maandag 16 november 2015

Wie vrees ik nog; mooie woorden of realiteit?

Wie vrees ik nog; mooie woorden of realiteit?
Ik schrijf deze overdenking daags na de aanslagen in Parijs, Beiroet en Libanon. Wat een afschuwelijke gebeurtenis! Woorden schieten tekort om dit te beschrijven ... Dit is wat 'haat' doet met een mens! En de verleiding is groot om haat met haat te beantwoorden ... Dat is precies waar satan op uit is: verdeeldheid en haat zaaien, zodat hij kan oogsten ...

Jezus kent de motieven van satan als geen ander ... En juist daarom leert Hij mij ook hoe ik het kwaad kan ontmaskeren. Jezus leert mij een andere manier van denken. Omdenken noemen we dat tegenwoordig ... Niet doen, wat satan verwacht dat je gaat doen, maar juist het tegenovergestelde!

"Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader." (Matteüs 5:44-45) Het is nogal wat, wat Jezus hier zegt! Het gaat lijnrecht in tegen hoe ik als mens geneigd ben te reageren. Een neiging die er is sinds de mens de wijsheid van satan verkoos boven de wijsheid van God (Genesis 3!).

Mens wie ben je?
Paulus beschrijft de mens van na de zondeval en citeert daarbij uit verschillende Psalmen: "Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten, brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet, angst voor God kennen ze niet.’ (Romeinen 3:10-18)

Toen ik deze woorden las, kwamen meteen die terroristen in mijn gedachten! Wat beschrijft Paulus hen scherp! Of ... Oh nee, het waren geen woorden van Paulus. Hij citeerde de Psalmen. Woorden van honderden jaren eerder ... In al eeuwen is er blijkbaar niets veranderd! Hier worden geen terroristen beschreven. Hier wordt de mens beschreven, die leeft zonder God. Zo is de mens, zo ben ik sinds de zondeval!

Ik kan me van buiten heel mooi voordoen, mijn beste beentje voor zetten, mooie woorden spreken, vrome woorden zelfs, maar het verandert niets aan mijn identiteit! Salomo zegt het zo: "Zilverglazuur verbergt een aarden pot, warme woorden een kwaadaardig hart. Al verbloemt iemand zijn haat met mooie woorden, hij is een en al bedrog. Al spreekt hij vriendelijk, vertrouw hem niet, zijn hart is door en door vals. Al verhult hij zijn haat met leugens, zijn kwaadaardigheid komt toch aan het licht." (Spreuken 26:23-26) Hoe dan ook, eens zal mijn ware aard duidelijk worden!

Tenzij ...
Ja tenzij, want nu komt Jezus weer in beeld! Jezus, die zegt: "Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader." (Matteüs 5:44-45) Met deze woorden, zet Jezus een dikke streep door bovenstaande alinea's! Zijn woorden zijn scherper dan welk zwaard dan ook! Een spiegel, die niets verbloemt! Jezus spreekt mij hier niet aan op mijn neiging om anderen te haten in een poging mij anders te laten kijken. Jezus geeft hier een opdracht! En zou Jezus mij een opdracht geven om iets te doen, dat ik niet kan?

Zijn woorden gaan heel diep! Uit mijn houding naar mijn vijand, naar degene die mij haat of vervloekt, blijkt of ik kind van de Vader ben of niet. Dat is wat Hij letterlijk zegt! Mijn houding, mijn manier van reageren, moet dus wezenlijk en merkbaar anders zijn dan van iemand die Jezus niet volgt. Ergens moet er dus een moment van verandering geweest zijn. Iets wat alles in mij totaal verandert heeft. Iets waardoor ik een nieuwe identiteit heb gekregen. En wat kan dat anders zijn, dan Jezus zelf ... Eigenlijk stelt Jezus mij hier de vraag: Wie bepaalt jouw identiteit? Ik of satan?

En dat is ook precies wat Paulus heeft ontdekt én aan den lijve heeft ondervonden! Zijn brief aan de Romeinen stopt niet bij hoofdstuk 7! Het grote kantelpunt komt in het hoofdstuk daarna! Want dan begint Paulus uit te leggen, dat we in Christus een nieuwe identiteit hebben gekregen! Alles is anders geworden! "De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede." (Romeinen 8:2-6)

Christus in mij
Wat God van mij vraagt, wordt in mij volbracht door de Geest! Niet ik hoef dat te volbrengen, maar de Geest doet dat in mij. Het enige dat ik hoeft te doen, is mij door Hem te laten leiden. En dan gebeuren er wonderen in mijn leven! Ik doe niet meer, waartoe ik eerst geneigd was, maar ik doe dat wat Jezus mij voor deed. Haat ga ik ineens beantwoorden met liefde, vervloeking beantwoord ik ineens met zegen en ik bid ineens voor wie mij vervolgen. Hoe bijzonder en indrukwekkend is dat! Ben ik dan ineens zo geweldig? Nee, totaal niet ...  Niet ik, maar Christus in mij! Dat is waar alles om draait.

De genoemde tekst is onderdeel van het onderwijs van Jezus, beter bekend als de Bergrede (Matteüs 5-7) Eeuwen eerder gaf God op een berg Zijn tien leefregels; onderwijs voor Israël. Een spiegel om hun identiteit te leren ontdekken. Nu is daar Jezus; op een berg en dat is geen toeval! Jezus komt als het ware met een nieuwe spiegel. Zijn boodschap: 'Jouw identiteit wordt niet langer bepaald door die tien leefregels van toen, maar jouw identiteit wordt bepaald door Mij! Want ik ben gekomen om te vervullen wat jij niet kan. Ik ben gekomen om in jou te doen, wat jij zelf niet kunt.'

