zondag 16 november 2014

Discipelschap betekent helpen oogsten

discipelschap betekent helpen oogsten
Elke keer raak ik weer onder de indruk wanneer ik bezig ben met Bijbelstudie. Heel bekende teksten komen dan ineens tot leven. Ineens word ik geraakt door de dieper liggende boodschap. Soms zit dat in heel kleine details. Zo las ik vandaag de Bergrede weer eens door in Matteüs 5-7: het onderwijs van Jezus over hoe het er toe gaat in het Koninkrijk van God. Jezus maakt duidelijk hoe dat Koninkrijk nu al zichtbaar moet zijn in de levens van wie Hem volgen.

In het begin Matteüs 4 lees ik hoe Jezus verzocht wordt. Satan probeert Jezus op de knieën te krijgen. Dat deed hij bij Adam en Eva en dat probeert hij bij ieder mens. Mensen die knielen voor satan; daarin wordt zijn koningschap zichtbaar! Maar Jezus kwam om een ánder koningschap te vestigen. Satan wist dat als geen ander! Niet voor niets lezen we door de hele Bijbel heen hoe hij bezig is om Gods heilsplan te verstoren. Jezus op de knieën krijgen zou de ultieme overwinning zijn!

Maar het loopt anders. Jezus blijft letterlijk staande door het Woord van God te spreken. Eerst tegen satan zelf en die is er niet tegen bestand. "‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’  Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen." (Matteüs 4:10-11) Jezus maakt hier duidelijk dat Hij is gekomen om het Koningschap op te eisen. En de hemelse legers staan klaar om Hem daarbij van dienst te zijn.

verkondiging in woord en daad
Na deze gebeurtenis gaat Jezus rondtrekken. "Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’" (Matteüs 4:17) Jezus maakt dat komende Koninkrijk ook heel concreet zichtbaar: "Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen." (Matteüs 4:23-24) Jezus brengt herstel. Hij had een heel duidelijke opdracht: "Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag.” (Johannes 6:39) 

Jezus' woorden en daden blijven niet onopgemerkt. In de wijde omgeving wordt het bekend. "En grote groepen mensen volgden hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan." (Matteüs 4:25) Ik heb eigenlijk nooit zo bij dat feit stil gestaan. Tot ik me af vroeg waarom die gebieden er eigenlijk bij genoemd worden. Zo kwam ik er achter dat deze gebieden samen het gebied vormden dat God oorspronkelijk had aangewezen als woonplaats voor Zijn volk. In het Oude Testament staat beschreven hoe het volk in de loop der tijd delen van dit gebied is kwijt geraakt aan vreemde volken, hoe het resterende gebied werd opgedeeld en hoe het volk uit elkaar viel en in ballingschap werd weggevoerd. Satan had het volk van God op de knieën gekregen met alle gevolgen van dien! Maar Jezus komt om te herstellen! Hoe bijzonder is het, dat juist uit al die gebieden waar het volk van God nog steeds gewoond zou hebben wanneer ze God gehoorzaam waren gebleven, dat juist uit die gebieden de mensen massaal naar Jezus toe komen. Jezus eist hier op wat van Hem is! 

toerusting
Een tweede detail dat me nooit is opgevallen staat in het vervolg. "Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen." (Matteüs 5:1-2) En dan volgt wat bekend staat als de Bergrede. Altijd heb ik gedacht dat Jezus hier de mensenmassa toe spreekt. Maar als je goed leest, dan geeft Hij Zijn discipelen hier onderwijs en is de mensenmassa slechts toehoorder! Jezus onderwijst Zijn leerlingen hoe het er in het Koninkrijk van God aan toe behoort te gaan. Dat onderwijs hebben ze nodig voordat Hij hen op pad kan sturen om zélf dat Koninkrijk te verkondigen en zichtbaar te maken. Dit onderwijs aan de discipelen maakt grote indruk! "Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden." (Matteüs 7:28-29)

