zondag 11 januari 2015

Waakzaamheid en verwachting in een wereld vol onrust

Waakzaamheid en verwachting in een wereld vol onrust
'In de afgelopen week werden we opgeschrikt door de aanslagen in Parijs.' Een zin die ik meerdere malen voorbij heb horen komen. En natuurlijk heeft het impact, wat er gebeurd is! Maar is  'opgeschrikt' wel het juiste woord? De Amerikaanse generaal Michael Flynn zei in de Duitse krant Bild: "Deze aanslagen zouden ons niet moeten verrassen. We gaan meer van dit soort geweld zien." En daarmee slaat hij de spijker op zijn kop! Zonder dat hij het misschien zelf beseft, sprak hij profetische woorden! Ongetwijfeld zal hij doelen op de vele aanwijzingen die er vanuit allerlei groeperingen zijn gegeven, dat dit hun plannen zijn. Maar voor wie de Bijbel kent, gaan de woorden van Flynn veel dieper! Al vele eeuwen geleden zijn deze gebeurtenissen ons al voorzegd! 

In Matteüs 24 lees ik hoe Jezus zelf vertelt over de tijd voordat Hij voor de tweede keer op aarde zal komen: "Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen." (Matteüs 24:7) En dat is nog maar het begin! "Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen." (Matteüs 24:9-12) En als je dan in de wereld van nu rond kijkt, dan zie je het om je heen gebeuren!

Wanneer ik dat zeg tegen iemand, krijg ik vaak als reactie: 'Dat dachten ze in de Middeleeuwen ook! Dat zeiden ze in de Tweede Wereldoorlog ook! In alle tijden heb je dergelijke perioden, waarin mensen denken dat de eindtijd nabij is.' En vervolgens is de conclusie, dat het het belangrijkste is, dat we Jezus terug verwachten en naar Hem uit zien. En dat is ook zo! Maar waarom vertelt Jezus dan over de gebeurtenissen in deze tijd? Waarom heeft God de profeten uitgebreid laten profeteren over deze tijd? Waarom moest Johannes Openbaringen schrijven? 

Het gaat er bij mij niet in, dat dat alleen maar is om ons te doen beseffen dát Hij terug komt. Ik denk dat God ons ook wil duidelijk maken wanneer! Niet om ons bang te maken. Wel om ons bewust te maken van wat er gaande is! Na de zondeval zei God: "Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’ (Genesis 3:15) Deze strijd tussen God en satan, tussen het nageslacht van de vrouw en het nageslacht van de slang is volop gaande! En ik geloof niet dat die strijd ooit een keer beslecht zal worden, maar op een vastgestelde tijd. Door de hele Bijbel heen lees ik hoe God telkens weer aankondigt wat Hij gaat doen! God werkt volgens plan. 

Wanneer ik lees over de geschiedenis van het Joodse volk, het volk van God, zie ik twee rode draden. De ene is het volk, dat God telkens weer de rug toe keert. De andere is God, die telkens weer genadig is en Zijn volk weer bij Hem terug brengt. Prediker zegt het zo: "Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug." (Prediker 3:14-15) Ontzag voor God, daar draait het om! 

Wanneer Jezus het heeft over Zijn wederkomst beschrijft Hij stap voor stap de gebeurtenissen. Ook verwijst hij naar de woorden van de profeet Daniël: "Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed),  dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten. (Matteüs 24:15-16) Jezus verwijs hier naar Daniël 9:27. Net als in de andere profetieën over de eindtijd laat God ook Daniël heel precies de gebeurtenissen en tijden benoemen. 

Opvallend zijn daarbij ook de laatste woorden van vers 26: "zoals is vastgesteld" (Daniël 9:26) Deze woorden klinken vaker in de Bijbel. Prediker zegt: "Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel." (Prediker 3:1) Ook Jezus zelf zegt: "Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed." (Johannes 7:6) Jezus maakt hier onderscheidt tussen hoe Hij te werk gaat en hoe mensen te werk gaan. Mensen zien wat gebeuren en reageren daar op. Maar God werkt volgens plan en vastgestelde tijden! 

