zondag 10 juli 2016

Mijn gebed doet er toe

Mijn gebed doet er toe
Doet mijn gebed er eigenlijk toe? Zou er echt iets veranderen wanneer ik zou stoppen met bidden? In de vorige overdenking 'Bidden naar een hemel van koper?' stond ik al even stil bij het gevoel, dat je soms wel eens kunt hebben, dat je gebed op de een of andere manier niet aan komt. Je bidt, maar er verandert zo weinig ... Een gevoel dat je vast wel zult herkennen ...

En toch ... wanneer ik in de Bijbel lees wat Jezus zegt over bidden, dan blijkt mijn gevoel geen goede maatstaf voor de waarde van mijn gebed! Jezus presenteert het gebed als een zeer krachtig en noodzakelijk instrument! En Hij wil dat we dat ook op die manier gebruiken.

Voor mij was het een eyeopener toen ik ontdekte, dat het Hebreeuwse woord voor bidden afkomstig is van 'lehitpallel', dat 'rechtspreken' of 'beoordelen' betekent. Wanneer ik aan het bidden ben, ben ik dus aan het rechtspreken; over mijzelf, over mijn omstandigheden, over mensen waarvoor ik bid, over de situatie in de wereld, enzovoort. Het beeld van rechtspreken krijgt nog meer diepte wanneer ik bedenk, hoe Jezus satan noemt: "vorst van deze wereld" (Johannes 12:31). En Paulus noemt hem: "de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten  en zichzelf als God voordoet." (2 Thessalonicenzen 2:3-4)


We leven dus in een wereld waar niet het recht van God, maar het recht van satan geldt. Kijk maar om je heen en vergelijk dit met wat God in de Bijbel zegt over hoe Zijn recht er uit ziet! Steeds meer wordt het recht van God aan de kant geschoven in deze wereld. Dat is de realiteit waarin we ons bevinden!

Een realiteit die begonnen is toen satan zich als engel verhief boven God. Hij wilde hebben, wat alleen God toekwam. Hij zei: "Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mij verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste." (Jesaja 14:13) De straf voor zijn hoogmoed is, dat hij uit de nabijheid van God wordt verstoten en neergeworpen wordt op de aarde. En daar gaat hij verder. Opnieuw probeert hij zich toe te eigenen wat van God is. Hij verleidt de mens om te kiezen tegen God. Maar opnieuw wijst God hem zijn plaats: "En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen." (Genesis 3:15) Jezus werd mens als wij om ons uit de macht van satan te bevrijden. "Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon mens geworden als zij om door Zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood." (Hebreeën 2:14-15 NBV)

Maar ook al is hij verslagen, satan blijft doorgaan met op te eisen wat niet van hem is! In Openbaringen 12 wordt satan gepresenteerd als 'de misleider' en 'de aanklager'. "Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft." (Openbaringen 12:12) En als ik om me heen kijk, dan wordt dat meer en meer zichtbaar!

Maar de Bijbel laat mij verder kijken dan dat! De aardse werkelijkheid mag dan zijn, dat satan meer en meer kapot maakt, de geestelijke werkelijkheid is een andere! Satan is verslagen! Hij voert een achterhoedegevecht! En dat is waarom het voor mij zó belangrijk is om elke dag in de Bijbel te lezen. Omdat ik alleen zo het juiste zicht krijg op de realiteit. "Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden." (Kolossenzen 1:13-14) Niet wat ik om mij heen zie, is mijn realiteit, maar Jezus is mijn realiteit!

En omdat dát mijn realiteit is, mag ik ook vanuit die realiteit gaan handelen! Omdat Jezus mijn realiteit is, mag ik gaan staan in Zijn overwinning. "En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood." (Openbaringen 12:11) Door Jezus mag ik over de aardse omstandigheden heen kijken. Maar dat niet alleen! Door het bloed van Jezus en door het woord van mijn getuigenis ben ook ik in staat om weerstand te bieden aan satan. Ik mag hem er aan herinneren, dat hij verslagen is!

Elke aanklacht, elke verleiding, elke leugen of wat satan ook maar op mij af vuurt ... het verandert niets aan mijn realiteit! In al die situaties mag ik recht spreken. Gods Waarheid uitspreken over alle omstandigheden. Dat is ook wat Jezus zelf ons leert. Wanneer Zijn discipelen vragen of Jezus hen wil leren bidden, dan is dit wat Hij hen leert:

"Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen." (Mattheüs 6:9-13)

Met dit gebed leert Jezus ons recht spreken over de situatie waarin wij leven. Allereerst door niet satan, maar God alle eer te geven. Het gaat om Zijn Naam! Vervolgens door te proclameren, dat niet het koninkrijk van satan, maar het Koninkrijk van God zal komen. De overwinning is al behaald! En daarom zal niet wat satan wil, maar wat God wil gebeuren. Zoals het in de hemel is, zo zal het ook op aarde zijn! En dat wordt nu al zichtbaar in de keuzes die ik maak. En omdat ik door Jezus kind van God ben, mag ik ook aanspraak maken op wat God belooft. Ik hoef me geen zorgen te maken over wat ik zal eten of drinken, want God zal voorzien. Ik mag leven uit vergeving en gun dat ook aan anderen. En in Christus ben ik meer dan overwinnaar!

