maandag 20 april 2015

Discipelschap: oog hebben voor de ander, omdat een Ander oog had voor jou

Discipelschap: oog hebben voor de ander, omdat een Ander oog had voor jou
Gods Koninkrijk gaat niet alleen over later, maar ook heel nadrukkelijk over nu! Hoewel ik van jongs af aan met het geloof ben opgevoed, drong dit besef pas enkele jaren geleden echt tot mij door. Pas later zal Gods Koninkrijk er zijn in volmaaktheid, maar nu al is het zichtbaar in en door iedereen die Jezus volgt. God heeft mij op dat punt echt in de spiegel laten kijken. God vroeg mij heel concreet: Wat is er zichtbaar van Mijn Koninkrijk in jouw leven? 

Een vraag die me nog steeds elke dag bezig houdt. En die me steeds weer dingen van mijzelf en in mijn leven laat ontdekken waar ik mee af moet rekenen, moet belijden of in het licht moet brengen. Een vraag die steeds weer een laag dieper gaat. 

In het Koninkrijk van God gaat het er anders aan toe dan in ieder ander koninkrijk. Er gelden andere wetten en regels en hoe de mensen met elkaar omgaan zul je buiten dat Koninkrijk nergens aantreffen! Een van de belangrijkste kenmerken: De burgers van dit Koninkrijk zijn niet gericht op zichzelf, maar op de ander! Een paar voorbeelden:

samen delen
In de eerste Christengemeente wordt dat heel concreet zichtbaar: "Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde." (Handelingen 2:44-47) Het gaat er bij deze mensen niet meer om of zij zelf genoeg hebben, maar om de vraag of de ánder genoeg heeft. 

De woorden van Jezus in de bergrede worden hier in de praktijk gebracht! Jezus had daar gezegd: "Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” (Matteüs 6:31) In het Gods Koninkrijk hoef je je geen zorgen te maken, want er wordt voor je gezorgd! Deze vragen horen niet thuis in Gods Koninkrijk. Integendeel! "Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben." (Matteüs 6:32) 

Wanneer ik kijk naar de maatschappij waarin ik leef, dan draait alles om geld verdienen. Hard werken om voldoende te verdienen om de hypotheek of de huur te betalen met daarbij de nodige vaste lasten. En dan nog de auto, de kleding, de dagelijkse boodschappen, de sport, enzovoort! En wanneer het lukt wordt er ook nog wat aan anderen gegeven. De dagelijkse omstandigheden en het leven hier en nu bepalen de focus. 

geen zorgen voor morgen
Maar in het Koninkrijk van God gaat het er anders aan toe. Jezus zegt: "Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden." (Matteüs 6:33) Anders gezegd: 'Als jij je aandacht richt op God en de zorg voor de ander, dan zorgt je Vader in de Hemel wel voor jou! God zorgt voor jou, zodat jij kan zorgen voor een ander.' Dat is hoe het leven als burger van Gods Koninkrijk er uit ziet. Daarvoor is het nodig om steeds opnieuw te kijken naar Jezus. Hij maakt die omkeer in mijn denken mogelijk. Of zoals Paulus schrijft: "Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid." (Efeziërs 4:21-24)

Gericht zijn op wat God wil en gericht zijn op de ander ... Daar heb je je handen vol aan! Wat komt er veel op je af wanneer je om je met de ogen en het hart van Jezus om je heen kijkt. Je ziet de geestelijke nood, je ziet de zieken, je ziet de mensen die in de macht zijn van kwade machten, je ziet de honger en de armoede, je ziet het onrecht, je ziet de zonde in de levens van mensen. Het is te veel om te bevatten! Waar moet je ooit beginnen?! En daarom voegt Jezus er nog een belangrijke instructie aan toe: "Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last." (Matteüs 6:34) In andere vertalingen staat er "kwaad" in plaats van "last".

Ik heb deze tekst altijd betrokken op mijzelf. Zo van: 'Maak je geen zorgen over de toekomst, beperk je maar gewoon tot de dag van vandaag. Dan heb je al genoeg op je bordje. Laat Mij maar zorgen voor de rest!' Maar nu besef ik, dat het hier in deze tekst niet zozeer gaat over mij! In de voorafgaande teksten heeft Jezus mijn perspectief immers al verlegd van mijzelf naar de ander. Wanneer ik stop met me zorgen maken over mijzelf, maar mijn focus verleg en Gods Koninkrijk ga zoeken, dan wordt ik geconfronteerd met de ellende om mij heen. Met al het kwaad dat satan in de wereld aanricht. En wanneer ik mij daar op ga richten, dan heb ik mijn handen elke dag vol! En wanneer ik aan die opdracht gehoor geef, dan is Gods belofte, dat Hij mij elke dag weer zal geven wat ik zelf nodig heb.

oog voor de ander
Vlak voordat Jezus naar de hemel gaat, beschrijft Hij hoe de dagtaak van Zijn volgelingen er uit ziet: "Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen." (Marcus 16:15-18) Net als Jezus, zijn Zijn volgelingen helemaal gericht op de ander en niet op zichzelf!

In het Oude Testament wijzen de profeten ook al op dit principe. Zo profeteert Jesaja: "Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij." (Jesaja 1:16-17) En Micha: "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God." (Micha 6:8) Ook hier wijst God er al op, dat het er bij Zijn volk, bij Israël, anders aan toe hoort te gaan, dan bij de andere volkeren. 

Gericht zijn op de ander, dat is hét kenmerk van Gods Koninkrijk en dus ook van discipelschap. En dat komt, omdat liefde de basis is. "Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden." (Kolossenzen 1:13-14) Zo liet God ons Zijn liefde zien! "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren." (Romeinen 5:8) God maakt mensen burger van een ander koninkrijk, Zijn Koninkrijk. 

En vervolgens legt hij de wetten van dat Koninkrijk in hun hart, door de Heilige Geest. "Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen." (Galaten 5:22-24) "Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil." (Romeinen 8:4-5) "Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld." (Romeinen 13:8)

Echt gericht zijn op de ander. Zo wordt Gods Koninkrijk zichtbaar. Daarom wordt het gedrag van Ananias en Saffira hen ook zo zwaar aangerekend! (Handelingen 5) Aan de buitenkant doen ze het voorkomen alsof ze gericht zijn op de ander, maar in hun hart zijn ze gericht op zichzelf. "Misleiding door satan" en "God zelf bedriegen" noemt Petrus dat. Niet het feit dat ze iets voor zichzelf hielden, maar het feit dat ze er over liegen wordt hen aangerekend. Ananias en Saffira lieten zich niet leiden door de Geest, maar nog steeds door hun "eigen hartstocht en begeerte". Dit buitenkant-geloof kost hen hun leven! Wellicht heeft Paulus aan hen gedacht toen hij schreef: "Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten." (1 Korintiërs 13:3) 

vergeving
Gericht zijn op de ander. Dat betekent ook: elkaar vergeven. "Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was." (Matteüs 6:12) Laat ik dat eens concreter gaan invullen. 'Vergeef mij mijn gebrek aan liefde, zoals ook ik heb vergeven wie mij liefde schuldig was. Vergeef mij de tijd dat ik meer met mijzelf bezig was dan met U, zoals ik anderen heb vergeven die meer met zichzelf bezig waren dan met mij. Vergeef mij de keren dat ik anderen geen eten, drinken of kleding gaf, zoals ik heb vergeven toen ze mij geen eten, drinken of kleding gaven. Vergeef mij dat ik de ander dood wenste, zoals ik heb vergeven wie mij dood gewenst hebben. Vergeef mij dat ik die ander voorbij ben gelopen toen hij mij nodig had, zoals ik heb vergeven wie mij voorbij gelopen zijn toen ik hen nodig had.' 

Hoe meer voorbeelden ik bedenk, hoe meer ik mij schaam, hoe kleiner ik wordt ... Vergeven, omdat ik weet dat ook ik vergeving nodig heb. Maar ook omdat dat de weg is die God wijst om die ander te behouden! "Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." (Johannes 20:23) Wat een enorme verantwoordelijkheid! Jezus had mensen hun zonden vergeven. En dat zelfde Goddelijke gezag geeft Hij nu ook aan Zijn discipelen. Maar hoe kan een mens een ander ooit zijn zonden vergeven? 

De sleutel staat in het vers wat hier aan vooraf gaat: "'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest." (Johannes 20:21-22) De Geest zal hen is staat stellen om te doen, wat zij zelf nooit zouden kunnen. 

meer doen dan Jezus
Ik geloof, dat God diezelfde Geest geeft aan iedereen die met Christus is gestorven, begraven en weer is opgestaan. In Jezus Naam mogen we vergeving van zonden uitspreken over elkaar. Jacobus schrijft: "Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet." (Jacobus 5:16) Elkaar zonde belijden ... Dat wil zeggen: elkaar vertellen, wat je normaal gesproken aan niemand zou willen vertellen. Jezelf in figuurlijke zin helemaal bloot geven. Niet alleen je buitenkant maar ook je binnenkant laten zien. Tegennatuurlijk, maar het kan, omdat Gods Liefde de drijfveer is. Het kan, omdat je weet, dat die ander op jou gericht is en niet op zichzelf. Het kan, omdat die ander ook leeft van vergeving. "Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft." (Efeziërs 4:32) Het kan, omdat je weet dat die ander je niet veroordeelt, maar een bidder is! "Bid voor elkaar, dan zult u genezen!" Gericht zijn op de ander, omdat je samen gericht bent op God. Samen genezing zoeken! En zo mag je samen alvast ervaren hoe het zal zijn wanneer Gods Koninkrijk definitief gevestigd is.

Ik ben er van overtuigd, dat wanneer we allemaal zo gericht zouden zijn op de ander, dit niet onopgemerkt zal blijven! Jezus zegt immers: "Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat." (Johannes 14:12) Wanneer ik naar mijzelf kijk, heb ik die belofte van Jezus veel te weinig serieus genomen! Ik grotere dingen doen, dan Jezus? En toch is dat wat Jezus zegt! En ik geloof, dat wanneer ik deze belofte van Jezus serieus zou nemen, ook van mij gezegd zal worden, wat gezegd werd van de eerste Christen-gemeente gezegd werd: "Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden." (Handelingen 2:42) Dat zal het effect zijn van mijn gedrag als burger van Gods Koninkrijk!

Discipel zijn, burger van Gods Koninkrijk, gericht zijn op de ander, omdat er een Ander was die gericht was op mij. Wil ik weten hoe het er aan toe gaat in Gods Koninkrijk? Dan richt ik mijn blik op Jezus! 100% gericht op de ander! Tijdens Zijn leven, tijdens Zijn sterven, tijdens Zijn opstanding en nu nog steeds aan de rechterhand van Zijn Vader! Duizend, duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

3 opmerkingen:

  1. Met deze gedachten in mijn achterhoofd ben ik vanmorgen vroeg een praatje met de man van de daklozenkrant begonnen bij de winkel. Hoe het met hem ging en nog wat dingetjes. Ik had niet eens geld bij me voor een krantje maar toen ik wegliep straalde hij helemaal. Daar werd ik blij van.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Wat ontzettend mooi! Het zit hem soms in zulke kleine dingen, zoals in dit geval even wat persoonlijke aandacht! Bedankt voor het delen!

      Verwijderen