Identiteit
En dat brengt mij terug bij de vraag: Wie bepaalt mijn identiteit? Jezus of satan? En dat vraagt om een keuze van het hart! Er is geen tussenweg, geen mengvorm! Dat maakte God al duidelijk aan Israël! Bijvoorbeeld in Hosea: "Onheil kome over hen, want ze hebben mij in de steek gelaten! Verderf over hen, want ze zijn tegen mij in opstand gekomen! Hoe kan ik hen bevrijden als ze mij in een kwaad daglicht stellen? Ze roepen niet eerlijk en oprecht tot mij, maar liggen te jammeren op hun bed. Ze kerven hun lichaam voor hun goden, smekend om koren en wijn, en zo keren ze zich tegen mij." (Hosea 7:13-14) God vergelijkt dit met overspel, hoererij. Door het overnemen van heidense gebruiken en het vereren van andere goden pleegt Israël echtbreuk.

God maakt heel duidelijk dat Hij dat niet accepteert! Toen niet en nu nog steeds niet. Hij wil mensen, die een keuze maken voor Hem. Hij wil hun eerste én enige Liefde zijn. En Hij wil mensen, die Hem niet alleen de liefde verklaren, maar die liefde ook in praktijk brengen. Ik zie dat ook terug in de woorden van Jacobus als hij schrijft: "Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. (Jacobus 1:21-25)

Horen en doen
Niet alleen woorden, maar ook daden. Geloven is horen én doen. "Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader." (Matteüs 7:21) Daar waar ik de wil van Vader doe, daar wordt Zijn Koninkrijk zichtbaar. Nu al! Een bekende Islamitische blogger twitterde kort na de aanslagen: 'Weet je wat islamitische extremisten het meest boos maakt over Europa? Het feit dat ze daar een heel humaan, moreel hoogstaand antwoord zien op de vluchtelingencrisis.' (Bron: RD 14-11-2015) Ik vind het zo bijzonder hoe daarmee de woorden van Paulus worden bevestigd, als hij schrijft: "Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:20-21)

Jezus beantwoorde haat met liefde, vervloeking door zegen en Hij bad voor wie Hem vervolgden. Zo liet Hij in woord én daad zien wie Zijn Vader was. Lees de hele geschiedenis van God met Zijn volk maar eens door in het Oude Testament! Zodra het volk zich weer naar Hem omkeerde, ontstond er ruimte voor God om hun haat om te buigen in liefde, vervloeking in zegen, vervolging in vrede. In heel Zijn spreken en doen, weerspiegelde Jezus Zijn Vader. En door Zijn Geest stelt hij ook mij daartoe in staat. Sterker nog, Hij geeft het mee als opdracht! Alleen zo wordt zichtbaar, dat ik kind van de Vader ben! Alleen zo wordt Zijn Koninkrijk zichtbaar in deze wereld; nu al!

Geloof geen leugens!
Satan weet dit ook. Hij doet er alles aan om te laten geloven, dat het onderwijs van Jezus een haast onbereikbaar ideaal is of iets dat pas in de eeuwigheid realiteit wordt. Zo maakt hij mensen vleugellam ... Hij is gek op christenen, die mooie woorden spreken, maar ze niet in praktijk brengen, omdat ze denken dat ze dat niet kunnen. Jezus maakt korte metten met deze leugen! Hij sluit zijn onderwijs op de berg af met deze woorden: "Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots." (Matteüs 7:24-25) 

Satan kan liegen wat hij wil, maar wanneer ik mij laat leiden door Gods Geest, wanneer ik Gods Koninkrijk zichtbaar maak, dan krijgt geen leugen mij omver! Ook daarin kan ik opnieuw het voorbeeld van Jezus volgen: "Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen." (Matteüs 16:23) Satan de rug toe keren en bestraffen in Jezus naam. 


U hoort mij als ik bid,
verdrijft mijn duisternis.
Al vliegt de nacht mij aan,
het daglicht breekt zich baan.
Wie vrees ik nog?
U trapt de vijand plat
onder mijnvoeten, God.
Al valt de strijd mij zwaar,
U bent mijn schild en zwaard.
Wie vrees ik nog?
Wie vrees ik nog?

Ik weet wie voor mij uit gaat,
ik weet wie mij bevrijdt:
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.
De Heerser van de eeuwen,
Hij is een vriend van mij!
God van de hemellegers,
U voert de strijd voor mij.

Mijn kracht is in uw naam,
uw naam die redden kan.
O God die mij bevrijdt,
U overwint altijd!
Wie vrees ik nog?
Wie vrees ik nog?

Geen wapen van de vijand houdt stand;
U houdt de wereld in uw hand.
Ik houd mij vast aan wat U belooft;
U bent trouw, Heer.
U bent trouw, Heer.


Tekst en muziek: Chris Tomlin, Ed Cash & Scott Cash.
Nederlandse tekst: Harold ten Cate.
Tekstverwijzingen: 2 Koningen 6:14-17, Psalm 27:1-3; Romeinen 16:20; Exodus 14:13-14; Johannes 15:15; Jesaja 54:17

1 opmerking: