Getuigenissen

Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, ben altijd naar de kerk gegaan, heb christelijk onderwijs gevolgd en werkte in een christelijke omgeving. Ik trouwde en kreeg een mooi gezin! En toch was er ook een andere kant ... Ik liep twee keer helemaal vast, omdat ik niet om kon gaan met bepaalde zaken in mijn werk en in mijn gezin. Zolang ik alles onder controle had ging het prima. maar wanneer ik de controle dreigde te verliezen nam de stress toe en kwam ik in een vicieuze cirkel. Tot twee keer toe ging het licht daarbij helemaal uit en  viel ik voor mijn gevoel letterlijk in een zwart gat. En hoewel ik in die tijd echt heb ervaren, dat God mij er weer uit hielp, bleef ik worstelen. Ook met mijn eigen gedrag: ik deed allerlei dingen waarvan ik wist dat ik er mee moest stoppen, maar het lukte me niet ...

De grootste verandering in mijn leven was het moment, dat God mij liet beseffen, dat Zijn Koninkrijk niet alleen iets is voor later, maar ook voor nu. Het was Pinksteren en mijn vrouw en ik waren allebei ziek. Lichamelijk ziek en geestelijk uitgeput. Via Twitter zag ik een tweet voorbij komen, dat je via een livestream mee kon kijken met Opwekking. Ik moest eigenlijk niets van Opwekking hebben en had allerlei vooroordelen. Ik kon niet begrijpen, dat daar duizenden christenen naar toe gingen, zeker niet op zondag! Dan hoorde je toch in je eigen kerk te zitten? Toch liet de tweet me niet los ... En mijn vrouw en ik waren beide ook wel nieuwsgierig. het was vrijdagavond en we besloten om te gaan kijken ... Beroerd als we waren, hadden we toch niets beters te doen ...

Al kijkende werden we geraakt, door het enthousiasme waarmee er gezongen werd. En toen kwam de preek ... De boodschap raakte mij enorm! Het ging precies over mijn worstelingen! We keken elkaar aan en hadden allebei tranen in onze ogen. Op zaterdagochtend keken we weer mee en werden opnieuw diep geraakt. We hebben letterlijk gezegd tegen elkaar: 'Er gebeurt nu iets met ons, dat we niet meer in de hand hebben!' Alles wat we maar mee konden kijken hebben we mee gekeken. En vaak stroomden de tranen over onze wangen.

Wat me raakte, was het besef, dat Jezus niet zozeer kwam om mij te redden, maar om Gods Koninkrijk te herstellen. Gods boodschap voor mij was deze: Ik wil, dat jouw leven niet meer draait om jou, om jouw redding en jouw plezier. Ik wil, dat jouw leven draait om Mij, om Mijn eer, om Mijn wil en om Mijn Koninkrijk. Ik wil dat Ik zichtbaar wordt in jou, zoals Ik het bij de schepping van de mens heb bedoeld. Ik wil, dat je Jezus volgt en dat zo Mijn Koninkrijk nu al zichtbaar wordt in jou en in al Mijn kinderen.

Het raakte mij diep in mijn hart. Het voelde alsof alles op de kop werd gezet. Als God het middelpunt van mijn leven is en als alles wat ik doe direct te maken heeft met Zijn Koninkrijk, dan heeft dat consequenties voor alles! Allerlei bezigheden werden in een klap totaal onbelangrijk. Ik kreeg een verlangen om meer te leren, om te groeien. De lessen van Jezus, die ik verstandelijk zo goed kende waren ineens persoonlijke lessen voor mij geworden. Ik kreeg oog voor de lijnen in de Bijbel en ging zien hoe langs die lijnen zichtbaar wordt hoe God bezig is met Zijn herstelplan. Zonden waar ik tegen streed, kon ik nu zonder moeite de rug toe keren. Ik heb ervaren, wat een wezenlijk verschil er is tussen die twee!

Mijn leven draaide ineens niet meer om mij en om mijn koninkrijk, maar om God en Zijn Koninkrijk. God heeft mij aangeraakt en is door Zijn Geest in mij aan de slag gegaan om mijn bouwwerken af te breken om ruimte te maken voor Zijn bouwplannen. Geloven met mijn hoofd is veranderd in geloven met mijn hart. Mijn verstandsrelatie met God heeft plaats gemaakt voor een hartsrelatie. Zeker weten en vast vertrouwen heeft daarmee een totaal nieuwe dimensie gekregen.

In Handelingen 2 lees ik hoe Petrus vervuld van de Heilige Geest de "Joden en inwoners van Jeruzalem" toe spreekt. Zijn getuigenis maakt diepe indruk! Wat  God door Petrus zegt, raken hen diep in hun hart: "Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.'" (Handelingen 2:37-39)

Iedereen die daar staat te luisteren wordt getroffen door het evangelie dat Petrus brengt. Ook de Joden, die dus van kinds af aan opgegroeid waren met Gods wet en daar naar leefden, zijn diep getroffen. En allemaal krijgen ze de opdracht: "Laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus!"

En als God mensen in hun hart raakt, kan het niet anders of de effecten er van worden zichtbaar. Het leven van deze mensen wordt totaal op de kop gezet! "Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden." (Handelingen 2:41-47)

Het leven van deze mensen draait niet langer om hen zelf, maar om God. Zijn Koninkrijk wordt zichtbaar in hen persoonlijk, maar ook in de gemeenschap die ze vormen. Het zijn geen losse individuen meer, maar leden van één lichaam! Samen één in Christus. "U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed." (Galaten 3:27)

"Omkleed met Christus", dat betekent, dat als God naar mij kijkt, Hij Christus in mij ziet en dus niet meer mijn fouten en gebreken. Ik ben rein en heilig in Christus. Zo mag ik dus ook naar mijzelf kijken! En dat is dan ook hoe we naar elkaar gaan kijken. We herkennen Christus in elkaar. En dus zegt Paulus: ”En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.” (Kolossenzen 3:14-17)

Mijn leven draait niet langer om mij, maar om God! En dat tekent alles wat ik doe! "Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." (2 Korinthiërs 5:14-17)

Door Gods genade heb ik mogen ontdekken, dat 'God kennen' wil zeggen: 'een relatie met Hem hebben'. Kennen met het hart in plaats van met het verstand. Dat is wat de Geest rot stand heeft gebracht. "Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken." (1 Korinthiërs 2:9-12) Alleen binnen die hartsrelatie kan ik echt de diepte van Gods goedheid peilen.

Relatie is een werkwoord. Het betekent actief bezig zijn en helemaal gericht zijn op God. Salomo geeft belangrijke lessen voor het onderhouden van mijn relatie met God: "Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven. Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht." (Spreuken 2:1-6) Jezus is daarin mijn grote Voorbeeld. "Wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft." (Johannes 12:45) Als ik God wil kennen, dan mag ik naar Jezus kijken. Jezus was één met Zijn Vader. Hij leefde in een volmaakte relatie met Zijn Vader.

God opende mijn ogen en mijn hart en het veranderde mijn leven. Hij brak mijn koninkrijk af en begon met Zijn herstelplan. Hij bracht genezing voor wat gebroken was in mijn leven en doet dat nog steeds. Ik werd geraakt door het citaat van Jesaja 6:8-10 dat Johannes gebruikt, omdat ik mijn eigen verhaal daar in herken: "Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen." (Johannes 12:40) Zijn ingrijpen bracht een ommekeer in mijn leven, waarvoor ik eeuwig dankbaar ben.

Sindsdien is het mijn grootste verlangen om in alles leerling van Jezus te zijn. En ook om het geschenk, dat ik heb gekregen weer uit te delen aan anderen. Jezus volgen, betekent: doen wat Jezus deed, Zijn voorbeeld volgen in alles! Dat doe ik bijvoorbeeld door Zijn Liefde uit te delen, mensen te vertellen over het evangelie van het Koninkrijk en door te bidden voor mensen. En ik ben onder de indruk hoe God telkens weer Zijn Woord bevestigd! Ik heb mee gemaakt hoe mensen hun hart aan Jezus gaven, werden genezen en/of werden bevrijd. Het is elke keer weer zeer indrukwekkend om de kracht van Gods Geest te ervaren.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
(Uit een lied dat gezongen werd bij mijn doop: 'Ik zal er zijn' van Sela)

Tot zover mijn getuigenis. Heb je vragen? Neem contact met me op via het contactformulier!

Catharinus

------------------------------------------------------------------------------

Ik ben christelijk opgevoed en heb ervaren dat God er altijd voor mij was. Ook als ik het moeilijk had. Toch was het vooral een verstandelijke relatie.

2 jaar geleden keek ik live mee naar opwekking. Wat daar gezegd werd raakte mij diep. Het was zo anders dan wat ik altijd gehoord had! Het ging over het koninkrijk van God en de vervulling met de Heilige Geest.

Er ontstond bij mij een geestelijke honger. Ik wilde hier meer over weten en begon dagelijks bijbelstudies te beluisteren. Wát een doorgaande lijnen ontdekte ik in de bijbel! Ook veranderden mijn gebeden, ze kwamen meer uit het hart en mijn relatie met God begon steeds meer te veranderen; het werd een echte liefdesrelatie.

Ook ikzelf veranderde. Vroeger wilde ik alles in de hand houden. Nu leg ik het in Gods handen en laat het los. Vroeger was ik regelmatig overspannen doordat onze kinderen met autisme steeds vast liepen op school. Daardoor had ik geen energie meer over voor bijbelstudie en gebed. Nu gebeurt dat niet meer door mijn focus op Jezus! Want Hij is belangrijker dan mijn omstandigheden! Hij geeft mij de kracht om mijn kinderen te begeleiden en Hij houdt mij voor ogen wat echt belangrijk is; en dat is tijd met Hem doorbrengen.

Door het werk van de Geest in mij wil ik steeds meer op Jezus gaan lijken en Hem volgen en dienstbaar zijn in Zijn koninkrijk!

Tot zover mijn getuigenis. Heb je vragen? Neem contact met me op via het contactformulier!

Muella

Geen opmerkingen:

Een reactie posten