zaterdag 18 juli 2015

De weg zoeken naar het echte leven

De weg zoeken naar het echte leven
Toen ik klein was hing er bij ons in de klas een poster. Er was een brede weg te zien met allerlei vormen van vermaak en rijkdom. De weg was breed en comfortabel en eindigde bij de hel. Naast de brede weg liep een smalle weg. Deze weg was bochtig en kende tal van obstakels, maar eindigde wel bij de hemel. 

Ik weet nog dat ik er vaak naar gekeken heb als kind. En zonder dat iemand er iets bij vertelde, bepaalde het mede mijn kijk op het geloof en het leven als christen. Alles wat je naast de brede weg zag, dat was verkeerd en zondig. Daar moest je je als christen verre van houden! Voor ons was er die smalle weg, want ondanks alle hindernissen en ondanks alle moeiten waar je doorheen zou moeten, was dit de enige weg die uit kwam bij de hemelpoort.

De brede weg zag er vele malen aantrekkelijker uit ... Maar ja, dat eindpunt was een stuk minder aantrekkelijk. Kies je voor een geweldig leven dat eindigt in de hel, of kies je voor een leven van afzien dat eindigt in de hemel?

Goed en kwaad
De poster is gebaseerd op de woorden van Jezus zelf: "Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden." (Matteüs 7:13-14)

Op de poster wordt het hele leven opgedeeld in goed en slecht, alsof deze naast elkaar staan. Van Paulus leer ik, dat het veel genuanceerder in elkaar zit: "Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen." (Romeinen 7:18-21) Paulus herkent in zijn leven een voortdurend conflict tussen goed en kwaad. Beide 'wegen' lopen dwars door elkaar. 

Paulus zegt eigenlijk: 'Ik wil wel op de smalle weg lopen, maar ik word voortdurend naar de brede weg toegetrokken.' Er is een geestelijke strijd gaande. Satan doet er alles aan om je te laten struikelen. Jacob zegt over zijn zoon Dan: "Dan, hij is een slang op de weg, een adder op het pad; hij bijt het paard in de hielen, de berijder komt ten val." (Genesis 49:17) Dat is nogal wat! Jacob herkent satan in zijn zoon; er op uit om mensen ten val te brengen. En niet rechtstreeks, maar via een omweg: door het paard in de hiel te bijten, komt de bereider ten val. Ik moet daarbij meteen denken aan de vloek die God heeft uitgesproken over de slang en dus over satan: "Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel." (Genesis 3:15) Satan werkt via leugen, bedrog, listen en verleiding en weet precies mijn zwakke plek te vinden om mij op die manier ten val te brengen. 

Twee poorten
Terug naar de poster ... Jezus zegt: "Ga door de nauwe poort naar binnen" (Matteüs 7:13) Wanneer ik de hele tekst goed lees en deze plaats in de context van de hele Bijbel, dan denk ik dat je de poorten onderweg ergens tegen komt. Voor iedereen zal dat op een ander moment in zijn of haar leven zijn. Zo heb ik het zelf ook ervaren in mijn leven. Ik geloof al mijn hele leven in God en met vallen en opstaan heb ik mijn hele leven geprobeerd om te leven zoals ik dacht dat Hij dat wilde, zoals mij dat ook geleerd werd thuis, in de kerk en op school. En tegelijk genoot ik van het leven hier en nu. Totdat ik op een gegeven moment vast liep en het me niet meer lukte om zelf de touwtjes in handen te hebben en ik helemaal vast liep. En op dat dieptepunt liet God mij als het ware die twee poorten zien en stelde Hij mij de vraag: 'Blijf je zo doorgaan met je leven? Of mag ik je laten zien wat echt leven is?' God opende de kleinste van de twee poorten en liet me zien wat Hij daarachter voor mij in petto had. Eén blik daarop was voor mij genoeg. Alles wat ik had en deed en ook wie ik was in mijn eigen ogen was in een klap totaal onbelangrijk geworden. Ineens ging alles wat ik over God geleerd had in mijn leven echt voor mij leven. Het een na het ander viel ineens op zijn plek.

Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat naast de smalle poort, symbool voor Jezus, de mens zonder Jezus de brede poort is. En de vraag die ieder mens vroeger of later zal moeten beantwoorden: Kies je voor Jezus of kies je voor jezelf?

Het echte leven
Jezus zegt over zichzelf: "Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid." (Johannes 10:9-10) En Hij stelt je voor de keuze: naar binnen gaan door Mij of buiten blijven. In beide gevallen kost het je je leven! Kies ik er voor om alles uit het leven hier en nu te halen en alles te doen wat ik wil? Of kies ik er voor het leven zoals God dat voor mij in gedachten heeft? Hou ik van het leven? Of hou ik van Hem die het Leven geeft? Jezus zegt: "Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden." (Johannes 12:25-26)

Wanneer ik kies voor Jezus, dan kies ik niet voor een gemakkelijke weg. Jezus zegt daar zelf over: "Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard." (Matteüs 10:38) "Wie niet zijn kruis draagt en Mij op Mijn weg volgt, kan niet Mijn leerling zijn." (Lucas 14:27) Doen als Jezus, ongeacht welke consequenties dat heeft voor mijn leven hier en nu. Dat vraagt veel geloof en vertrouwen. In Handelingen lees ik hoe Paulus juist daarom de christenen bemoedigen in de plaatsen waar zij komen: "En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan." (Handelingen 14:22) Paulus spreekt uit eigen ervaring: "Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden." (2 Timoteüs 3:10-12)

Een keuze voor Jezus betekent hoe dan ook, dat ik het voor mijn kiezen zal krijgen! Satan zal er alles aan doen om mij op andere gedachten te brengen. Elke zwakke plek en elke mogelijkheid om mij in mijn hiel te bijten zal hij benutten. Elke dag opnieuw zal het zoeken zijn naar de juiste weg en naar de juiste keuzes, maar ik heb de garantie, dat ik het zal vinden. "Wie Mij liefheeft, heb Ik ook lief, wie Mij zoekt, zal Mij vinden." (Spreuken 8:17) "Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is." (Jesaja 55:6) 

Drie stappen naar het echte leven
Nooit zal iemand tevergeefs Hem zoeken! Voor iedereen, hoe ver ook bij God vandaan klinkt deze oproep én belofte: "Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven." (Jesaja 55:7) Dat is de eerste stap voor ieder mens. In de Bijbel vind ik hier vele voorbeelden van. Zelfs op de drempel van de dood is het nog niet te laat! Wanneer één van de moordenaars Jezus erkent als de enige weg naar het leven. "En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer U in Uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’" (Lucas 23:42-43) 

De tweede stap is: loslaten, de touwtjes helemaal uit handen geven! Gods plannen zijn zoveel mooier en beter, dan mijn plannen ooit zullen zijn. "Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet Mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven, en Mijn plannen jullie plannen." (Jesaja 55:8-9) En wat bereik ik met al mijn getob? "Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen?" (Lucas 12:38) "Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever Zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden." (Lucas 12:29-31)

De derde stap is: leven zoals God dat voor mij heeft bedacht en Hem daar eeuwig voor danken! Pas later zal ik dat ik ten volle ervaren en bevatten. En mensen die God niet kennen, zullen al helemaal niet snappen waarom ik kies voor een leven met God. Maar zelf weet ik: "Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed." (Psalm 23:4) "Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in Hem geen zonde. Ieder die in Hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft Hem nooit gezien en kent Hem niet. (1 Johannes 3:1-6) Zo is Jezus zichtbaar in iedereen die gaat over de smalle weg. Door Zijn bloed reinigt Hij mij en door Zijn Geest herstelt Hij mij naar Zijn beeld en gelijkenis. Dank zij Jezus wordt in mij al iets zichtbaar van Zijn Koninkrijk. En dank zij Jezus mag ik voor anderen een richtingwijzer zijn naar het échte leven.

3 opmerkingen:

 1. Dank je wel Catharinus. Ik heb als kind op school ook vaak naar die plaat staan kijken. Volgens mij waren er ook mensen die van de smalle weg toch naar de brede gingen. Dat snapte ik nooit. Ik hield niet van die plaat en vond hem eng.

  Daarom heel blij met je mooi stukje van vandaag!

  http://thuisblijvenvakantie.blogspot.nl/

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik hoop dat je gauw weer wat gaat schrijven! Hoe is het met je? Dank je wel voor je mooie, diepzinnige blogs!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor je reactie, Ariëlla! Het gaat goed, maar om allerlei redenen was er niet de rust of gelegenheid om overdenkingen te schrijven. Maar je reactie stimuleert mij om er weer werk van te maken!

   Verwijderen