Ineens moet ik denken aan het moment waarop God Zijn volk Zijn wet geeft. In Exodus 20 en volgende hoofdstukken lees ik hoe God Mozes onderwijs geeft en hem de opdracht geeft dit verder te vertellen. Het volk zelf blijft daarbij op afstand, maar zijn wel getuige! En ook hier maakt het diepe indruk: "Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we.’ Maar Mozes antwoordde: ‘Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.’" (Exodus 20:18-20) De leefregels die God Zijn volk geeft, zijn gericht op hun behoud. Binnen die grenzen zijn ze veilig. God vraagt in ruil daarvoor de toewijding van het volk. En dat beloven ze ook: "Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de HEER had gegeven, en het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de HEER geboden had." (Exodus 24:3)

bruidegom en bruid
Bijzonder is hier ook de parallel met de joodse bruiloft waarbij de bruidegom de Ketoeba overhandigt aan zijn bruid. Het huwelijkscontract waarin de verplichtingen van de bruidegom tegenover de bruid beschreven en de zekerheden van de bruid. Het contract is dus gericht op de bescherming van de bruid. De bruid beantwoord dit door zich helemaal aan haar bruidegom toe te wijden. In dit ritueel zien we terug hoe God Zijn volk, Zijn bruid, wil beschermen en hen Zijn leefregels gaf.

Terug naar Jezus. Ook Hij komt met leefregels. Hij spreekt via de discipelen het volk van God toe. In feite zien we hier de Bruidegom die Zijn bruid toespreekt! Hoe bijzonder! Nog meer wanneer we ook Jesaja 61 en 62 er naast leggen! Jesaja profeteert daar: "Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen." (Jesaja 62:4) Jesaja profeteert over het herstel dat Jezus zal brengen. Hij brengt de bruid weer tot haar bestemming en overhandigt als het ware een nieuw huwelijkscontract. "De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister." (Jesaja 61:1-3) Geweldig hoe hier de woorden uit de Bergrede al in doorklinken!

En zoals Mozes er op uit gestuurd werd, stuurt Jezus Zijn discipelen er op uit. Maar niet voordat Hij hen zelf laat zien, dat het koninkrijk van satan moet wijken waar het Koninkrijk van God zichtbaar wordt: zieken worden genezen, de storm gaat liggen, demonen worden uitgedreven, verlamden kunnen weer lopen en blinden weer zien. De duisternis moet wijken voor het licht! 

oogsten
Jezus stuurt Zijn leerlingen heel gericht op pad: "Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!" (Matteüs 10:6-8) Even daarvoor wordt duidelijk waarom: "Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’" (Matteüs 9:36-38) Jezus ziet dat Zijn bruid volledig de weg kwijt is! En dat doet Hem verdriet! Hij wil Zijn bruid weer terug en haar weer gelukkig zien! En met die boodschap moeten de discipelen aan de slag! In het gebied waar eens 12 stammen een woonplaats kregen, worden nu 12 discipelen op pad gestuurd! 

En het geweldige nieuws is, dat ik in deze rijkdom mag delen! Het Koninkrijk van God is voor de Joden én voor de heidenen. Petrus zegt: "Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden?’ Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’" (Handelingen 2:11:17-18) Ook ik, als niet-Jood, mag er helemaal bij horen! Ook ik mag luisteren naar het onderwijs van Jezus en Zijn discipelen. Wát een geschenk!

niet vrijblijvend
Dat is niet het einde van het verhaal. Want Jezus stuurt ook mij op pad: "En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’" (Marcus 16:16-18) Discipelschap is niet vrijblijvend! Wie het Koninkrijk van God heeft geproefd kan en mag daar niet over zwijgen. 

Vader, de oogst is groot! Maak van mij een geschikte arbeider om te helpen Uw oogst binnen te halen!

2 opmerkingen:

  1. Dank je wel Catharinus. Wat een onderwijs!

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Bedankt voor je bemoedigende reactie, Ariëlla! Ik ben zelf ook elke keer weer verrast door wat ik mag ontdekken tijdens het doen van Bijbelstudie. Zo gaaf! Echt een zegen!

      Verwijderen