zondag 1 maart 2015

Profetie over Nineve ook vandaag nog verrassend actueel!

Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen!
Onlangs gingen beelden de wereld rond van de beeldenstorm door IS in Nineveh, het huidige Mosul. Schokkend hoe ze daar vol haat tekeer gingen! Overigens niet voor de eerste keer ... Een half jaar geleden werden christelijke kerken verwoest en in brand gestoken. De verontwaardiging was toen minder groot dan nu ... 

Nineveh ... De stad waarvan de Bijbel in Genesis 10 zegt, dat het gesticht is door Nimrod, de kleinzoon van Cham en dus de achterkleinzoon van Noach! Er staat over Nimrod, dat hij "de eerste machthebber op aarde was". (Genesis 10:8, 1 Kronieken 10:10)

Nineveh ... Een van de hoofdsteden van het machtige Assyrische rijk dat we door het hele Oude Testament heen tegen komen als voortdurende vijand van Israël. Tegelijk is het goed om te beseffen, dat God hen ook gebruikte om de ongehoorzaamheid en afgodendienst van Zijn volk te straffen. "Uiteindelijk verstootte de HEER Israël, zoals hij bij monde van alle profeten, zijn dienaren, had voorzegd, en de Israëlieten werden in ballingschap van hun grondgebied weggevoerd naar Assyrië, waar zij wonen tot op de dag van vandaag." (2 Koningen 17:23) 

Nineveh ... De stad waar God Jona heen stuurde. "Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend." (Jona 1:2) De reputatie van Nineveh was overal bekend: "Want wie heeft niet voortdurend geleden onder jouw wreedheid?" (Nahum 3:19) Niet voor niets verzette Jona zich tegen de opdracht van God om daar heen te gaan! Maar Gods plan staat vast: "Maak je gereed en ga naar, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg." (Jona 3:2) Ondanks de goddeloosheid in dit reusachtige bolwerk van het kwaad, gaat Gods hart uit naar de mensen die er wonen! Indrukwekkend! "Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?" (Jona 4:11) Ik moet hierbij meteen denken aan Jezus' kruiswoorden: "Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen." (Lucas 23:34)

Bekering
God is een God van liefde en geduld, voor Zijn eigen volk, maar óók voor heidenvolkeren. Zélfs voor de vijanden van Zijn volk! "Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet." (Jona 3:10) God wil maar één ding: bekering: "Zoek de HEER, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de HEER." (Zefanja 2:3) Waar bekering is, is Gods overvloedige genade!

Helaas is de bekering in Nineveh maar van korte duur. De afgoderij komt terug en de gruweldaden naar de andere volken, waaronder het volk van God, keren terug. Erger nog dan voorheen! Het kwaad geeft zijn prooi niet zomaar uit handen! Maar God stelt grenzen aan het kwaad. Hij laat Zefanja profeteren: "Hij zal zijn hand uitstrekken naar het noorden, Assyrië te gronde richten, Nineve tot een wildernis maken, dor als een woestijn." (Zefanja 2:13) Het is gedaan met de gruwelen van Assyrië. God laat ook Nahum profeteren. Een profetie helemaal gericht tegen Nineveh! "Over hem heeft de HEER dit beslist: Jouw naam zal niet voortbestaan, in je tempels vernietig ik de godenbeelden. Ik zal een graf voor je delven, verachtelijk ben je." (Nahum 1:14) "Nineve! Een volle vijver zolang het bestond, nu stroomt hij leeg. Blijf staan! Blijf staan! Maar niemand die zich omdraait. Roof het zilver, roof het goud! De schat is onuitputtelijk! Kostbaarheden zonder tal! Verwoesting, woestheid, woestenij: harten bezwijken, knieën knikken, heupen beven, gezichten verbleken. Wat is er over van het leeuwenhol? (Nahum 2:9-12)

Gods heilsplan
Hiermee is de boodschap echter nog niet compleet! We kunnen dit alles niet lezen zonder te kijken naar Gods heilsplan! Na de zondeval van de mens zegt God tegen satan: "Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel." (Genesis 3:15) God zal eens het kwaad vernietigen door Zijn Zoon. Maar voor het zover is, zal satan heel wat schade aanrichten. En dat is wat ik door de hele Bijbel heen steeds weer terug lees: God die bezig is met Zijn reddingsplan, satan die bezig is om te vernietigen wat hij kan. Maar in dat alles is het God die de grenzen bepaalt! Sterker nog: God gebruikt de werken van het kwaad om Zijn volk te redden!

Jozef zegt over God: "Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft." (Genesis 50:20) De broers van Jozef hadden alleen maar kwaad in de zin, maar God gebruikt het om Zijn volk te redden! En in dat licht kunnen we zeggen: Assyrië heeft alleen maar kwaad in de zin, maar God gebruikt het om Zijn volk te redden. 

En daarom mag Zefanja, behalve profeteren over het einde van Nineveh, meteen ook woorden van hoop brengen voor Israël, Gods volk: "De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen." (Zefanja 3:17) En dat zelfde geldt voor de profetie van Nahum. "Dit zegt de HEER: Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk, toch worden ze neergemaaid, het is met hen gedaan! Ik heb je gekweld, Juda, maar ik zal je niet meer kwellen." (Nahum 1:12) " Daar, over de bergen, snelt een vreugdebode. Hij kondigt vrede aan. Vier de feesten, Juda, los je geloften in, want nooit meer trekken schurken door je land, ze zijn volledig uitgeroeid." (Nahum 2:1)

Vrede voor Jeruzalem
God zal vrede brengen met Jeruzalem als het centrum van de wereld! Micha profeteert: "Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER!" (Micha 4:1-2) 

De indruk die ik krijg als ik het nieuws hoor, de kranten lees en de beelden zie van vervolging wereldwijd lijken het tegenovergestelde. De Vrede van Jeruzalem lijkt nog ver weg! IS, Boko Haram en noem alle Israël-vijandige groeperingen maar op, doen er alles aan om Israël te vernietigen en alle christenen met hen. Maar ook dat is voorzegt: "Nu lopen vele volken tegen je te hoop, ze zeggen: ‘Laat Sion maar worden ontwijd, wij zullen ervan genieten!" (Micha 4:11)

Maar God zal hen allemaal op de knieën brengen! Lees bijvoorbeeld Ezechiël 38-39 en Daniël 11-12 en Zacharia 12-14. Gods heilsplan staat vast! "Nu zal ik Jakobs lot ten goede keren, me ontfermen over heel het volk van Israël en strijden voor mijn heilige naam. Hun schande en ontrouw aan mij moeten ze dragen, ook wanneer ze weer onbezorgd in hun land wonen, door niemand opgeschrikt. Door hen weg te halen bij de vreemde volken, door hen bijeen te brengen uit de landen van hun vijanden, laat ik vele volken zien dat ik heilig ben. Ze zullen beseffen dat ik, de HEER, hun God ben: ik heb hen over de hele wereld in ballingschap gestuurd en ik breng hen ook weer naar hun eigen land terug; ik zal niemand achterlaten. Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen – zo spreekt God, de HEER." (Ezechiël 39:26-29)

Profetieën
Wanneer ik in het licht van bovenstaande kijk naar de beeldenstorm door IS in Nineveh kan ik alleen maar diep onder de indruk zijn! Onder de indruk van Gods heilsplan! De strijders van IS zijn uit op vernietiging van Israël en van het Christendom. Maar God gebruikt hun kwaad om Zijn volk te redden! De beeldenstorm van IS roept Gods vloek over Nineveh in herinnering. Nogmaals Nahum 1:14: "Over hem (Nineve) heeft de HEER dit beslist: Jouw naam zal niet voortbestaan, in je tempels vernietig ik de godenbeelden. Ik zal een graf voor je delven, verachtelijk ben je." 

Dwars door het kwaad van IS heen, doet God wat Hij heeft gezegd! En tegelijk houdt Hij henzelf hiermee een spiegel voor! Het lot van Nineveh is ook jullie lot wanneer jullie je niet bekeren! Een spiegel voor IS, maar ook voor de Joden en voor ieder ander mens op aarde! "En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de HEER de volken straft die het Loofhuttenfeest niet komen vieren. Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het Loofhuttenfeest." (Zacharia 14:17-19)

Voor het zover is, komen er nog zware tijden. Het ergste moet nog komen ... Maar het mooiste ook! Het contrast tussen duisternis en licht zal alleen maar scherper worden. "Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.’ ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde." (Openbaring 22:10-13) God heeft alles in Zijn Hand. Zijn hart gaat uit naar mensen! 

Juist daarom is het zo belangrijk om de profetieën scherp voor ogen te hebben! Door het in vervulling zien gaan van profetieën zegt Petrus: Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart." (2 Petrus 1:19) God doet wat Hij via de profeten al heeft voorzegd. Ook vandaag nog is dat verrassend actueel en daarmee een belangrijk middel om mijn vertrouwen in God telkens weer te bevestigen.

Uit de profetieën leer ik, hoe God er naar verlangt dat het Joodse volk weer naar Hem terug keert! En Hij verlangt er naar dat met hen ook alle andere mensen Zijn Naam zullen belijden. Mensen die hun hart geven aan Hem! Een keuze niet zonder gevaar. Integendeel! Maar dit is mijn vertrouwen en gebed:

"Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, 
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, 
uw rechterhand brengt mij redding.  
De HEER zal mij altijd beschermen. 
HEER, uw trouw duurt eeuwig, 
laat het werk van uw handen niet los."
(Psalm 138:7-8) 

Kom, Here Jezus, kom spoedig! 

3 opmerkingen:

 1. Dank je wel. Ja, God verlangt er naar dat Zijn volk naar hem toekeert. Echt met het hart. En niet alleen door aan allerlei dingen te voldoen.

  Mooie psalm op het eind.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Catharinus dank je wel voor deze blog. Wat een geschiedenis heeft Ninevé. Ik vond het fijn om te lezen. Zette alles in een ander (eeuwigheids) licht.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Lucas 11 vers 30. Ninive-Mosul.

  Genesis 1:27.\...................../Genesis 1:27.
  Genesis 1:28. )Genesis 9:6.( Genesis 1:28.
  Genesis 1:29./....................\Genesis 1:29.

  Bekeer u tot en met Genesis 1:29.
  Genesis 1:29 stopt het doden van dieren
  door mensen om het vlees op te eten,
  b.v. lamsvlees.

  BeantwoordenVerwijderen