Wanneer Jezus dit gebed leert aan Zijn leerlingen wijst Hij er nadrukkelijk op, dat hun bidden wezenlijk anders moet zijn, dan wat Jezus om zich heen ziet gebeuren: opzichtig in het openbaar om anderen te laten zien hoe geweldig vroom je bent en hoe mooi je kunt bidden en het liefst met veel omhaal van woorden. 'Dat is allemaal overbodig', zegt Jezus! 'Jullie moeten het ánders doen!' "Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt." (Mattheüs 6:8) God weet al lang wat wij nodig hebben. Dat hoeven we dus helemaal niet aan Hem te vertellen! Wat God wil, is niet dat we uitspreken wat wíj willen, maar wat Híj wil! Mijn bidden moet niet draaien om mijn wil, maar om "Uw wil geschiede"!

Dat betekent overigens niet, dat ik mijn persoonlijke verlangens niet met God mág delen. Paulus schrijft: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus." (Filippenzen 4:6-7) Juist door mijn gedachten, mijn verlangens, mijn zorgen met God te delen, geef ik Hém de touwtjes in handen. Door mijn gedachten te delen met God, breng ik mijn gedachten in overeenstemming met Zijn wil. Ook schrijft Paulus: "Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u." (1 Thessalonicenzen 5:17-18) Voortdurend in gesprek zijn met God en zo Zijn wil zoeken.

Het 'recht spreken' komt later opnieuw terug in het onderwijs van Jezus: "Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden." (Mattheüs 18:18-20) Jezus verwijst hier naar het recht spreken zoals God dat aan Zijn volk voorgeschreven had: "Op de verklaring van twee of drie getuigen moet hij die dient te sterven, gedood worden; hij mag niet gedood worden op de verklaring van slechts één getuige." (Deuteronomium 17:6) Er moeten dus 2 of 3 zijn met hetzelfde getuigenis. Pas dan is het rechtsgeldig. Een principe dat meerdere keren in de Bijbel terug komt.

Als Jezus het dus heeft over "twee die eenstemmig iets verlangen", dan heeft Hij het dus over twee mensen met hetzelfde getuigenis. Wat ze zeggen komt overeen. Bidden we vanuit ons persoonlijke verlangen, dan wordt dat lastig. Dan zijn we gericht op wat we zelf willen en daarbij zet ieder mens van nature zichzelf centraal. Maar bidden we vanuit wat God wil, oftewel "Uw wil geschiede", dan is er wél eenparigheid. Dan vragen we niet wat God wil, maar dan zéggen we wat God wil.

Maar hoe kan ik als mens nu weten wat God wil? Eigenlijk heel eenvoudig ... Ten eerste omdat Jezus in ons woont. "Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20) Ten tweede omdat de Heilige Geest ons helpt en met ons mee bidt: "En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26) En ten derde omdat God ons Zijn wil openbaart in Zijn Woord. Wil ik dus weten wat God wil? Dan moet ik lezen in de Bijbel en luisteren naar wat Hij zegt in mij door Zijn Heilige Geest.

En het mooie is: ook dan geldt weer de 'regel' van de twee getuigen! Want wat de Heilige Geest in mij spreekt, kan nooit in tegenspraak zijn met wat God zegt in Zijn Woord. Is dat wel het geval, dan doe ik er goed aan om mezelf af te vragen of God het was die tegen mij sprak of iemand anders ... iemand die voortdurend probeert om mij leugens te vertellen ... de grote verleider. En twijfel ik? Dan doe ik er goed aan om te rade te gaan bij iemand anders, iemand van wie ik weet dat hij of zij zich ook door God laat leiden. Een derde getuige dus om het nogmaals te bevestigen. Ik moet denk aan bijvoorbeeld Gideon, die ook twee keer een bevestiging vroeg van God, voordat hij ging doen waartoe God hem riep.

Bidden naar Gods wil, betekent dus: recht spreken. Recht spreken in Jezus' Naam. En wat een kracht gaat daar van uit! Een paar voorbeelden van wat we dan kunnen verwachten:
  • "Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden." (Mattheüs 7:8)
  • "Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen." (Markus 11:24)
  • En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. (Johannes 16:23)
  • "Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen." (1 Timotheüs 2:1-4)
  • "Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden." (Jacobus 5:14-15)
  • "Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand." (Jacobus 5:16)
  • "En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen." (1 Johannes 5:14-15)
  • "Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden." (1 Johannes 5:16)
Zomaar een paar voorbeelden over de uitwerking van mijn gebed. Bidden gaat vooraf aan ontvangen. Bidden gaat vooraf aan een rustig en stil leven. Bidden gaat vooraf aan genezing. Bidden gaat vooraf aan vergeving. Bidden gaat vooraf aan de redding van een zondaar. Kortom: mijn gebed doet er toe! God schakelt mij in, zodat Zijn recht op aarde zichtbaar wordt. Door mijn gebed wordt Zijn Koninkrijk zichtbaar. Door mijn gebed komt er licht in de duisternis!

Bidden is recht spreken. En dat brengt reuring in de hemelse gewesten! En daarom waarschuwt Paulus: Wees waakzaam en gebruik je wapenrusting! "Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen." (Efeziërs 6:11-18) Mijn gebed doet er toe!

1 opmerking: