zondag 16 oktober 2016

Geloof is uit het horen; getuigen dus!

Wat heb jij in jouw leven van God ervaren? Hoe heb jij God aan het werk gezien? Welke lessen heb je van Hem geleerd? Hele persoonlijke vragen ... Of toch niet? 

Ik las over de plagen die God deed in Egypte ... Het doel van God was om de farao er toe te bewegen om de Israëlieten vrij te laten. Maar dat was niet het enige doel! God deed het ook "Zodat u ten aanhoren van uw kinderen en uw kleinkinderen kunt vertellen wat Ik in Egypte heb aangericht, en wat Mijn tekenen waren die Ik onder hen verricht heb. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben." (Exodus 10:2) Hoe bijzonder is dat! God richt Zich niet alleen op het heden, maar ook op de toekomst. God richt Zich op de generatie van vandaag, maar ook op de toekomstige generaties! De wonderen en tekenen waren gericht op de bevrijding van Zijn volk op dat moment. Maar tegelijk moest het een getuigenis worden. De volgende generaties moesten de getuigenissen te horen krijgen. Waarom? Zodat niet alleen de generatie van vandaag, maar ook de komende generaties zouden "weten dat Ik JHWH ben". In wat Hij doet wordt zichtbaar wie Hij is. Dat wordt eveneens weerspiegelt in Zijn Naam: JHWH ... 'Ik ben er' Niet alleen voor de generatie van nu, maar voor alle generaties!

God zegt tegen Israël: "U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland. Ík heb verkondigd en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en er was geen vreemde god onder u. U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben." (Jesaja 43:10-12)

Door het horen van de getuigenissen van hun vaders en moeders, hun opa's en oma's leerden de kinderen wie God was. Dat betekent dus wel, dat als het getuigenis verstomde, dit voor de kinderen betekende, dat God uit beeld raakte. De getuigenissen van de vorige generaties waren dus onmisbaar als het gaat om het leren kennen van God!

scherpe woorden
Ditzelfde zien we terug als God het volk Zijn leefregels geeft: "'Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 
Daarom zult u de HEERE, uw God,  liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw  kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat." (Deuteronomium 6:4-7) Het onderwijs van JHWH, Zijn leefregels, moeten doorverteld worden. Inprenten ... het woord dat hier gebruikt wordt, is 'scherpen'. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt als het gaat om het scherp maken van pijlen en zwaarden. 

Ik moet daarbij denken aan Hebreeën 4:12: "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart." Wanneer je met het Woord van God bezig bent, dan dringt dat diep in je leven door. En vanaf het begin af aan geeft God Zijn volk de opdracht om met Zijn Woord bezig te zijn. Als je thuis bent, als je onderweg bent, als je naar bed gaat en als je opstaat; kortom de hele dag door moest Zijn Woord in hun gedachten zijn. Gods Woord als rode draad in hun leven. Maar dat niet alleen! Ze moesten er over praten met hun kinderen. En wat de kinderen hoorden van hun ouders, zagen ze terug in het leven van hun ouders. Horen én zien wat het Woord van God teweeg brengt. Het gaat niet om het uit het hoofd leren ... Het moest ook de kinderen raken in hun hart! Want alleen zo zouden ze God leren kennen als JHWH; 'Ik ben er' ook voor jou!

Wanneer de ouders hun plicht verzaakten, dan had dat direct gevolgen voor hun kinderen. Wanneer de kinderen de getuigenissen niet meer te horen kregen, wanneer de leefregels van God niet meer aan hen werden verteld door hun ouders op een manier dat het hun hart raakte, dan dwaalden de kinderen bij God vandaan. En dat werkte weer door naar de volgende generatie ... Als je de geschiedenis van het volk Israël leest, dan zie je dit heel duidelijk terug. Mozes spreekt het volk hier ook op aan: "Doet u dit de HEERE aan, dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden? Denk aan de dagen van vroeger tijd; let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen, vraag het uw oudsten, zij zullen het u zeggen." (Deuteronomium 32:6-7) Het volk lijkt vergeten te zijn wie JHWH is! En dus stuurt Mozes hen naar degenen toe die hen dat hadden moeten inscherpen! Vraag de vorige generaties om hun getuigenis!

Paulus komt hier ook op terug: "Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God." (Romeinen 10:17) Wil je God leren kennen, dan zul je over Hem moeten horen! Dan heb je vaders en moeders, opa's en oma's nodig die over Hem vertellen! Die getuigen van wat God in hun leven heeft gedaan. Die vertellen over hoe zij God ervaren hebben in hun leven en over de lessen die zij van Hem geleerd hebben. Die het leven met God aan hun kinderen voorleven. Zodat ook de komende generaties "weten dat Ik JHWH ben"; de God 'Die er is' ook voor jou!

beeldcultuur
'We zijn tegenwoordig veel meer visueel ingesteld.' of 'We leven in een beeldcultuur.' Zo maar een paar uitspraken die ik pas weer hoorde. Bedoeld wordt, dat we, veel meer dan vroeger, het moeten hebben van visuele ondersteuning, informatie via beeld. Het lezen en luisteren is verschoven naar de achtergrond. We moeten het voor ons zien, anders begrijpen we het niet. Logisch ook, want vroeger had je geen TV's, geen tablets en geen schermpje in je broekzak.

Ik merk hoe kerken hier mee worstelen ... Preken moeten korter en op zijn minst visueel ondersteund worden. En op het podium moet er zeker iets te zien zijn. Want anders kunnen we de aandacht er niet bij houden. En jongeren zéker niet ...

Ook hoor ik soms dat men de toenemende aandacht voor wonderen en tekenen van hier uit probeert te verklaren. Tegelijk klinken er dan ook waarschuwingen ... Jezus zegt immers zelf tegen Thomas: "Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd;  zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven." (Johannes 20:29) En wat zegt Jezus tegen de Farizeeën en Schriftgeleerden? "Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet." (Mattheüs 12:39) En Paulus lijkt dit nog eens te bevestigen wanneer hij zegt: "Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God." (Romeinen 10:17) Maakt de Bijbel hier geen korte metten met de visuele ondersteuning? Sommige christenen zeggen dan ook, dat we genoeg hebben aan wat we lezen in de Bijbel. Dat is het evangelie dat we hebben gekregen van God en daarom hebben we nu geen tekenen en wonderen meer nodig.

tekenen en wonderen
Wanneer we deze teksten zo op een rijtje zetten, dan zouden we inderdaad die indruk kunnen krijgen. De vraag is echter of we zo met de Bijbel om moeten gaan. Want het zou betekenen, dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Direct nadat Jezus terug naar de Hemel was gegaan, gaan Zijn leerlingen op pad: "Zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden." (Marcus 16:20) Hiermee gebeurde precies wat Jezus hen had opgedragen en beloofd (zie Marcus 16:15:18). De belofte, dat de verkondiging van het evangelie bevestigd zal worden door tekenen, geeft Jezus ná de eerdere afwijzingen van de vraag naar een teken. Blijkbaar was het helemaal niet de bedoeling van Jezus om tekenen en wonderen af te schaffen! 


Wanneer we naar de teksten kijken waar Jezus de vraag om een teken afwijst, dan gaat het heel nadrukkelijk om situaties waar sprake is van ongeloof. Thomas had al diverse getuigenissen gehoord over het feit dat Jezus was opgestaan uit de dood. Maar al deze getuigenissen geloofde hij niet! Hij wilde pas geloven als hij het met eigen ogen zou zien! En dat is waar Jezus Thomas op aan spreekt.

Hetzelfde geldt voor de vraag om een teken door de Farizeeën en Schriftgeleerden. Hun vraag kwam niet voort uit geloof, maar uit ongeloof. Hun vraag hangt samen met een andere vraag: "Met welke bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze bevoegdheid gegeven?" (Mattheüs 21:23) Om deze vraag beter te begrijpen, is het goed om te weten, dat een rabbi (een leermeester) altijd zijn bevoegdheid kreeg van een andere rabbi en na het doorlopen van een hele opleiding. Pas wanneer andere rabbi's jou de bevoegdheid hadden verleend, mocht je zelf als rabbi aan de slag. Ze wilden Jezus niet als Rabbi accepteren zonder deze bevoegdheid. Maar Jezus verwijst hen terug naar wat er geschreven staat over Hem in de Tenach (de boeken van Mozes, de profeten en de geschriften). Die kenden ze op hun duimpje en daaruit hadden ze kunnen weten dat Jezus de beloofde Messias was en dat Zijn bevoegdheid dus rechtstreeks bij God vandaan kwam. Maar ook bij hen was er sprake van ongeloof ... En daarom zegt Jezus: "Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet." (Mattheüs 12:39) Jezus legt meteen ook uit wat Hij er mee bedoelt: "Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd  op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!" (Mattheüs 12: 40-41) Jezus zet ze heel nadrukkelijk op het goede spoor, maar weigeren het te geloven ... Johannes vertelt dat Jezus zoveel gedaan heeft, dat het onmogelijk is om alles te beschrijven. Desondanks blijft het ongeloof ... De wonderen en tekenen die Jezus deed waren een bevestiging van de woorden, die Hij sprak en bovendien ook een vervulling van alles wat er in de Tenach over Hem geprofeteerd stond. En toch wezen ze Hem af ... 