Deze wetenschap geeft mij veel vertrouwen. God werkt volgens plan en vastgestelde tijden. Te midden van alle gebeurtenissen mag ik weten, dat het past in Zijn eeuwige Plan. En ook het doel is helder: Ontzag voor God. Dwars door alles heen brengt Hij Zijn volk weer bij Hem terug en zal Hij als Koning heersen in de hemel én op de aarde. Iedereen, elk volk en elke natie, maar bovenal Zijn eigen volk, zal Hem aanbidden. Lees alle profetieën er maar op na!

In Deuteronomium lees ik over het volk Israël: "Vanaf dit moment laat ik alle volken ter wereld van angst voor jullie sidderen. Wanneer ze de geruchten over jullie horen, zullen ze jullie komst met schrik en beven tegemoet zien." (Deuteronomium 2:25) Nu, duizenden jaren later, lijken de rollen omgedraaid. De verschrikkingen van IS, Boko Haram, Al Qaïda of welke groepering dan ook zijn afschuwelijk! Niet alleen voor Joden, maar ook voor moslims en voor ieder mens. Niets en niemand wordt ontzien. Tegelijk weten we ook uit de Bijbel dat de focus steeds meer op Jeruzalem zal komen te liggen. Lees bijvoorbeeld Zacharia 14. In datzelfde hoofdstuk lees ik echter ook dat God de rollen om zal draaien! Iedereen zal God als Koning vereren in Jeruzalem! Dat is waar alles op uit draait. "En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam." (Zacharia 14:9)

In mei 2014 was er in Brussel een aanslag op het Joods Museum. Ineens was het heel dicht bij. Men sprak er zijn afschuw over uit. Joodse instellingen werden extra beveiligd. Ook de wereldse leiders hebben in de gaten, dat het Joodse volk het belangrijkste doelwit is. Nu, in januari 2015, de aanslagen in Parijs op een Joodse supermarkt en het kantoor van een satirisch weekblad. Vooral dat laatste houdt de gemoederen flink bezig. Overal in Europa gaan mensen de straat op. Onze vrijheid staat op het spel en dat pikken we niet! Samen een vuist maken tegen de terreur. 

Hoe gaan we als Christenen hier mee om? Gaan we op de knieën om ons voor God te verootmoedigen? Is het angst dat ons naar Hem toe drijft? Of spreken we ons vertrouwen uit in Hem, omdat we weten dat Hij alles in de hand heeft? Zijn we alleen begaan met onszelf of ook met het Joodse volk? Grijpen we naar Zijn Woord waarin Hij ons Zijn plannen bekend maakt? Vragen we ons af hoe 'waakzaamheid' er voor God uit ziet? Durven we de gedachte aan, dat Zijn komst nabij is?

'Maar we weten toch niet wanneer Hij komt?' hoor ik de laatste tijd vaak zeggen. 'Hij komt toch als een dief in de nacht?' Er staat immers: "Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht." (1 Tessalonicenzen 5:2) Enkele verzen verder wordt dit echter genuanceerd! "Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. " (1 Tessalonicenzen 5:4-6) Wie leeft in de duisternis, een leven dus waarin God geen rol speelt, zal overvallen worden door Jezus terugkomst. Maar de kinderen van het licht, zij die leven dicht bij God, zullen er niet door overvallen worden. Want zij kennen het Plan van God! 

Petrus zegt: "Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen." (2 Petrus 3:13-14) 'Waakzaam zijn' betekent leven als kinderen van het licht. Leven dicht bij God als navolger van Jezus en in het besef van wat er komen gaat.

Bij de schepping zegt God: "Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo." (Genesis 1:14-15 HSV) God werkt volgens plan en heeft de vaste tijden in de schepping gelegd. De zon, de maan en de sterren schiep hij om licht te brengen; letterlijk én figuurlijk! Niet alleen om dag en nacht van elkaar te scheiden, maar ook om zicht te krijgen op de vaste tijden en op Zijn Plan! Licht voor de kinderen van het Licht!

"Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen."  (2 Petrus 3:17:18) 

Wanneer ik waakzaam ben, sta ik niet voor verrassingen. Dan wordt ik niet overvallen door de verschrikkingen in deze wereld. Of het nu ver weg is of heel dicht bij. "In mijn bangste uur vertrouw ik op u. Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?" (Psalm 56:4-5) "Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek? In het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden, want dit weet ik: God staat mij terzijde." (Psalm 56:9-10) Dank aan God voor zoveel rijkdom! Kom, Here Jezus, kom spoedig!

1 opmerking: