maandag 22 september 2014

Jezus als relatietherapeut

drievoudig snoer
Welk cijfer geef je jouw relatie op dit moment? En naar welk cijfer zou je toe willen? Twee veel gebruikte vragen tijdens bijvoorbeeld een relatietherapie. En vervolgens ga je samen onderzoeken hoe je daar denkt te komen. Ben je pas getrouwd, dan geef je je relatie wellicht een 9 en wil je naar een 10. Spelen er grote problemen, dan geef je wellicht een 2 en ben je al blij als je ooit weer op een 6 uit komt. Of misschien is de 9 langzamerhand een 7 geworden en kabbelt je huwelijk voort. Je zit in een bepaalde sleur, je hebt het op zich prima samen, maar diep van binnen is er toch dat verlangen naar een 8 of een 9. Zo heeft elke relatie zijn eigen geschiedenis en elk cijfer zijn eigen context.

Welk cijfer geef je jouw relatie met God? Ook daarvoor geldt, dat die relatie een geschiedenis heeft en het cijfer een context. Soms zou je het een 8 willen geven, op andere momenten misschien een 2. Goed om daar vanuit de Bijbel eens naar te kijken.

Het was een 10
Allereerst is het goed om te beseffen, dat de relatie tussen God en mensen eens een 10 waard was! Juist in het woord 'relatie' ligt het wezenskenmerk van God! Je zou kunnen zeggen: God is relatie. Hij is Vader, Zoon én Geest. Zij zijn samen Eén. De Eén is er niet zonder de andere Twee. En de Eén handelt niet zonder de andere Twee. 

"God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken." (Genesis 1:26)
Een moment van afstemming binnen de Drie-eenheid, met als conclusie, dat God mensen gaat scheppen; "evenbeeld" van God! En omdat God een God van relatie is, is de mens dus ook een relationeel wezen. En zo werd ieder mens dus ook verschillend geschapen. De een vult de ander aan. Alleen samen zijn ze vruchtbaar en kunnen ze hun opdracht, om de aarde te vullen, uitvoeren. Adam en Eva zijn samen één. "Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar." (Genesis 2:25) Samen heersen ze over alles wat God hen heeft toevertrouwd. Ze leven in relatie met elkaar en met God. 

Van een 10 naar een 1
Perfecte harmonie! Tot het moment van de zondeval! Satan komt de relatie verstoren. Hij zaait twijfel. Is God wel echt Wie Hij zegt dat Hij is? Heeft Hij jullie wel de waarheid verteld? Heeft Hij eigenlijk wel echt het beste met jou voor? En op het moment, dat de mens toe geeft aan die twijfel en niet meer handelt vanuit zijn relatie met God, gaat het mis! "Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren." (Genesis 3:7) Als de relatie met God wordt verbroken, staat ook de onderlinge relatie op het spel! Ze schamen zich voor elkaar, ze beschuldigen elkaar en gaan heersen over elkaar. Ook durven ze God niet meer onder ogen te komen. 

Juist door die relatie stuk te maken, treft satan God in Wie Hij is! Is de relatie tussen God en mens kapot, dan kan de mens ook niet functioneren als beelddrager van God. 'Wij' wordt vervangen door 'Ik'. Zo wil satan de mens, als beelddrager van God, beelddrager maken van zichzelf. 

Relatietherapie
Wanneer een relatie stuk is, wordt deze niet vanzelf weer heel. In dit geval ligt de schuld van de breuk geheel bij de mens. God dank, dat Hij het daar niet bij gelaten heeft! Hij stuurde Zijn Zoon als mens om de relatie weer te herstellen. Hij moest daarvoor de weg gaan van totale eenzaamheid. Verstoten door God en mensen; helemaal alleen! Zo stierf Hij in eenzaamheid, maar Hij stond weer op in volledige verbondenheid met Zijn Vader. Jezus zegt over Zichzelf: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien." (Johannes 14:6-7) Dit kennen is geen verstandelijk kennen, maar kennen met het hart, oftewel relatie hebben met God. In Christus is God weer zichtbaar en bereikbaar. Zo is én wijst Jezus de weg naar herstel. 

Maar God verlangt er ook naar, dat Zijn beeld weer zichtbaar wordt in ons. "Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen." (Ezechiël 36:26-27) Het hart van de mens moet weer gaan kloppen voor God! Weer op Hém gericht zijn in plaats van op zichzelf. Alleen dan kan de mens zijn positie weer in nemen en weer gaan staan in de autoriteit, die God hem heeft gegeven. Een mens die weer leeft, zoals God het heeft bedoeld. De liefde voor God kenmerkt weer zijn leven.

Huwelijk
Paulus gebruikt in Efeze 5 het beeld van het huwelijk om de relatie tussen Christus en de gemeente duidelijk te maken. De gemeente als bruid. Ook Hosea profeteerde er over: "Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn." (Hosea 2:21-22) Een gemeente van mensen, die door Hem weer teruggebracht Zijn bij Gods Vaderhart. Mensen die elkaar aanvullen, net zo als de delen van een lichaam. "Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus." (1 Korinthiërs 12:12) En God bindt al deze verschillende mensen samen door Zijn Geest. "Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt." (1 Korinthiërs 12:13) Juist in de relatie met elkaar en met God ligt de kracht om staande te blijven en weerstand te bieden aan het kwaad. "Iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken." (Prediker 4:12) 

Onderwijs
Naast toewijding is ook trouw nodig. Jezus zegt: "De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’" (Marcus 12:29-31) Ook hierin komt de relatie met God en de relatie onderling weer terug! En ook in bijvoorbeeld de Bergrede (Matteüs 5-7) is dat de rode draad. Onderwijs van Jezus over een gezonde relatie met God en met elkaar! "Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem." (1 Johannes 4:15-16) 

En wanneer ik weer een levende relatie met God heb, kán het niet anders of het wordt ook zichtbaar in mijn relatie met anderen. Dat is immers hoe ik in Christus weer kan zijn: evenbeeld van God. Terug naar hoe God de mens geschapen heeft. "Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt." (1 Johannes 2:7) "Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God." (1 Johannes 4:7) Net doen alsof is er dan niet bij! Dan val ik direct door de mand! "Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem." (1 Johannes 2:4) "Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden." (1 Johannes 2:6) "Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde." (1 Johannes 4:8) 

Wanneer ik ten volle leef vanuit mijn relatie met mijn hemelse Vader, dank zij Zijn Zoon en door de kracht van Zijn Geest, dan wordt de liefde werkelijkheid in mijn leven. Dan breekt het Licht door in de duisternis! "Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid." (Efeziërs 5:8-9) Met Jezus als mijn relatietherapeut zal mijn relatie met God alleen maar groeien en wordt Hij steeds meer zichtbaar in mijn leven. Steeds een puntje er bij: van een 1 naar een 2, van een 6 naar een 7. Tot de dag dat Jezus terug komt en mijn relatie volmaakte 10 zal zijn!

2 opmerkingen: