zondag 6 september 2015

Weg met valse bescheidenheid

persoonlijke voorbede
Enkele jaren terug volgde ik een cursus 'persoonlijke voorbede'. Naast onderwijs over gebed gingen we ook heel praktisch oefenen. Letterlijk naast iemand staan en zijn of haar persoonlijke situatie of nood in gebed bij God brengen, maar ook heel nadrukkelijk God in iemands persoonlijke situatie brengen. Tweerichtingsverkeer dus! 

Heel spannend in het begin om zo persoonlijk voor en met iemand te bidden. En heel bijzonder om woorden te geven aan dat wat je op je hart kreeg voor deze persoon. Ik heb het als zeer verrijkend ervaren! Maar ik voelde ook wel schroom. Iemands persoonlijke moeite bij God brengen in gebed, dat was nog te doen. Maar wie ben ik om God in iemands persoonlijke situatie te brengen. Om woorden door te geven aan die ander, waarvan je in je hart voelt, dat je dit door mag geven. Wie weet zit ik er helemaal naast! Misschien zijn het helemaal geen woorden van God, maar eigen menselijke gedachten. Wie ben ik om ...

Met dat ik dit zo zeg, moet ik denken aan Mozes. "Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?" (Exodus 3:11) Het antwoord van God is kort en krachtig: "Ik zal bij je zijn." (Exodus 3:12) Met andere woorden: Waar jij bent, daar ben Ik ook! God wil Mozes gebruiken als Zijn mond. Maar dat betekent niet, dat Mozes woorden van God krijgt en het verder zelf maar uit moet zoeken. Waar Mozes is, daar is God. "Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden." (Exodus 3:14) God stuurt Mozes op pad met een speciale bediening. Mozes mag God gaan brengen in de situatie van Israel en Gods woorden spreken tegen de farao, tegen de vijand van het volk van God. Mozes mag én kan optreden met gezag, want IK BEN is erbij. En dus is Mozes niet aan het werk, maar is YHWH zelf daar aan het werk.

Precies hetzelfde vind ik terug bij Gideon. God stuurt hem er op uit om Israël te verlossen uit de handen van de vijand. "Maar hij zei tegen Hem: Och, mijn heer! Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie." (Richteren 6:15 HSV) Gideon ziet het helemaal niet zitten! 'Wie ben ik?' En wat is het antwoord van God? "Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was." (Richteren 6:16)

Met zijn antwoord wil God duidelijk maken, dat bescheidenheid niet aan de orde is! Want met hun bescheidenheid kijken Mozes en Gideon alleen maar naar zichzelf en naar de omstandigheden. Naar eigen gebreken en beperkingen. Ze zijn bezig met wat ze zelf allemaal moeten gaan doen. God laat Mozes en Gideon kijken vanuit een ander perspectief: Waar jij bent, daar BEN IK! Jij bent niet aan het werk, maar JHWH!

En wat ik zo bijzonder vind: Deze woorden horen we terug, wanneer Jezus spreekt over Zichzelf! Hij plaatst zich in hetzelfde rijtje als Mozes en Gideon. "Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij." (Johannes 14:10) Jezus laat Zijn discipelen kijken met een andere bril. Ze moeten verder kijken dan hun neus lang is. Als je Mij aan het werk ziet, dan zie je eigenlijk de Vader aan het werk! Waar Ik ben, is JHWH! "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien." (Johannes 14:9) Het gaat niet om Mij, zegt Jezus, maar om Mijn Vader! "Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet." (Johannes 14:11) 

Dat principe moet goed bij Zijn leerlingen tussen de oren zitten! God zelf is aan het werk en daar schakelt Hij mensen, en ook Zijn eigen Zoon, bij in. Jezus wil, dat ze goed beseffen waar Hij Zijn autoriteit vandaan heeft. 'Alles wat ik zeg en doe, het komt allemaal bij Mijn Vader vandaan!' Het is dezelfde autoriteit, waarmee ook Mozes en Gideon op pad werden gestuurd en nog vele, vele anderen. En met die autoriteit stuurt Jezus ook Zijn leerlingen er op uit! En niet alleen Zijn leerlingen van toen, maar ook van die van nu! Ons dus!

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader." (Johannes 14:12) Het is nogal wat, wat Jezus hier zegt! Doen wat Jezus doet? Grotere dingen doen dan Hij? Wie ben ik om ... Ik kan toch niet ... Maar het staat er echt! Jezus heeft de autoriteit gekregen van Zijn Vader om Zijn wil toen op aarde en Zijn Woord te brengen. En met diezelfde autoriteit stuurt Jezus ook Zijn leerlingen op pad. Die van toen en die van nu. Ook jij en ik ... Waar ik ben, is Hij! Waar ik ben in Naam van JHWH, daar is JHWH zelf! En dus kan ik doen, wat Jezus deed, want niet ik doe het niet, maar God is aan het werk! Ik mag de woorden van Jezus tot mijn woorden maken: "Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft." (Johannes 12:49-50)

Wanneer God mij op pad stuurt, mij opdracht geeft om licht te brengen in deze wereld, om Zijn Woord te brengen in de situatie van mensen die Hij op mijn pad brengt, dan ben ik daar dus nooit alleen. Wanneer ik gehoor geef aan Zijn opdracht ben ik niet aan het werk, maar Hij zelf. Niet ik, maar Hij! En dus kan ik het ... 

Geen valse bescheidenheid dus. Vals in de zin, van wat satan ons probeert wijs te maken! Je kunt het niet ... Je bent een zondig mens ... Je bent maar een gewoon kerklid ... Wie ben jij om ... Waar satan mij probeert neer te drukken richt Jezus mij op! 'Je mag doen, wat ik deed! Grotere dingen doen zelfs! God zelf is bij je! Want Hij stuurt je niet alleen op pad!' 

En mag ik Zijn Licht brengen in de duisternis. Net als Mozes bij de farao van Egypte en Gideon bij de Midjanieten sta ik midden in vijandig gebied. Maar niet met lege handen! Ik heb niet alleen de autoriteit, maar ook een krachtig wapen: Gebed! Jezus zegt: "En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen." (Johannes 14:13-14) Wanneer ik bid, zet ik Jezus als het ware aan het werk!

Maar dat is nog niet alles. Even verder zegt Jezus: "Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen." (Johannes 14:23) Wat een rijkdom! Wanneer ik van Jezus houd en doe wat Hij mij leert, mag ik er van verzekerd zijn, dat de Vader van mij houd. En dat Hij in mij wil wonen, met Zijn Woord en met Zijn Geest. "De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft." (Johannes 16:13-15) 

Petrus en Johannes hebben deze les van Jezus goed begrepen en ze doen wat Jezus hen heeft opgedragen: "Toen hij (een bedelaar) zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’  De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven." (Handelingen 4:3-9) 

Zo kan en mag ik, net als de leerlingen van toen, Licht brengen in de wereld om mij heen. God brengen in de situatie van mensen: Herstel waar satan verwoesting heeft aangericht, bevrijding waar machten mensen in hun greep houden, genezing uitspreken waar ziekte heerst en mensen vertellen over vergeving en nieuw leven wanneer ze hun hart aan Jezus geven.

Op pad in vijandig gebied. Maar voor valse bescheidenheid is geen plaats! Paulus verwoord het zo: "Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 8:33-39) 

En zo mag en kan ik Psalm 23 zingen:

"De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.  
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 
hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.  
Al gaat mijn weg door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, 
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.  
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, 
u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.  
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen."

Wát een geweldig perspectief! Aan God alle eer, nu tot in alle eeuwigheid!

2 opmerkingen:

  1. It is really encouraging to read these faith stories!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dank je wel! Is een bemoediging voor mij. Ik ben van nature best een beetje (te) bescheiden.

    BeantwoordenVerwijderen