zondag 19 oktober 2014

Niet mijn, maar Uw Koninkrijk

Niet mijn, maar Uw Koninkrijk
De grootste verandering in mijn leven was het moment, dat God mij liet beseffen, dat Zijn Koninkrijk niet alleen iets is voor later, maar ook voor nu. Het besef, dat Jezus niet zozeer kwam om mij te redden, maar om Gods Koninkrijk te herstellen. Gods boodschap voor mij was deze: Ik wil, dat jouw leven niet meer draait om jou, om jouw redding en jouw plezier. Ik wil, dat jouw leven draait om Mij, om Mijn eer, om Mijn wil en om Mijn Koninkrijk. Ik wil dat Ik zichtbaar wordt in jou, zoals Ik het bij de schepping van de mens heb bedoeld. Ik wil, dat je Jezus volgt en dat zo Mijn Koninkrijk nu al zichtbaar wordt in jou en in al Mijn kinderen.

Het raakte mij diep in mijn hart. Het voelde alsof alles op de kop werd gezet. Als God het middelpunt van mijn leven is en als alles wat ik doe direct te maken heeft met Zijn Koninkrijk, dan heeft dat consequenties voor alles! Allerlei bezigheden werden in een klap totaal onbelangrijk. Ik kreeg een verlangen om meer te leren, om te groeien. De lessen van Jezus, die ik verstandelijk zo goed kende waren ineens persoonlijke lessen voor mij geworden. Ik kreeg oog voor de lijnen in de Bijbel en ging zien hoe langs die lijnen zichtbaar wordt hoe God bezig is met Zijn herstelplan. Zonden waar ik tegen streed, kon ik nu zonder moeite de rug toe keren. Ik heb ervaren, wat een wezenlijk verschil er is tussen die twee!

Mijn leven draaide ineens niet meer om mij en om mijn koninkrijk, maar om God en Zijn Koninkrijk. God heeft mij aangeraakt en is door Zijn Geest in mij aan de slag gegaan om mijn bouwwerken af te breken om ruimte te maken voor Zijn bouwplannen. Geloven met mijn hoofd is veranderd in geloven met mijn hart. Mijn verstandsrelatie met God heeft plaats gemaakt voor een hartsrelatie. Zeker weten en vast vertrouwen heeft daarmee een totaal nieuwe dimensie gekregen. 

In Handelingen 2 lees ik hoe Petrus vervuld van de Heilige Geest de "Joden en inwoners van Jeruzalem" toe spreekt. Zijn getuigenis maakt diepe indruk! De woorden die God door Petrus spreekt, raken hen diep in hun hart: "Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.'" (Handelingen 2:37-39)

Het treft mij, dat niet alleen de 'buitenstaanders', de niet-joden, worden getroffen door het evangelie dat Petrus brengt. Ook de Joden, die dus van kinds af aan opgegroeid waren met Gods wet en daar naar leefden, zijn diep getroffen. En allemaal krijgen ze de opdracht: "Laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus!" 

En waar God mensen in hun hart raakt, kan het niet anders of de effecten er van worden zichtbaar. Het leven van deze mensen wordt totaal op de kop gezet! "Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden." (Handelingen 2:41-47)

Het leven van deze mensen draait niet langer om hen zelf, maar om God. Zijn Koninkrijk wordt zichtbaar in hen persoonlijk, maar ook in de gemeenschap die ze vormen. Het zijn geen losse individuen meer, maar leden van één lichaam! Samen één in Christus. "U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed." (Galaten 3:27)

Omkleed met Christus. Dat betekent, dat als God naar je kijkt, Hij Christus in jou ziet. Rein en heilig in Christus. En dat is dan ook hoe we naar elkaar gaan kijken. We herkennen Christus in elkaar. En dus zegt Paulus: ”En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.” (Kolossenzen 3:14-17)

Mijn leven draait niet langer om mij, maar om God! En dat tekent alles wat ik doe! "Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." (2 Korinthiërs 5:14-17)

Door Gods genade heb ik mogen gaan ontdekken, dat 'God kennen' wil zeggen: 'een relatie met Hem hebben'. Kennen met het hart in plaats van met het verstand. Dat is wat de Geest tot stand heeft gebracht. "Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken." (1 Korinthiërs 2:9-12) Alleen binnen die hartsrelatie kan ik echt de diepte van Gods goedheid peilen. 

Relatie is een werkwoord. Het betekent actief bezig zijn en helemaal gericht zijn op God. Salomo geeft belangrijke lessen voor het onderhouden van mijn relatie met God: "Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven. Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht." (Spreuken 2:1-6) Jezus is daarin mijn grote Voorbeeld. "Wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft." (Johannes 12:45) Als ik God wil kennen, dan mag ik naar Jezus kijken. Jezus was één met Zijn Vader. Hij leefde in een volmaakte relatie met Zijn Vader. 

God opende mijn ogen en mijn hart en het veranderde mijn leven. Hij brak mijn koninkrijk af en begon met Zijn herstelplan. Hij bracht genezing voor wat gebroken was. Ik werd geraakt door het citaat van Jesaja 6:8-10 dat Johannes gebruikt, omdat ik mijn eigen verhaal daar in herken: "Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen." (Johannes 12:40) Zijn ingrijpen bracht een ommekeer in mijn leven, waarvoor ik eeuwig dankbaar ben.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

1 opmerking:

  1. Dank je wel voor deze geweldige blog. Wat een geweldige God hebben wij.

    BeantwoordenVerwijderen