Dat Jezus hun vraag naar een teken afwijst, staat dus in die context. Ze hebben alles gelezen, gehoord en gezien wat ze nodig hadden. Daar zullen zij het mee moeten doen ... Dat betekent niet, dat dit dus ook allemaal betrekking heeft op ons en op onze tijd! Integendeel! Juist door de tekenen en wonderen wil God bevestiging geven! Ook nu komt het weer aan op goed lezen! "Zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden." (Marcus 16:20) De leerlingen van Jezus gaan op pad om te vertellen van de grote daden van God. Alle volken op aarde moeten horen wie JHWH is! De God die er is, ook voor hen! De discipelen gaan op pad om hun getuigenissen te vertellen, Gods leefregels bij mensen onder de aandacht te brengen op een manier dat het hen raakt in hun hart! Terug naar het principe, dat God vanaf het begin af aan al aan Zijn volk had opgedragen. En Jezus belooft: tekenen en wonderen zullen het Woord bevestigen! Als Gods Woord gesproken wordt, zal de Heilige Geest krachtig gaan werken! Daar kunnen wij met onze 'beeldcultuur' nooit tegen op!

Paulus schrijft: "Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam temidden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje." (1 Thessalonicenzen 1:5-7)

wees Mijn getuigen!
Persoonlijke getuigenissen, doorvertellen hoe God je leven heeft veranderd, vertellen over de lessen die je geleerd hebt in je leven met God, het leven met God voorleven aan je kinderen ... Daarin wordt zichtbaar wie JHWH is. Onze getuigenissen zijn de plaatjes die God gebruikt om de volgende generaties duidelijk te maken wie Hij is! Voor Thomas waren de getuigenissen van anderen té wonderlijk ... Hij wilde het met eigen ogen zien. Maar de boodschap van Jezus is duidelijk: "
Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd;  zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven." (Johannes 20:29) Jezus wil geloof! En dat geloof zal Hij bevestigen met tekenen en wonderen.

Wat we lezen in de Bijbel, het geschreven Woord van God, mogen we terugzien en bevestigd zien in de getuigenissen van de generaties die ons zijn voorgegaan. En wij mogen ons getuigenis daar weer aan toevoegen. En God zal Zijn Woord, dat door ons doorverteld en in praktijk gebracht wordt, bevestigen door tekenen en wonderen! Ook vandaag nog! God zet alle generaties in beweging ... 

Ik was eens bij een dienst waarin het ging over de liefde van God. Het ging ook over mensen die opgegroeid zijn zonder liefde. Die nooit echte liefde van hun ouders hebben ervaren ... Aan het eind van de preek nodigde de voorganger deze mensen uit om naar voren te komen. Voor elk van hen zou persoonlijk gebeden worden voor herstel in de gebrokenheid die ze ervaren, voor innerlijke genezing, voor kracht om te vergeven ... Ik schrok van de grote hoeveelheid mensen die naar voren ging! Wat een pijn en verdriet in hun ogen. En niet bij een paar, maar bij velen ... Wát een gebrokenheid, ook onder christenen! Voor ons zat een man van rond de tachtig ... Hij vroeg aan degene naast hem: 'Denkt u dat ik ook naar voren mag gaan?' Met elkaar moedigden we hem aan om die stap te zetten. Schuifelend ging hij als een van de laatsten naar voren ... Toen hij terug kwam straalde hij! In zijn ogen was zichtbaar, dat God een last van hem had afgenomen, die hij al die jaren met zich mee gezeuld heeft. Hoewel het al een paar jaar geleden is, zie ik het nog steeds voor me ... Wát een getuigenis! Daar kan geen plaatje, geen filmpje of toneelstukje op het podium tegenop! Juist in de getuigenissen van mensen mag doorklinken Wie God is: JHWH, 'Ik ben er', ook voor jou! Niet in plaats van de Bijbel, niet in plaats van het onderwijs vanuit Gods Woord, maar juist om te laten zien dat God zegt wat Hij doet en doet wat Hij zegt. Hij is trouw én betrouwbaar!

Ons getuigenis heeft grote gevolgen, maar ons zwijgen ook ... Daarom een oproep aan alle generaties om te blijven getuigen, "als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat." Binnen ons gezin, maar ook binnen de gemeente waar we deel van uit maken, voor de mensen in onze omgeving, voor de mensen op straat, voor iedereen! Gods Woord spreken én in praktijk brengen. Vertellen wie God is en wat Hij doet! Dag in dag uit ... tot de dag dat Jezus terug komt en God Zijn Woord definitief zal bevestigen. 

1 opmerking:

  1. Dank je wel voor je mooie blog en goede aansporing. Ik voel me af en toe een echte stuntel, wat betreft getuigen.

    BeantwoordenVerwijderen