zondag 17 september 2017

Herkenbaar zoals Jezus

Als we in de Bijbel lezen wat er allemaal over Jezus wordt gezegd, dan leren we dat Hij drie bedieningen heeft. Hij is Profeet, Priester en Koning. Zo wordt Hij aangekondigd vóór Zijn geboorte en zo is Hij herkenbaar tijdens Zijn leven. 

Een profeet is iemand die het Woord van God door geeft: "Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet." (Exodus 4:15) "Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven,  en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken." (Deuteronomium 18:18) En dat is ook wat Jezus zegt over Zichzelf: "Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht;  en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft." (Johannes 14:24) En de mensen herkennen Hem ook als profeet: "En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag." (Lucas 4:32) "Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij:  Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou." (Johannes 6:14)

zondag 2 juli 2017

Durf je alles los te laten?

Durf je alles los te laten?
Loslaten ... Daar zijn we als mens niet echt dol op! We willen graag de touwtjes in handen hebben. Zelf de regie hebben. Ook het loslaten van het verleden, het loslaten van ons bezit, onze baan, onze vrienden; het valt ons mensen zwaar! Oh ja, soms lukt het ons wel. Maar gaat het dan vaak niet om dingen waar we toch al weinig mee hebben? Of waarbij het ons ook wel goed uit komt als we het los moeten laten?

Ook in de Bijbel lezen we verschillende voorbeelden waar blijkt dat loslaten heel erg moeilijk is! Jezus zelf noemt ons verschillende voorbeelden: "Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden." (Lucas 17:32-33) Jezus wijst hier terug naar wat we lezen in Genesis 19. We lezen daar dat God aankondigt, dat Hij Sodom en Gomorra zal vernietigen vanwege hun volharding in de zonde. Lot en zijn gezin moet vluchten en ze mogen niet achterom kijken. Ze moeten heel letterlijk het leven in de zonde de rug toe keren. Maar de vrouw van Lot kan het niet laten om toch achterom te kijken. Ze kan haar leven daar niet los laten, begrijpen we uit de woorden van Jezus.

zondag 11 juni 2017

God wil spreken, maar willen wij ook luisteren?

Stel dat God vandaag tegen je zou spreken, zou je dan Zijn stem herkennen? Sta je er voor open, dat Hij spreekt? En wil je dan ook echt horen, wat Hij te zeggen heeft? Misschien heb je het nog nooit ervaren en vraag je je af hoe het zal zijn. Misschien heb je in het verleden Gods stem verstaan, maar lijkt het nu stil te zijn. Of misschien hoor je Zijn stem wel, diep in je hart, maar ben je zo ver bij Hem vandaan geraakt, dat je niet langer wilt luisteren ...

Ik werd geraakt door de geschiedenis van Eli en Samuël. Het moet wat zijn geweest voor Samuël! We weten niet precies hoe oud hij was, maar waarschijnlijk nog een kleuter. En dan wordt hij door zijn moeder naar de tempel gebracht om daar voortaan te wonen. Zijn moeder zal het hem ongetwijfeld meerdere keren hebben uitgelegd. Maar zou hij het begrepen hebben? En dan woon je ineens in de tempel als helper van de hogepriester ... ver bij je ouders vandaan. Eén keer per jaar zie je ze nog als ze weer komen voor het jaarlijkse offer. En elk jaar heeft moeder Hannah weer nieuwe kleren bij zich.

Zijn moeder zal hem vaak hebben verteld over haar gebed jaren geleden. Over haar pijn omdat ze geen kinderen kreeg. Over haar worsteling met God in gebed en daarbij haar belofte aan God, dat als Hij haar een zoon zou geven ze die aan God terug zou geven door deze zoon helemaal aan God te wijden. Als dank voor het wegnemen van haar kinderloosheid. Hannah geeft haar zoon als het ware terug aan God. Samuël noemt ze hem, wat betekent 'Naam van God' of 'door God gehoord'.

zondag 26 februari 2017

Radicaal anders

Radicaal anders ... in tijden van verkiezingen hoor je dat regelmatig voorbij komen. De messen worden geslepen en één ding is duidelijk: zoals het nu gaat kan het niet langer! Het moet ánders! En hoe dat 'anders' er uit ziet, daarover verschillen de meningen nogal.

Ook Jezus ging de straat op met een boodschap van 'radicaal anders'. Tenminste zo werd het ervaren door de mensen. "En ze stonden versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn? En het gerucht over Hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea." (Marcus 1:22,27-28) De boodschap van Jezus is niet alleen anders, het heeft ook autoriteit.

Een boodschap waarover Paulus schrijft: "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen." (Hebreeën 4:12-13) 

zondag 12 februari 2017

Heeft Jezus ook in jouw storm het laatste woord?

Heeft Jezus ook in jouw storm het laatste woord?
Het blijft een indrukwekkend verhaal: de storm op het meer. Na een lange dag onderwijs geven over het Koninkrijk van God stelt Jezus Zijn leerlingen voor om naar de overkant te varen. In het begin van Marcus 4 lezen we, dat er zich een "grote menigte" verzameld had. Zoveel mensen, dat Jezus in een boot stapt en een stukje het meer op gaat. Vanuit de boot vertelt Jezus de mensen op de oever 4 gelijkenissen over het Koninkrijk.

kenmerken van het Koninkrijk
Eerst vertelt Hij over zaad dat gezaaid wordt en op verschillende soorten ondergrond terecht komt. Zaad kan niet groeien zonder goede ondergrond. Langs de weg wordt het weggepikt door de vogels. Op de steenachtige ondergrond ontkiemt het snel, maar zodra de zon er op schijnt, verschroeit het. Tussen het onkruid wordt het langzaam verstikt. Alleen het zaad, dat in goede grond terecht komt, groeit op tot grote planten om daarna vrucht te dragen. Gods Woord kan geen vrucht dragen als je het laat wegpikken door de leugens die satan je influistert, als je het laat verdorren zodra je in moeilijke omstandigheden terecht komen of het laat verstikken door alles wat het leven in dit aardse bestaan te bieden heeft. Gods Woord kan alleen vrucht dragen als het echt een plek in je hart en je gedachten krijgt, daar wortel kan schieten, ruimte krijgt om te groeien en dagelijks gevoed wordt. Gods Woord kan alleen vrucht dragen als je er echt mee aan de slag gaat. Dat is het eerste principe van het Koninkrijk die Jezus de mensen duidelijk maakt.