avondmaal vieren; ik vind het altijd weer een bijzonder moment. Een moment van heel nauw verbonden zijn met Jezus. Allereerst omdat het gaat over Zijn lichaam en Zijn bloed, die Hij gaf voor mij. Hij stierf voor mij, zodat voor mij nieuw leven mogelijk werd. Hij stierf om voor mij vergeving mogelijk te maken. Het is een moment van vrijheid vieren. Bevrijdingsdag vieren kan niet zonder terugdenken aan hoe het was vóórdat je bevrijd werd. Maar vrijheid is pas echt vrijheid, wanneer je die vrijheid ook leeft! Paulus zegt: "Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen." (Galaten 5:1)  

Het feit, dat Jezus zelf opdracht gaf om het avondmaal te vieren is een tweede aspect, waardoor ik die verbinding met Jezus ervaar. "En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. (Lucas 22:19-20) Telkens opnieuw om Mij te gedenken ... Jezus zegt hier niet: 'telkens opnieuw om je zondigheid te gedenken'. Hij zegt: "om Mij te gedenken". De focus bij het avondmaal ligt dus op Hem en niet op mij!

De Israëlieten gedachten ieder jaar hun bevrijding uit Egypte. Maar niet om stil te staan bij hun ellende daar, maar juist bij de bevrijding daarvan! God bevrijdde hen en gaf hen alles mee wat nodig was om een nieuw bestaan op te bouwen in vrijheid. "Ze hadden gedaan wat Mozes had opgedragen en de Egyptenaren om zilveren en gouden sieraden en om kleren gevraagd. En de HEER had ervoor gezorgd dat de Egyptenaren hun goedgezind waren, zodat ze op hun verzoek ingingen. Zo beroofden ze de Egyptenaren." (Exodus 12:35-36) "Ze voerden enorme kudden schapen, geiten en runderen mee." (Exodus 12:38) 

God geeft niet alleen vrijheid, maar ook wat nodig is om in vrijheid te leven. En daar bleef Hij hen ook bij bepalen! "Wanneer iemand uit uw volk, een Hebreeuwse man of vrouw, zich als slaaf of slavin aan u verkoopt, moet deze u zes jaar lang dienen; in het zevende jaar moet u hem of haar de vrijheid teruggeven. Wanneer u dan de betreffende persoon in vrijheid laat vertrekken, mag u hem niet met lege handen laten gaan. U moet hem met gulle hand een deel geven van uw kudde, van uw graan en uw wijn, of van wat de HEER u ook maar heeft toebedeeld. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u bevrijdde. Daarom geef ik u vandaag dit gebod." (Deuteronomium 15:12-15) Vrijheid zonder iets om weer een nieuw bestaan op te bouwen, zou geen vrijheid zijn. Dan zou je opnieuw afhankelijk zijn of, zoals Paulus zegt, 'opnieuw een slavenjuk opgelegd krijgen'. Maar God wil juist nieuw leven geven!

God geeft mij vrijheid in Christus. En Hij geeft mij alles wat ik nodig heb om in die vrijheid te leven, namelijk de wet van Christus die Hij door Zijn Geest in mijn hart schrijft. "Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet." (Jacobus 1:25)

Jezus kwam om vrijheid te brengen. Daarvoor moest Hij zelf de beker van Gods toorn leeg drinken. Jeremia profeteert over Edom: "Dit zegt de HEER: Zelfs zij die het niet verdienen uit de beker van mijn toorn te drinken, zullen eruit drinken. Denk jij dan je straf te ontlopen? Je zult niet ongestraft blijven. Drinken zul je!" (Jeremia 49:12) Edom, het symbool van ongeloof en vijandschap tegen God. Gods vijanden zullen de beker van Zijn toorn drinken. Ook Jezus, Hij die het niet verdiende, kreeg deze beker te drinken. Hij moest drinken in mijn plaats!  

Wat zag Jezus daar tegen op! Hij wist hoe zwaar het was wat Hem te wachten stond! Doodsbang zoekt Hij het hart van Zijn Vader: "Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’" (Marcus 14:36) Maar de enige mogelijkheid om Zijn kinderen vrijheid te geven, was het lot te ondergaan van Edom: het leeg drinken van die beker! De beker van Gods toorn moest leeg! 

Maar daar bleef het niet bij! De beker werd opnieuw gevuld! Gevuld met het vergoten bloed van Christus. En nu is het de beurt aan aan wie Hem wil volgen om te drinken, telkens opnieuw om Hem te gedenken! "Hoe kan ik de Heer vergoeden voor wat Hij heeft gedaan? Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de Heer." (Psalm 116:12-13)

Samen vrijheid vieren! "Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood." (1 Korintiërs 10:16-17) Samen vrijheid vieren. Niet met lege handen, maar met Brood en Wijn voor onderweg en de wet van Christus als kompas.

1 opmerking: