zondag 28 februari 2016

Demonen, herkennen we ze nog?

Demonen, herkennen we ze nog?
Demonen, bestaan die nog? Je zou haast denken van niet! Ik kende demonen alleen vanuit bepaalde verhalen in de Bijbel. Mensen die belast waren met demonen herken je al van verre, zo was mijn idee. Door hun geschreeuw of razernij. Mensen die buiten zinnen zijn. Jezus heeft vele malen met deze demonen afgerekend en mensen bevrijd.

Maar hoe zit dat in deze tijd? Een enkele keer kom je op straat nog wel iemand tegen die buiten zinnen is. Mijn eerste gedachte was dan altijd, dat het ofwel een psychiatrische patiënt was ofwel een drugsverslaafde. In het ene geval hoorde deze man of vrouw dan thuis in een psychiatrische instelling, in het andere geval in een verslavingskliniek. Maar om zo iemand als een 'bezetene' te zien ... Dat was meer iets voor in de tijd van de Bijbel. Toch? En demonen uitdrijven dus ook ... Nu hebben we er wetenschappelijke verklaringen en diagnoses voor met bijbehorende behandelingen. Mensen zijn niet 'bezeten', maar mensen zijn ziek en moeten behandeld worden.

En mede daardoor, had ik tot voor kort nog nooit meegemaakt, dat bij iemand een demoon werd uitgedreven! De eerste keer dat ik het mee maakte, was bij iemand die er heel gewoon uit zag. Geen geschreeuw, razernij of wat dan ook ... Maar toen er voor deze persoon werd gebeden voor genezing, begon zij te manifesteren. Een hartverscheurende huilbui! Haar hele lijf kwam in opstand. Toen dit aangesproken werd, veranderde het in geschreeuw ... Men bleef het wegsturen en men bleef bidden. En uiteindelijk ontspande ze helemaal en straalde haar gezicht en haar klachten waren weg! 

In de afgelopen maanden heb ik diverse uitdrijvingen van demonen meegemaakt en ook zelf demonen uitgedreven. Zelfs in mijn eigen gezin! En ik kan niet anders, dan een paar schokkende conclusies trekken. Ten eerste dat we als westerse christenen demonen totaal uit het oog zijn verloren en ze niet meer als zodanig herkennen. Ten tweede dat in de meeste kerken kennis rondom demonie minimaal is en er vrijwel geen onderwijs over wordt gegeven. Ten derde dat we als christenen demonen niet meer wegsturen, maar de mensen die belast zijn voorzien van een diagnose en hen naar een kliniek sturen. En als er al wat mee gedaan wordt, dan bij voorkeur op een plek waar niemand het ziet! Al met al zijn we, naar mijn mening, ver afgedwaald bij wat de Bijbel ons leert en bij wat God ons opdraagt! 

Om misverstanden te voorkomen: ik wil niemand bang maken. En ik zie ook niet overal een demoon. Maar door wat ik in de afgelopen tijd heb meegemaakt, zijn mijn ogen nog meer open gegaan voor de geestelijke strijd die gaande is. En ik maak me oprecht heel veel zorgen om al die kerken waar dit alles bijna geheel buiten beeld is. En ook om christenen die hun schouders ophalen hierover. Pas sprak ik enkele christenen, die van mening waren dat je je niet moet bezig houden met demonen en dergelijke. 'Gewoon negeren, want Jezus heeft ze toch verslagen?' Ze hadden een punt, maar wel alleen wanneer Jezus volledig Heer is in mijn leven. Wanneer ik met Hem gestorven ben en met Hem ben opgestaan tot een nieuw leven. Wedergeboren dus. En wanneer ik ook echt ga staan in de autoriteit die ik heb in Christus. 

En daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar wat God ons leert in Zijn Woord. In sommige gevallen is het ook zeer relevant vertalingen met elkaar te vergelijken. Neem bijvoorbeeld Leviticus 17:7. Ik zet twee vertalingen naast elkaar:

" Zij mogen hun offers niet meer aan de demonen brengen, waar zij als in hoererij achteraangaan. Dit is voor hen een eeuwige verordening, al hun generaties door." (HSV)
"Men mag geen offerdieren meer slachten voor bokken die als goden vereerd worden. Deze bepaling blijft voor de Israëlieten en hun nakomelingen voor altijd van kracht." (NBV)

In de NBV gaat het over "bokken" in plaats van "demonen" die als god vereerd worden. Dat is nogal een verschil! En bovendien is de tussenzin over "hoererij" helemaal weg gelaten. Hierdoor verdwijnen ook de lijnen en lessen in de Bijbel! God had Zijn volk verboden, om andere goden achterna te lopen. Op meerdere plekken in de Bijbel wordt dit vergeleken met 'overspel' of 'vreemd gaan'. God verwacht trouw van Zijn volk, zoals Hij zelf trouw is en zoals ook man en vrouw in het huwelijk trouw van elkaar verwachten. Ben je niet trouw in je huwelijk, dan zet je de deur open voor veel ellende. Ben je niet trouw aan God, ook dan zul je de gevolgen er van ervaren? Door ontrouw zet je de deur open voor demonen!

Volledig trouw zijn aan God is de enige manier om de deur voor demonen dicht te houden. Door God gehoorzaam te zijn en te luisteren naar Zijn geboden wapen ik mijzelf tegen de machten van satan. Pauls schrijft: "Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen." (Efeze 6:10-18 NBV)

Paulus schrijft in de Efezebrief over het nieuwe leven in Christus. Dat hij met deze waarschuwing afsluit is niet toevallig. Hij weet als geen ander wat er op je af komt wanneer je Jezus volgt! Satan en zijn machten zullen zich hoe dan ook gaan roeren! Ze zullen ingangen zoeken om binnen te komen in je leven. Een deur op een kiertje is al genoeg! Jezus volgen kan niet zonder waakzaamheid; 24 uur per dag!

In Deuteronomium 32 lees ik een lied van Mozes. Hij bezingt de grote daden van God en over Zijn trouw. Maar ook over de ontrouw van de Israëlieten: "Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, die kortgeleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben." (Deuteronomium 32:17 HSV) Het volk van God kwam in aanraking met "nieuwe goden" en gingen daarvoor offeren. Mozes maakt duidelijk, dat achter deze goden demonen schuil gaan. 

Ik vraag me af: Zijn wij beter dan de Israëlieten toen? Zijn wij God volledig trouw? Of lopen wij ook "nieuwe goden" achterna? Wanneer ik eerlijk ben, dan kan ik verschillende goden aanwijzen, die ik achterna gelopen ben in mijn leven: geluk, rijkdom, gezien worden, roken, porno, TV, mijn volle agenda, enzovoort .... Er zijn heel wat zaken geweest die mij in beslag namen en mij uiteindelijk ook bij God vandaan hielden. Soms heel nadrukkelijk, soms heel subtiel. En hoewel ik wist dat ik niet goed bezig was en ook merkte dat het tussen mij en God in stond, heb ik nooit beseft, dat ook achter deze "nieuwe goden" demonen schuil gaan ... 

Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe: "Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen. (1 Korintiërs 10:19-21 HSV) Paulus geeft hier aan, dat het niet gaat om een stuk hout of steen dat als god gezien wordt. En ook niet om bijvoorbeeld het vlees dat geofferd wordt. Nee, zegt Paulus, het gaat om de demonen die er achter zitten! Je verbindt je aan demonen. Je hebt gemeenschap met hen! 

Toen ik hier over na dacht, ging ik beseffen dat het in verschillende situaties dus niet volstaat om zonde te belijden en deze zonde de rug toe te keren. Soms ben ik door te zondigen een "nieuwe god" gaan vereren. Het begint vaak met een zonde en dus ongehoorzaamheid aan God. Het gevolg is dat ik de deur open zet voor demonen. Neem bijvoorbeeld een verslaving. Het begint met de zonde van begeerte of genot, maar het eindigt in verslaving en dus in gebondenheid. Je hebt immers niet meer zelf de controle? Dat betekent ook, dat het niet volstaat om de zonde te belijden. Ik zal vervolgens ook de binding moeten verbreken en de demonen moeten weg sturen!

Ook in geval van ziekte komt het aan op onderscheiden. Een paar teksten op een rijtje:

  • "En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets." (Mattheüs 10:7-8 HSV)
  • "En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond." (Marcus 6:13 HSV)
  • "Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand." (Jacobus 5:14-16 HSV)
Soms volstaat het om zieken de handen op te leggen en genezing uit te spreken. Soms moeten zonden beleden worden om tot genezing te komen. En soms moeten demonen uitgedreven worden. Jezus zelf noemt het uitdrijven van demonen ook als één van de kenmerken van hen die tot geloof zijn gekomen: "En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;  slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden." (Marcus 16:17-18 HSV)

Dat demonen niet alleen voorkwamen in de tijd van de Bijbel blijkt ook uit de waarschuwing die Paulus schrijft aan Timotheüs over hoe het zal gaan in de toekomst: "Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen." (1 Timotheüs 4:1 HSV) 

In Openbaringen komt deze waarschuwing terug in het kader van de eindtijd: "En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal." (Openbaringen 9:20-21 HSV) Ook zien we in deze tekst terug, dat het doen van zonde en het vereren van demonen vaak samen gaan, maar niet hetzelfde is!

"En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God." (Openbaringen 16:13-14 HSV) Ook in het geval van valse leringen hebben we dus te maken met demonen!

In de afgelopen tijd heb ik gezien en ervaren hoe reëel de aanwezigheid van demonen is. Hoe hun aanwezigheid in het leven van mensen zorgde voor ziekte, angst, ruzie en verdeeldheid, verslaving, enzovoort. Maar ook de verandering die kwam in mensenlevens nadat ze bevrijd werden van demonen of demonische invloed. Gods macht gaat ver uit boven de macht van demonen. Jezus heeft hun macht gebroken door Zijn dood en opstanding. En wanneer wij hen daarom in Jezus Naam aanspreken, gaan staan in onze autoriteit in Christus, dan kunnen ze niet anders dan gehoorzamen!

Petrus geeft ons deze waarschuwing en bemoediging mee: "Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt." (1 Petrus 5:8-9 HSV) We leven in een tijd waarin we het ons niet kunnen veroorloven om demonen te ontkennen of te onderschatten! Satan en zijn machten zullen zich meer en meer gaan roeren. Maar met een vast geloof in Christus, onze Rots, staan we sterk en zijn we in staat om weerstand te bieden! "De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet." (Spreuken 18:10 HSV)

1 opmerking:

  1. Bijzonder en waar. Mooi geschreven. Ik vind het zo lastig om er in de praktijk mee om te gaan omdat ik nooit onderwijs erover hen gehad en omdat dit zo nieuw voor me is. Het is bijzonder dat ik deze blog lees,hij stond echt zomaar op m'n scherm en ik heb geen idee hoe die er is gekomen. Dank je wel,weer een stapje verder. Gods zegen

    BeantwoordenVerwijderen