zondag 17 september 2017

Herkenbaar zoals Jezus

Als we in de Bijbel lezen wat er allemaal over Jezus wordt gezegd, dan leren we dat Hij drie bedieningen heeft. Hij is Profeet, Priester en Koning. Zo wordt Hij aangekondigd vóór Zijn geboorte en zo is Hij herkenbaar tijdens Zijn leven. 

Een profeet is iemand die het Woord van God door geeft: "Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet." (Exodus 4:15) "Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven,  en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken." (Deuteronomium 18:18) En dat is ook wat Jezus zegt over Zichzelf: "Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht;  en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft." (Johannes 14:24) En de mensen herkennen Hem ook als profeet: "En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag." (Lucas 4:32) "Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij:  Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou." (Johannes 6:14)

Een priester is een middelaar. Hij staat tussen God en de mensen in: hij brengt door het offeren verzoening tussen de mensen en God, hij doet voorbede, geeft onderwijs over de wet van God en gaat het volk voor in het zich houden aan deze wet. Voor Zijn geboorte werd al over Jezus gezegd: "De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek." (Psalm 110:4) Jezus kwam om Zichzelf te offeren voor de schuld van de mensen. Hij kwam verzoening brengen en deed voorbede: "Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze." (Johannes 17: 9,15) En Paulus schrijft over Jezus: "Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,  maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar  zonder zonde." (Hebreeën 4:14-15) 

Een koning is iemand die regeert en zorg draagt voor zijn onderdanen. Hij heeft gezag en autoriteit. Jezus wordt aangekondigd als koning: "Zie, er komen  dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde." (Jeremia 23:5) "Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin." (Zacharia 9:9) "Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en  God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen." (Lucas 1:32-33) Het gezag, de autoriteit van Jezus wordt heel duidelijk zichtbaar voor de mensen in de wonderen die Hij doet: "En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?" (Marcus 1:27) "Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?" (Marcus 4:41) 

Jezus is Profeet, Priester en Koning. Zo was Hij aangekondigd en zo was Hij herkenbaar. En het bijzondere is, dat Jezus zegt, dat iedereen die in Hem geloofd op dezelfde manier herkenbaar zal zijn! "En Hij zei tegen hen:  Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden,  maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:  in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven;  in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden;  op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden." (Marcus 16:15-18) 

Vanaf het moment, dat Jezus op aarde kwam, werd gedoopt en de Heilige Geest op Hem kwam, was Jezus voor iedereen herkenbaar als Profeet, Priester en Koning. Het was hoorbaar in wat Hij zei en het was zichtbaar in wat Hij deed. En Jezus leerde Zijn leerlingen om ook zo herkenbaar te zijn, onderwijs te geven zoals Hij onderwijs gaf, hun leven in dienst te stellen van de Vader, te bidden zoals Hij bad, met gezag te spreken zoals Hij met gezag sprak. En zo moeten ze ook herkenbaar blijven. Daarom zegt Jezus ook: "En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam,  Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb." (Johannes 14:16-17, 23, 26) "Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,  want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen." (Johannes 16:13-15)

De Profeet, Priester en Koning heeft ons niet met lege handen achter gelaten. Wie gelooft, gedoopt is en de Heilige Geest heeft ontvangen, is vanaf dat moment herkenbaar zoals Jezus herkenbaar was. In de woorden die God ons geeft te spreken, in de voorbede die we doen voor anderen, in het brengen van recht waar we onrecht zien, in het uitdrijven van demonen en het leggen van onze handen op de zieken. Niet in eigen kracht, maar in de Naam (en dus in de autoriteit) van Jezus.

En hoe bijzonder is het om vanuit dit perspectief het eerste deel van de Bijbel weer eens door te lezen! Lezen over hoe de mens de heerschappij over de aarde uit handen gaf, maar waar God duidelijk maakt hoe Hij dit weer zal herstellen. (Genesis 3) Lezen over God die een volk voor Zichzelf apart zet, voor hen een plaats inruimt op de aarde waar niet satans wil wet is maar Gods wil wet is. Lezen over wat er gebeurt als Gods wil aan de kant wordt geschoven en toch satans wil weer wet wordt. 

Maar ook de vele verhalen lezen over profeten, priesters en koningen. Vele verhalen om onszelf aan te spiegelen. Vele voorbeelden waar we van kunnen leren wat het inhoudt om profeet te zijn en priester en koning. Voorbeelden wat er gebeurt als ze zich laten leiden door God, maar ook wat er gebeurt wanneer ze Hem de rug toe keren en op eigen kracht vertrouwen. 

En dan aansluitend natuurlijk de verhalen over Jezus. Het volmaakte voorbeeld van zowel profeet als priester en koning! En daarna alle getuigenissen hoe de leerlingen van Jezus en anderen die Jezus aannamen als Heer van hun leven, zich lieten dopen en de Heilige Geest ontvingen. Uitlopend in het laatste boek in de Bijbel waarin God ons een vooruitblik geeft naar het moment dat onze Profeet, Priester en Koning terug zal komen op de wolken, wanneer Gods wil weer wet zal zijn op heel de aarde en elke knie zich voor Hem zal buigen. 

En laten we wat we lezen ook heel persoonlijk maken! Lees bijvoorbeeld het eerste stuk van Psalm 72 eens; een gebed voor koning Salomo. Lees het eens alsof het een gebed is voor jouzelf als koning. Dan lees je dit (cursivering is gewijzigde tekst):

O God, geef mij Uw recht 
en Uw gerechtigheid aan mijn zoon.
Dan zal ik over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.
De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.
Ik zal de ellendigen van het volk recht doen,
Ik zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.
Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn,
van generatie op generatie.
Ik zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,
als regendruppels die de aarde bevochtigen.
In mijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.
Ik zal heersen van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

Zo wordt ineens deze psalm een spiegel voor mij zelf! Is dit hoe ik herkenbaar ben als koning? Sta ik op tegen onrecht? Help ik de kinderen van armen er weer bovenop? Ben ik inderdaad op die manier tot zegen als regen die de aarde bevochtigt? Zie ik inderdaad rechtvaardigen tot bloei komen? 

Is dat hoe ik herkenbaar ben? En ben ik ook herkenbaar als profeet en priester? Ben ik herkenbaar zoals Jezus beschrijft in Marcus 16? Wat een genade, dat we de Bijbel hebben als leerboek voor elke dag. Het ultieme handboek van elke profeet, priester en koning; relevant van kaft tot kaft! Wat een genade dat Jezus voor ons een voorbeeld was in levende lijve! Wat een bemoediging dat we geen profeet, priester en koning hoeven te zijn in eigen kracht, maar het zijn in Zijn Kracht, door Zijn Geest en in Zijn Naam. 

"Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs  Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" (Romeinen 8:31-32) Profeet, priester en koning zijn is niet eenvoudig en plaatst ons midden in de strijd met de machten van deze wereld. "Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Romeinen 8:37-39) 

"Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen  priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang." (Openbaringen 20:6) "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint,  zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb." (Openbaringen 3:20-21)

1 opmerking:

  1. Dank je wel!Ik zou meer op Jezus willen lijken qua priesterschap. Wat Hij doet als priester is (onder andere) voor ons bidden, pleiten. Omdat dat zelf ook te doen.

    BeantwoordenVerwijderen