dinsdag 12 mei 2015

Leren van de vogels: stilte om te luisteren als basis voor aanbidding

Leren van de vogels
"Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?" (Matteüs 6:26) Jezus gebruikt de vogels als voorbeeld om Zijn luisteraars, en ook mij, iets duidelijk te maken. God voorziet! Wanneer ik Zijn Koninkrijk zoek, dan zorgt Hij voor alles wat ik nodig heb. "Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden." (Matteüs 6:33)

Leren van de vogels ... Wanneer ik 's morgens vroeg op de fiets zit, hoor ik de vogels hun liederen zingen. Elke soort weer anders. Ik kan daar erg van genieten! En wat zal God er van genieten, denk ik er dan meteen bij! Al die vogels, door God geschapen, die samen de hele dag hun loflied zingen voor Hem. Overal ter wereld! Het is alsof zij ons mensen voorgaan in aanbidding en voorleven wat op verschillende plekken in de Bijbel ons wordt voorgehouden:

"Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht." (Deuteronomium 10:21) "Zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen." (1 Kronieken 16:9) "Zing voor de HEER, heel de aarde. Verkondig van dag tot dag dat hij ons redt." (1 Kronieken 16:23) "Zing voor de HEER die zetelt op de Sion, maak aan de volken zijn daden bekend." (Psalm 9:12) "Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde. Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden." (Psalm 96:1-3) "Ik zing u dagelijks zevenmaal lof om uw rechtvaardige voorschriften." (Psalm 119:164) "Zing voor de HEER een nieuw lied, laat zijn lof klinken van de einden der aarde, jullie die de zee bevaren, en alles wat leeft in zee, jullie, eilanden, en allen die daarop wonen." (Jesaja 42:10) "En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer." (Efeziërs 5:19)

Lofliederen voor onze machtige God! Het valt me op dat in al deze teksten zingen een dubbele functie heeft: Wanneer ik zing, maak ik God groot en tegelijkertijd is het een getuigenis voor de wereld. Zingen, zelfs wanneer je het moeilijk hebt, is het advies van Jacobus: "Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen." (Jacobus 5:13) 

veilig bij God
Leren van de vogels ... Ik heb kennissen die er geregeld op uit gaan om vogels te fotograferen. Ik ben telkens weer onder de indruk! Wat een verschillende soorten! Elke soort weer uniek met eigen kleuren, vormen, gedrag en mogelijkheden. Een variatie die alleen God heeft kunnen bedenken! Ik moet denken aan een foto van een mus die een waterbad neemt. Wat een schitterend gezicht, hoe zo'n vogel zich wast, zich laaft en zich tegoed doet. Om daarna schoon,  opgefrist en voldaan naar zijn nest terug te keren. En als vanzelf moet ik denken aan Psalm 84: "Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God." (Psalm 84:4) Geen betere plek om te nestelen dan daar! Leren van de vogels ... "Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u." (Psalm 84:5)

Leren van de vogels ... In onze tuin hangt een vogelhuisje. In de afgelopen weken vlogen twee koolmeesjes af en aan om er een nestje in te bouwen. Inmiddels vliegen ze weer af en aan, maar nu om hun jongen te voeren. Vanmorgen zat ik buiten en genoot ik van dit schouwspel. De kleine vogeltjes zijn muisstil. Maar op het moment dat een van de oudervogels aan komt vliegen met eten, dan beginnen ze te piepen. Tijdens het verdelen van het voedsel blijven de jongen piepen. Vliegt de ouder weer weg, dan is er weer stilte ... Ik vind het zo bijzonder! Er vliegen allerlei vogels door onze tuin en langs het vogelhuisje. Maar de jongen houden zich stil. Alleen wanneer hun ouders er aan komen, dán roeren ze zich. Hoe weten ze uit alle geluiden en alle gefladder hun ouders er uit te pikken?

Gods stem verstaan
Ik moet denken aan de woorden van Jezus wanneer Hij het beeld gebruikt van een herder: "De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ " (Johannes 10:3) 

Jezus spreekt hier over zichzelf in relatie tot Zijn volk, het Joodse volk, Israël, Zijn eigen kudde. Niemand anders, dan Zijn eigen schapen kunnen de stem van de Herder verstaan! Zoals Adam en Eva aan het geluid van de avondwind in het paradijs wisten dat God er was! 

Zo zouden de Joden Jezus hebben moeten herkennen. Zijn stem, Zijn woorden hadden voldoende moeten zijn. Niet voor niets zegt Jezus regelmatig: "Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren." (o.a. Lucas 8:8) Luisteren is genoeg! Maar Jezus kent Zijn schapen ... En ik denk dat Hij er daarom nog wat bij zegt: 'Als Mijn stem niet genoeg is, kijk dan naar wat ik doe! Ik heb als enige het beste met jullie voor!' "Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid." (Johannes 10:8-10)

verbonden
Jezus beperkt Zich niet alleen tot Israël. Jezus kijkt ook naar de mensen uit andere volkeren, naar jou en mij dus! "Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. (Johannes 10:14-16) Ook wij, de schapen uit andere volkeren, kunnen leren om naar de stem van de Herder, Jezus, te luisteren en deze te verstaan. Wat daarvoor nodig is vinden we in een eerder hoofdstuk terug: "Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij." (Johannes 6:55-57) We moeten in Hem blijven, een diepe verbondenheid, zoals een verbondenheid tussen een ouders en hun kind of zoals tussen die koolmeesjes en hun jongen. Eén met de Herder, die daadwerkelijk Zijn leven gaf voor Zijn schapen!

En wanneer je verbonden bent met Jezus, ben je ook verbonden met de Vader. "Iedereen die in mij gelooft, gelooft in God. Want het gaat niet om mij, maar om God, die mij gestuurd heeft. Als je mij ziet, zie je God. Want ik ben het licht dat naar de wereld gekomen is. Als je in mij gelooft, leef je niet meer in het donker." (Johannes 12:44-46) "Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Ja, jullie kennen hem al, want jullie hebben hem gezien." (Johannes 14:6-7) In Jezus wordt ook Zijn Vader zichtbaar.

stilte om te luisteren
Jezus wil het er inprenten bij Zijn luisteraars, en dus ook bij mij: 'Leer Gods stem te verstaan!' In stilte luisterend naar Zijn Woord en Geest. Mij laten voeden. Net als die jonge vogeltjes: Soms heel stil zijn, maar vol verwachting. Soms luid piepend, vragend om wat ze nodig hebben. En als ze groot zijn uitbundig zingend!

Stil zijn, met Job, voor de grootheid van God: "Laat dit tot je doordringen, Job, sta even stil en heb oog voor Gods wonderen." (Job 37:14) Stil zijn, met David, om te rusten bij God: "Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij." (Psalm 131:2) Stil zijn, met Israël, in eerbiedige afwachting van Jezus, de Messias: "De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De dag van de HEER!" (Zefanja 1:14) "Wees stil voor de HEER, al wat leeft, want hij komt uit zijn heilige woning naar buiten." (Zacharia 2:12)

Leren van de vogels: Soms heel stil, luisterend, eerbiedig, in verwachting van God wil zeggen door Zijn Woord en Geest, wat Hij wil doen en wil geven. Soms roepend tot God om hulp. Maar ook luid zingend tot eer van God en als getuigenis voor de wereld om mij heen. Ieder mens uniek, met eigen kleur, karakter, mogelijkheden en stemgeluid. Alle eer aan onze Schepper!

1 opmerking: