zaterdag 3 februari 2018

Jezus wil geen gelovige hoorders maar gelovige doeners!

Missionair zijn
Onlangs zat ik in de auto op weg naar een bijeenkomst over missionair zijn. Ik was gevraagd om de opening te verzorgen. Onderweg zette ik de cd-speler aan met een CD van Insalvation er in. Het nummer 'Abba Father' was aan de beurt ... Met de woorden die ik op mijn hart had gekregen om te delen nog vers in mijn hoofd, raakte de tekst van dit lied me behoorlijk!

You loved me first, You've chosen me
You stole my heart, You're my destiny
And I stand in awe of You

Hallelujah, I love You, Forever we will be, Forever You and me

Love so divine, Love that remains
Love brought me home, Love is Your name
And I stand in awe of You

Hallelujah, I love You, Forever we will be, Forever You and me

Abba Father, Abba Father, Draw me to Your heart
Abba Father, Abba Father, Hold me in Your arms


gemeenschap met God
Is dat niet precies waar het om gaat als je 'missionair' wilt zijn? Eerst stil staan bij de liefde van God voor ons. Beseffen, dat ik geliefd ben; door God uitgekozen. Dat ik thuis mag zijn bij God. Dat Hij mij in Zijn armen wil sluiten en Zijn hart met mij wil delen. Onder de indruk zijn van Zijn liefde! Paulus schrijft: "Als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend." (1 Korinthe 8:3) Het woord 'gekend' is een woord met een diepe betekenis! Het geeft aan, dat God mij niet alleen kent, maar mij ook begrijpt. Het woord dat er staat, wordt ook gebruikt voor 'gemeenschap hebben'. Als ik God liefheb, dan 'kent' God mij, zoals een man en vrouw elkaar kennen binnen het huwelijk!

Als je net getrouwd bent, dan ben je dolgelukkig. Iedereen mag weten en zien hoe verliefd je bent en hoeveel je van elkaar houdt. Ik geloof, en heb ervaren, dat als je er echt van doordrongen bent hoeveel God van ons houdt en Zijn liefde ook echt aanneemt en omarmt, er dan ook een sterk verlangen ontstaat in je hart om die liefde uit te delen. Iedereen mag, nee iedereen móet het weten, toch?

Liefde moet van twee kanten komen. God houdt van mij en ik van Hem. Mijn liefde voor Hem wordt zichtbaar in mijn houding en in wat ik doe en zeg. En vervolgens zal ik meer en meer Gods liefde voor mij ervaren. Jezus zegt: "Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen." (Johannes 14:23) Liefhebben is een werkwoord. Mijn liefde voor God, wordt zichtbaar wanneer ik doe wat er staat in Zijn Woord. "Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen." Jezus is hier heel duidelijk! God lief hebben betekent automatisch dat je Zijn Woord gaat doen! En wanneer ik dat doe, zal ik ervaren, dat God in mij woont. "Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren." (Johannes 14:21)

ver van God
Door niet te doen van Gods Woord heb ik God niet lief. Daniel noemt dat in één van zijn gebeden zelfs 'zonde, onrecht en goddeloos': "Och Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen." (Daniël 9:4-5) 

Ik heb wel eens tijden, dat het voelt alsof God ver weg is. Alsof ik bid tegen de muren. Alsof Hij mij niet hoort. En wat ik aldoor weer merk, dat dat pas verandert als ik in beweging kom. Meerdere keren heb ik ervaren, hoe waar de woorden van Jezus zijn. Mijn persoonlijke relatie met God ging ik pas weer ervaren en ging pas weer groeien op die momenten, dat ik ging doen wat Hij zegt in Zijn Woord. Jacobus schrijft: "Wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf." (Jacobus 1:22) Best stevige taal! Als ik Gods Woord alleen maar aanhoor, maar het niet ga doen, dan hou ik mezelf voor de gek! Dan sta ik eigenlijk gewoon met lege handen. En wanneer ik de woorden van Jezus hier bij betrek, dan wordt het nog steviger! Als ik Gods Woord alleen maar aanhoor, maar het niet doe, dan betekent dat in feite, dat ik God niet lief heb! En dat betekent vervolgens ook, dat ik God niet zal ervaren in mijn leven!

aan het werk
De wereld schreeuwt om mensen, die in beweging komen. Om mensen, die Gods Woord niet alleen horen, maar dit ook in praktijk brengen. Niet voor niets trekt Jezus rond met Zijn discipelen. Hoe kun je anderen bereiken als je er niet naar toe gaat? Niet voor niets stuurt Hij Zijn discipelen en ook ons er op uit! "Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19) Jezus is opnieuw heel duidelijk! Ga er op uit om de mensen Gods Woord te vertellen én leer ze om het te doen! Niet wachten tot mensen naar de kerk komen, maar de kerk uit gaan om ze op te zoeken! En wanneer we dat doen, dan zullen we merken, dat Hij er zelf bij is! "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld." (Mattheüs 28:20)

Jezus geeft Zijn discipelen en ons niet ineens een hele nieuwe opdracht! Het is dezelfde opdracht die Hij hen aldoor al heeft gegeven! Het enige verschil voor de discipelen is, dat ze het eerst deden met Jezus aan hun zijde en vanaf dat moment moeten doen met Jezus in hun hart! Maar in dezelfde kracht! Jezus zegt tegen hen: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen." (Johannes 14:12-14) De discipelen zullen doen, wat Jezus ook deed! Een belofte voor toen, maar niet minder voor nu! Jezus heeft het immers over "wie in Mij gelooft"! Geen uitzonderingen! Jezus wil dat we Gods Woord gaan doen, zoals Hij dat deed!

Wanneer we kijken naar Jezus, dan zien we dat Hij vanaf het begin af aan voortdurend bezig is met het laten zien wat 'Gods Woord doen' inhoudt. "En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk." (Mattheüs 9:35) En Jezus legt ook uit waarom het zo nodig is dat Zijn discipelen en ook wij er op uit gaan om Gods Woord te doen: "Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders." (Mattheüs 9:36-37) En elders lezen we: "En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen." (Marcus 6:34) 

Het begint met God liefhebben boven alles. Hoe? Door Gods Woord te doen. En vervolgens zullen we Zijn aanwezigheid gaan ervaren. We staan er niet alleen voor! "Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld." "Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen." Het staat er echt! God wil in ons wonen door Zijn Heilige Geest. Hij wil een persoonlijke relatie met ons. En vanuit deze persoonlijke relatie met God, zijn we ook in staat om onze naaste lief te hebben. Dan willen we niets liever dan dat! Dan gaan we er op uit om Gods Woord te doen overal waar we komen!

geloven is doen
Jezus wordt diep geraakt door de nood die Hij ziet bij de mensen, vooral de geestelijke nood! En dus zijn er arbeiders nodig! Mensen die Gods Woord gaan doen! Mensen die zich geliefd weten en van daar uit geroepen om geen hoorders van het Woord te zijn, maar daders. Mensen die onderwijs geven aan "al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." Dat is ook een zaak van gebed! "Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt." (Mattheüs 9:38) En laat ik er dan rekening mee houden, dat Hij mijn gebed verhoort, door mij in beweging en aan het werk te zetten!

Ik kan geloven dat de Bijbel waar is, maar als ik er nooit in lees, zal ik God nooit door de Bijbel heen horen spreken. Ik kan luisteren als er uit de Bijbel wordt gelezen, maar als ik er niets mee ga doen, dan zal het horen er van mij niets opleveren. Ik kan geloven, dat bidden helpt en een krachtig instrument is, maar als ik het nooit doe, sta ik met lege handen. Ik kan weten, dat mijn collega, mijn buren, mijn vrienden, mijn familie of wie dan ook in geestelijke nood zijn en het evangelie uitgelegd moeten krijgen, maar als ik het niet ga doen, dan zal er niets in het leven van deze mensen veranderen. Ik kan geloven, dat God geneest als ik iemand mijn handen op leg en bid, maar als ik het niet doe, dan zal er geen genezing zijn. Is God dan van mij afhankelijk? Ja en nee ... Genoeg voorbeelden in de Bijbel van mensen die niet doen wat God zegt en toch gebeurt er uiteindelijk wat God wil en gebruikt God het in Zijn plan. Maar tegelijk geldt, dat God in de hele Bijbel klip en klaar duidelijk maakt, dat Hij ons in wil zetten. God wil, dat ik Zijn Woord doe, want alleen daarin wordt mijn liefde voor Hem zichtbaar. En alleen zo kan Zijn liefde ook voor anderen zichtbaar worden. Aan de slag dus! "Laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid." (1 Johannes 3:18) "Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood." (Jacobus 2:26)


2 opmerkingen: